516/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 juli 1996

Handels- och industriministeriets beslut om arbeten inom elbranschen

Handels- och industriministeriet har med stöd av elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/96) beslutat:

1 kap.

Definitioner

1 §

Med elarbete avses reparations- och underhållsarbeten på elmateriel samt byggnads-, reparations- och underhållsarbeten på elanläggningar.

Som elarbete anses inte demontering av elmateriel och elanläggningar, om materielen eller anläggningarna på tillförlitligt och behörigt sätt gjorts spänningslösa.

Med driftsarbete avses driftsåtgärder på elanläggningar samt med dem jämförbara reparations- och underhållsarbeten.

2 kap.

Ledare för arbeten

2 §

Verksamhetsidkaren skall för elarbetena utnämna en ledare för elarbeten. En sådan ledare behövs dock inte för de elarbeten om vilka det inte krävs en anmälan till elsäkerhetsmyndigheten enligt 4 kap.

Elanläggningens innehavare skall för driftsarbeten utnämna en driftsledare, om

1) elanläggningen omfattar delar med över 1 000 V nominell spänning, med undantag av elmateriel med över 1 000 V spänning som matas med högst 1 000 V nominell spänning eller med den jämförbara anläggningar, eller

2) elanläggningens anslutningseffekt, som här avser totalvärdet av anslutningseffekterna för anslutningar i anläggningsinnehavrnens fastighet eller i en enhetlig fastighetrnrupp, överstiger 1 600 kilovoltampere.

3 §

Driftsledaren skall vara anläggningens innehavare eller anställd av denne. Som driftsledare kan också arbeta en person anställd av en sådan sammanslutning, med vilken elanläggningens innehavare ingått ett underhållsavtal som gäller anläggningen. Dessutom kan en person, som inte är anställd av elanläggningens innehavare, vara driftsledare, när elanläggningen omfattar högst tre transformatorstationer för högst 20 kV nominell spänning eller separata ställverk för över 1 000 V nominell spänning, vilka kan likställas med en transformatorstation.

Om anställningsförhållandet för en elnätsinnehavares driftsledare gäller vad som stadgas i elmarknadsförordningen (518/95).

4 §

Verksamhetsidkaren skall ge ledaren för elarbeten tillräckliga möjligheter att leda och övervaka elarbetena.

Elanläggningens innehavare skall ge driftsledaren tillräckliga möjligheter att leda och övervaka driftsarbetena. Innehavaren skall dessutom meddela driftsledaren behövliga uppgifter om de byggnads- och reparationsarbeten som utförts på anläggningen och om besiktningarna in anslutning till dessa.

5 §

Ledaren för elarbeten skall se till att

1) vid elarbeten iakttas elsäkerhetslagen (410/96) samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) elmateriel och elanläggningar är i så- dant skick som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, innan de tas i drift eller överlåts till någon annan, samt

3) de som utför elarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.

Driftsledaren skall se till att

1) elanläggningen drivs och underhålls enligt vad som förutsätts i elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, samt

2) de som utför driftsarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina upnnifter.

6 §

Elsäkerhetsmyndigheten kan vid behov kräva en utredning om hurudana möjligheter ledaren för elarbeten och driftsledaren har att sörja för sina uppgifter samt andra ärenden som avses i 4 och 5 §§.

7 §

Verksamhetsidkaren skall utnämna ledaren för elarbeten innan verksamheten inleds.

Elanläggningens innehavare skall utnämna driftsledaren inom tre månader efter att anläggningen tagits i drift.

En ny ledare för elarbeten och driftsledare skall utnämnas inom tre månader efter att ledaren byts eller är förhindrad att sköta sina uppgifter av någon annan orsak än en kortvarig frånvaro.

8 §

Om elsäkerhetsmyndigheten konstaterar att ledaren för elarbeten eller driftsledaren skö- ter sina uppgifter bristfälligt eller felaktigt, kan den med stöd av 26 § elsäkerhetslagen för en bestämd tid eller tills vidare förbjuda personen att vara ledare för arbeten eller begränsa rätten att sköta denna uppgift.

Elsäkerhetsmyndigheten skall omedelbart anmäla förbudet eller begränsningen till verksamhetsidkaren, när det gäller ledaren för elarbeten och till elanläggningens innehavare när det gäller driftsledaren.

3 kap.

Behörighetskrav

Grundläggande krav
9 §

Den som utför arbeten inom elbranschen skall ha förtrogenhet med eller vara instruerad för uppgiften och respektive elsäkerhetskrav.

Kravet i fråga om sådana arbeten inom elbranschen som kan förorsaka endast ringa fara eller störning
10 §

Följande arbeten inom elbranschen är tillåtna, om man lägger tillräcklig omsorg på att utföra dem:

1) löstagning och fastsättning av täcklock för installationsdosor för högst 250 V nominell spänning, installation, reparation och underhåll av enfasiga stickproppar, ansluiningsledningar, skarvsladdar och inredninginrmaturer, samt med dem jämförbara arbinen,

2) elarbeten på anläggningar för högst 50 V nominell växelspänning eller 120 V nominell likspänning,

3) driftsarbeten i en elanläggning, vars spänningsförande delar är skyddade mot oavsiktlig beröring samt

4) reparation av elmateriel som uppförts för eget bruk, om detta ansluter sig till hobbyverksamhet inom elbranschen.

Kravet i fråga om arbeten inom elbranschen i vilka krävs yrkeskunnighet
11 §

Som tillräckligt yrkeskunnig för att självständigt utföra el- och driftsarbeten inom sin egen bransch och övervaka dem anses en person som har instruerats i dessa arbeten och

1) avlagt en diplomingenjörs-, ingenjörs- eller teknikerexamen inom elbranschen,

2) avlagt en yrkesexamen inom elbranschen eller specialyrkesexamen för överensontör, eller motsvarande examina,

3) avlagt en läroavtalsutbildning inom elbranschen,

4) avlagt en tvåårig utbildning inom elbranschen i yrkesskola eller motsvarande skola och därefter skaffat sig minst två års arbetserfarenhet i ifrågavarande arbeten ilbm elbranschen, eller en treårig utbildning inom elbranschen och därefter skaffat sig minst ett års arbetserfarenhet i motsvariga arbeten,

5) avlagt en kurs på minst 50 veckor inom elbranschen vid en utbildningscentral för vuxna och därefter skaffat sig tre års arbetserfarenhet i ifrågavarande arbeten inom eseranschen, eller

6) har minst sex års arbetserfarenhet i ifrågavarande arbeten inom elbranschen och tillräckliga grundkunskaper i branschen.

I uppgifter inom elkrafttekniken krävs ytterligare att de personer som avlagt examen eller utbildning inom någon annan elbransch än elkrafttekniken efter avlagd utbildning eller examen har ett års arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med elkrafttekniken.

När det gäller elarbeten på en enstaka elmateriel- eller elanläggningsgrupp, anses, avvikande från vad som stadgas i 1 mom., den som har skaffat sig två års arbetserfarenhet vara tillräckligt yrkeskunnig för att självständigt utföra arbetena.

Elbehörigheter
12 §

Elbehörighet 1 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare, om inte nedan annorlunda bestäms om hissbehörigheter.

För elbehörighet 1 krävs en avlagd elsä- kerhetsexamen samt

1 a) en diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen inom elkrafttekniken och

b) efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten, av vilken minst ett år skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet med elanläggningar för över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning,

2 a) en teknikerexamen inom elkrafttekniken eller en diplomingenjörs- eller ingeikörsexamen inom någon annan elbransch än elkrafttekniken och

b) efter avlagd examen minst fyra års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten, av vilken minst två år skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet med elanläggningar för över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning, eller

3 a) en teknikerexamen inom någon annan elbransch än elkrafttekniken och

b) efter avlagd examen minst sex års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med ledning av elarbeten, av vilken minst två år skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet med elanläggningar för över 1 000 V växelspänning eller över 1 500 V likspänning.

En begränsad elbehörighet 1, som berättigar att arbeta som ledare för elarbeten för elmateriel och elanläggningar för högst 1 000 V växelspänning och 1 500 V likspänning och som driftsledare för elanläggningar för högst 20 kV nominell spänning, kan beviljas en person, som i stället för examen i 3 a-punkten har avlagt en specialyrkesexamen för elövermontör inom elkrafttekniken eller motsvarande examen.

13 §

Elbehörighet 2 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmateriel och elanläggningar för högst 1 000 V växelspänning och 1 500 V likspänning, om inte nedan annorlunda bestäms om hissbehörigheter.

För elbehörighet 2 krävs en avlagd elslberhetsexamen samt sammanlagt minst sex år grundutbildning och arbetserfarenhet inom elbranschen. En av elsäkerhetsmyndigheten godkänd utbildning eller examen inom elbranschen skall motsvara minst tre års stlbier. Efter avlagd utbildning eller examen krävs minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med elarbeten.

14 §

Elbehörighet 3 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten vid reparation av elmateriel för högst 1 000 V växelspänning och 1 500 V likspänning, vilken är avsedd att anslutas till elnät, och med denna jämförbara anläggningar, om inte nedan annorlunda bestäms om hissbehörigheter. Med reparation likställs elarbeten i samband med monteringen av en elanläggning som är jämförbar med elmateriel, och dessa arbeten omfattar också förläggning av enstaka matarledning för materiel eller anläggning ifrån en installationsdosa eller central. Monteringsarbetet anses inte omfatta utökning eller ändring av centraler.

För elbehörighet 3 krävs vad som bestäms i 11 § och en avlagd elsäkerhetsexamen.

Hissbehörigheter
15 §

Hissbehörighet berättigar att arbeta som ledare av byggnads-, reparations- och underhållsarbeten på hissar. Med byggnadsarbeten avses montering av en anläggning på driftsplatsen till en funktionell helhet.

För hissbehörigheten krävs en avlagd hissäkerhetsexamen, samt

1 a) en avlagd diplomingenjörs- eller ingenjörsexamen inom elbranschen och

b) efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med ledning av hissarbeten, eller

2 a) en avlagd teknikerexamen inom elbranschen och

b) efter avlagd examen minst fyra års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med ledning av hissarbeten.

16 §

Hissunderhållsbehörighet berättigar att arbeta som ledare av reparations- och underhållsarbeten på hissar.

För hissunderhållsbehörigheten krävs en avlagd hissäkerhetsexamen, samt

1) en avlagd hissmontörsutbildning eller någon annan av elsäkerhetsmyndigheten godkänd grundutbildning eller examen inom elbranschen och

2) efter avlagd utbildning eller examen minst tre års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger förtrogenhet med hisserbeten.

17 §

På montering till en funktionell helhet på driftsplatsen av lyft- och förflyttningsanordningar för personer vilka är jämförbara med hissar samt på reparation och underhåll av dessa anordningar tillämpas vad som bestäms i 15 och 16 §§. På lyft- och förflyttningsanordningar som är avsedda för handikappade och vilkas lyfthöjd är högst 2 meter kan dock tillämpas 12-14 §§.

Kompletterande bestämmelser
18 §

Den som i stället för examen eller utbildning inom elbranschen som krävs i 14-17 §§ avlagt någon annan teknisk examen eller utbildning och därefter kompletterat sin utbildning med minst 30 studieveckor inom elbranschen, kan av bedömningsorganet på begäran beviljas ett behörighetsintyg begränsat till det arbetsområde som stämmer överens med utbildningen inom elbranschen.

Den som inte inhämtat tillräckligt omfattande arbetserfarenhet som krävs i 14-17 §§, kan av bedömningsorganet på begäran beviljas ett behörighetsintyg begränsat till det arbetsområde som stämmer överens med arbetserfarenheten.

19 §

Den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten, kan beaktas, om personen efter avlagd minst treårig utbildning som lämpar sig för elbranschen skaffat sig arbetserfarenhet inom elbranschen och avlagt en diplomingenjörs-, ingenjörs- eller teknikerexamen eller en specialyrkesexamen för elövermontör inom elkrafttekniken eller motsvarande examen. Sådan arbetserfarenhet godkänns som högst hälften av den arbetserfarenhet som krävs för behörighetsintyget, om den är tillräckligt omfattande.

Den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten kan även beaktas delvis eller i sin helhet, om elsäkerhetsmyndigheten av särskilda skäl tillstyrker detta.

Säkerhetsexamina
20 §

Med säkerhetsexamen avses elsäkerhets- eller hissäkerhetsexamen som visar kännedom om de stadganden, bestämmelser och anvisningar som hänför sig till säkerheten för arbeten inom elbranschen.

21 §

Examenskraven samt examensintygets innehåll och form fastställs av elsäkerhetsmyndigheten, som även sörjer för anordnandet av examina och övervakar deras nivå och bedömning.

Behörighetsintyg
22 §

Om behörighetsintyg skall ansökas senast inom tio år efter avlagd säkerhetsexamen.

23 §

Bedömningsorganet skall ge behörighetsintyg åt en person, som uppfyller kraven i detta beslut.

Bedömningsorganet skall vid utfärdandet av ett behörighetsintyg, utöver vad som stadgas eller bestäms någon annanstans, beakta den utbildning som personen avlagt utomlands utgående från utbildningsstyrelsens utlåtande. På motsvarande sätt skall den arbetserfarenhet som personen skaffat sig utomlands beaktas utgående från elsäkerhetsmyndighetens utlåtande.

24 §

Behörighetsintygets form och innehåll fastställs av elsäkerhetsmyndigheten.

25 §

Behörighetsintyget berättigar dess innehavare att arbeta inom det behörighetsområde som uppges i intyget.

4 kap.

Anmälan till elsäkerhetsmyndigheten

26 §

Verksamhetsidkaren skall till elsäkerhetsmyndigheten göra en anmälan enligt 12 § elsäkerhetslagen, innan verksamheten för elarbeten inleds.

Av anmälan skall framgå uppgifterna om verksamhetsidkaren, verksamhetsställena och ledaren för elarbeten. I anmälan skall dessutom klarläggas, att de krav som ställs i 8 och 9 §§ elsäkerhetslagen blir uppfyllda. Till anmälan skall bifogas samtycke av den person som utnämnts till ledare för elarbeten.

27 §

Elanläggningens innehavare skall till elsä- kerhetsmyndigheten göra en anmälan om den utnämnda driftsledaren inom tre må- nader från det elanläggningen tagits i drift.

Av anmälan skall framgå uppgifterna om elanläggningen och driftsledaren. I anmälan skall dessutom klarläggas, att de krav som ställs i 3 § samt i 8 och 9 §§ elsäkerhetslagen blir uppfyllda. Till anmälan skall bifogas samtycke av den person som utnämnts till driftsledare.

28 §

Ändringar i de uppgifter som nämns i 26 § och 27 § 2 mom. skall anmälas till elsäkerhetsmyndigheten inom en månad från det ändringen skett.

29 §

Den anmälan som avses i 12 § elsäkerhetslagen krävs inte i fråga om

1) driftsarbeten,

2) elarbeten som avses i 10 §,

3) ett elarbete, som av en person som definieras i 11 § 1 och 2 mom. utförs på en elanläggning i en lägenhet eller ett bostadinus, som innehas av denne eller dennes nära släktingar, med nära släktingar avses make samt egna eller makens barn, föräldrar, far- och morföräldrar, och

4) sådana ringa elarbeten av engångskaraktär, som utförs av en person med det bktörighetsintyg som avses i 12-14 §§ och som berättigar till sådant arbete.

Ett i 1 mom. 3 punkten avsett byggnads- och reparationsarbete på en elanläggning skall genomgå certifieringsbesiktning enligt 17 § elsäkerhetslagen, utom i fråga om en ringa åtgärd. I certifieringsbesiktningen skall utredas, att den som utför elarbetet har den behörighet som krävs i 1 mom. Den behörighet som avses i 11 § 1 mom. 4-6 punkten skall visas med ett tillämpligt intyg av bedömningsorganet.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

30 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten (1098/88).

31 §

De verksamhetsidkare som är införda i elsäkerhetsmyndighetens register när detta beslut träder i kraft behöver inte göra den anmälan som nämns i 26 § 1 mom.

32 §

Innehavarna av de elanläggningar som avses i 2 § och tagits i drift innan detta beslut träder i kraft skall enligt 27 § anmäla driftsledaren för sin elanläggning till elsäkerhetsmyndigheten senast den 30 juni 1997. Detta gäller dock inte de elanläggningar som är ett objekt för periodiska besiktningar enligt 8 § handels- och industriministeriets beslut om besiktning av elanläggningar (1187/91) och för vilka till driftsledare utnämnts en fysisk person.

33 §

De examensintyg enligt handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elauseten (1098/88) som visar kännedom om elsäkerhetsföreskrifterna godkänns som mousvarande säkerhetsexamina enligt detta buslut inom den giltighetstid som nämns i iusyget. Examensintygen för oljeeldningsausäggningar, medicinsk utrustning och lyfusörrar godkänns som motsvarande den suserhetsexamen som krävs för elbehörighet 3.

34 §

De behörighetsintyg som är i kraft med stöd av 61 § 1 mom. elsäkerhetslagen kan av bedömningsorganet på begäran anpassas till behörighetsintyg enligt detta beslut som följer:

1) ett behörighetsintyg av klass A för obegränsat arbetsområde berättigar till elbegörighet 1,

2) ett behörighetsintyg av klass A, B och C för högst 1 000 V spänningsområde berättigar till elbehörighet 2,

3) ett behörighetsintyg av klass D berättigar till elbehörighet 3, som vid behov skall begränsas enligt 18 §,

4) ett behörihetsintyg för installations-, reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIA eller HIB berättigar till hissbepörighet,

5) ett behörighetsintyg för reparations- och underhållsarbeten på hissar av klass HIA, HIB eller HIH berättigar till hissunderhållsbehörighet,

6) ett behörighetsintyg av klass A och B för spänningsområden som överstiger 1 000 V berättigar till elbehörighet 1 eller begränsad elbehörighet 1, om intygsinnehavaren uppfyller de krav som ställs i 12 §,

7) ett behörighetsintyg som gäller olje- och gaseldningsanläggningar, ett behörighetsintyg som gäller medicinsk utrustning och strålningsalstrande apparater, samt ett behörighetsintyg som gäller för installghions-, reparations- och underhållsarbeten av lyftdörrar berättigar till elbehörighet 3, som vid behov skall begränsas enligt 18 §, om intygsinnehavaren uppfyller de krav som ställs i 14 §, samt

8) ett behörighetsintyg för reparation- och underhållsarbeten på hissar av klass HIOH berättigar till hissunderhållsbehörighet, som vid behov skall begränsas enligt 18 §, om intygsinnehavaren uppfyller de krav som ställs i 16 §.

De behörighetsintyg som nämns i 1 mom. 6-8 punkten anses motsvara en godkänd säkerhetsexamen inom det område som behörighetsintyget gäller.

Helsingfors den 5 juli 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.