526/1996

Given i Nådendal den 12 juli 1996

Lag om ändring av lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82) 95 § 2 mom., samt

fogas till lagen en ny 6 a § och till 37 §, sådan den lyder i lag av den 22 december 1993 (1355/93), ett nytt 3 mom. som följer:

6 a §

Med yrkesfiskare avses en person som bedriver fiske och därav får sin utkomst eller en väsentlig del av den. En person anses få sin utkomst eller en väsentlig del av den av fiske, om den i statsbeskattningen beskattningsbara inkomsten av fiske är minst 30 procent av de i statsbeskattningen beskattningsbara totalinkomsterna.

En person som får mindre än 30 procent men mer än 15 procent av sin inkomst av fiske enligt 1 mom., betraktas som yrkesfiskare vid tillämpningen av 6 § 4 mom. i denna lag och stadgandena om skyldighet att anmäla fångsten och om reglering av fisket.

37 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan för viss tid förbjuda användningen av fångstred-skap av viss typ eller av visst fiskesätt när inom ett visst vattenområde bevarandet av en utrotningshotad djurstam som förekommer inom området kräver det.

95 §

För förebyggande av smittsamma fisk- och kräftsjukdomars spridning eller för bevarande av fisk- och kräftbestånd kan jord- och skogsbruksministeriet för viss tid eller tills vidare meddela förbud eller bestämmelser om export och import samt transport, lagring och saluföring av fisk, kräftor och rom eller om hantering eller flyttning till annan ort av redskap som använts vid fångst, lagring och transport av sådana.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 200/95
JsUB 3/96
RSv 28/96

Nådendal den 12 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.