508/1996

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 1996

Trafikministeriets beslut om vissa teleavgifter som avses i Europeiska gemenskapens lagstiftning

Trafikministeriet har med stöd av 22 § 4 mom. telelagen av den 20 februari (183/87), så- dant det lyder i lag av den 24 maj 1996 (343/96), beslutat:

1 §
Syftet med beslutet

Genom beslutet införs vissa bestämmelser gällande teleavgifter i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/62/EG om tillhandahållande av öppna nät (ONP) för taltelefoni.

2 §
Tillämpningsområde

Beslutet tillämpas på avgifter som uppbärs för tjänster inom fasta allmänna telefonnät.

Med fast allmänt telefonnät avses ett allmänt kretskopplat telenät som används bl.a. för erbjudande av telefonitjänster mellan fasta anslutningspunkter i ett telenät.

3 §
Rättvisa i fråga om avgifterna

Avgifterna skall vara rättvisa och lika stora oberoende av vem som är betalningsskyldig eller till vad och hur telekommunikationen används.

4 §
Principerna för fastställande av avgifter

Avgifterna skall stå i rimlig proportion till prestationskostnaderna samt vara öppna för insyn och icke-diskriminerande. Mängdrabatter är tillåtna.

Avgifterna skall i mån av möjlighet specificeras som anslutnings-, grund- eller samtalsavgifter.

Samtal till nödnummer skall vara avgiftsfria.

Utöver vad som bestäms i 1-3 mom. skall vid fastställandet av avgifter iakttas vad som stadgas i lagen om konkurrensbegränsningar (480/92) och konsumentskyddslagen (38/78).

5 §
Kostnadsberäkning

Teleinrättningarna skall använda sådana redovisningssystem varav framgår kostnadernas fördelning enligt huvudtitel samt reglerna för fördelningen.

Kostnaderna indelas i direkta och gemensamma kostnader.

De direkta kostnaderna orsakas av inrättande, underhåll, saluföring och fakturering av tjänster.

Gemensamma kostnader är andra kostnader än direkta kostnader. De indelas enligt ursprung eller andra godtagbara grunder.

Teleinrättningarna skall till trafikministeriet lämna en beskrivning av det redovisningssystem som används. Trafikministeriet anses ha godkänt redovisningssystemet om ministeriet inte har meddelat teleinrättningen något annat inom en månad efter att beskrivningen inlämnats.

6 §
Offentliga prislistor

Prislistorna skall vara öppna för insyn, specificerade och offentliga.

Användarna skall meddelas ändringar i avgifterna innan ändringarna träder i kraft.

7 §
Undantag

Ministeriet kan bevilja en teleinrättning tillstånd att avvika från bestämmelserna i detta beslut.

8 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1996 och upphäver trafikministeriets beslut av den 21 oktober 1993 om de allmänna grunderna för teleavgift (902/93) jämte ändringar.

Parlamentets och rådets direktiv 95/62/EG; EGT nr L 321, 30.12.1995, s. 6

Helsingfors den 26 juni 1996

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Överinspektör
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.