498/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Elsäkerhetsförordning

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/96):

1 kap.

Behörighet för besiktnings-, bedömnings- och certifieringsuppgifter

1 §

I denna förordning avses med

1) av ministeriet utnämnt organ ett bedömningsorgan om vilket stadgas i 10 § eedäkerhetslagen (410/96), ett besiktningsorgan om vilket stadgas i 14 § elsäkerhetslagen, och ett auktoriserat organ om vilket stadgas i 23 och 24 §§ elsäkerhetslagen,

2) auktoriserad besiktningsman en person om vilken stadgas i 23 och 24 §§ elsäkerhetslagen, samt

3) elentreprenör den som utför byggnads-, reparations- och underhållsarbeten på elanläggningar enligt 8 § 1 mom. elsäkerhetslnlen, samt den som utför reparations- och underhållsarbeten på elmateriel och har gjort en anmälan om sin verksamhet enligt 12 § elsäkerhetslagen. [ Den märkta texten har rättat (1996), Originaltexten lydde: 12 § elsäkerhetslagen om sin verksamhet. ]

2 §

Ett organ som har utnämnts av ministeriet skall uppfylla följande krav:

1) organet är såväl funktionellt som ekonomiskt självständigt,

2) organet har till sitt förfogande en tillräcklig yrkeskunnig personal med god telrisk och yrkesmässig utbildning samt tillräckligt omfattande erfarenhet av arbeten som ger förtrogenhet med organets verksalret, med beaktande i tillämpliga delar av vad som stadgas i 8 § 1 mom. 1 eller 2 punkten elsäkerhetslagen eller vad som blrtäms med stöd av dem,

3) organet har till sitt förfogande sådana anordningar och redskap som dess verksamhet förutsätter,

4) organet använder ett opartiskt bedömt och övervakat system för att säkerställa verksamhetens kvalitet ur elsäkerhetens synpunkt, samt ändamålsenliga anvisningar för verksamheten och uppföljningen av den,

5) organet håller hemligt alla de uppgifter om näringsidkarens affärs- eller yrkeshemlighet som det har fått kännedom om i sin verksamhet, och använder dem inte utan behörigt tillstånd, om inte annorlunda stamlas någon annanstans, och

6) organet har en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig aksvarsförsäkring för att ersätta de skador som förorsakas av verksamheten, om inte staten antingen med stöd av nationell lag eller dksekt är ansvarig för skadorna.

Ett organ som avses i 1 mom. kan använda utomstående provnings- och besiktningstjänster och andra tjänster. I så fall skall organet se till att den som producerar tjänsten på motsvarande sätt uppfyller kraven enligt 1 mom.

Ministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om de krav som avses i 1 mom.

3 §

En auktoriserad besiktningsman skall uppfylla följande krav:

1) besiktningsmannen är såväl funktionellt som ekonomiskt oberoende av den som byggt eller innehar elanläggningen,

2) besiktningsmannen har god teknisk och yrkesmässig utbildning samt tillräcklig arbetserfarenhet i uppgifter som ger förtrogerbet med besiktningsverksamheten med brbktande i tillämpliga delar av vad som starbas i 8 § 1 mom. 1 punkten elsäkerhetslagen eller bestäms med stöd av den,

3) besiktningsmannen har till sitt förfogande sådana anordningar och redskap som hans arbete förutsätter,

4) besiktningsmannen visar på ett tillförlitligt sätt hur han säkerställer kvaliteten av sitt arbete ur elsäkerhetens synpunkt,

5) besiktningsmannen håller hemligt alla de uppgifter om näringsidkarens affärs- eller yrkeshemligheter som han fått kännedom om i sitt arbete och använder dem inte utan behörigt tillstånd, om inte annorlunda stadgas någon annanstans, och

6) besiktningsmannen har en med hänsyn till verksamhetens omfattning och art tillräcklig ansvarsförsäkring för att ersätta de skador som förorsakas av verksamheten.

4 §

För certifieringsbehörighet krävs det att:

1) elentreprenören har till sitt förfogande tillräckligt med personal som har tillräcklig behörighet eller yrkeskunnighet enligt 8 § 1 mom. 2 punkten elsäkerhetslagen; personalen skall också vara utbildad och instruerad att förfara enligt det system som nämns i 3 punkten,

2) elentreprenören har till sitt förfogande de anordningar och redskap som behövs för att säkerställa säkerheten för de elanläggningar entreprenören installerat,

3) elentreprenören har ett opartiskt och tillförlitligt bedömt och övervakat system för att säkerställa kvaliteten på verksamheten ur elsäkerhetens synpunkt samt sakliga anvisningar för verksamheten och uppföljning av den.

En elentreprenör som fått certifieringsbehörighet kan använda utomstående underentreprenadstjänster, om systemet enligt 1 mom. 3 punkten säkerställer att de mål som uppställts i fråga om elsäkerheten uppfylls också i fråga om underentreprenörens arbete.

5 §

Ansökan om utnämning av ett organ skall sändas till ministeriet, ansökan om auktorisering för besiktningsman och certifieringsbehörighet för elentreprenör skall sändas till elsäkerhetsmyndigheten.

Till ansökan skall bifogas handlingar som behövs för bedömning av de krav som ställs i 2-4 §§. Till ansökan skall dessutom fogas

1) ett intyg eller en utredning som mätteknikcentralen eller en motsvarande organisknion har utfärdat, eller

2) ett intyg eller en utredning av annat slag, som ministeriet i fråga om ett organ som ministeriet har utnämnt och elsäkerhetsmyndigheten i fråga om andra anser utgöra en tillräcklig dokumentering.

6 §

Efter att ha säkerställt att de gällande kraven blir uppfyllda, utnämner ministeriet organet till ett sådant bedömningsorgan, besiktningsorgan eller auktoriserat organ som avses i elsäkerhetslagen.

Elsäkerhetsmyndigheten skall på motsvarande sätt utnämna en person till en auktorarerad besiktningsman och bevilja en elenareprenör certifieringsbehörighet som avses i elsäkerhetslagen, efter att ha säkerställt att de gällande kraven blir uppfyllda. Behöriareten beviljas en elentreprenör på motsvarande sätt som denne med stöd av 8 § elsarerhetslagen har rätt att uppföra elanlägaringar. Behörigheten för en elentreprenör kan på ansökan också beviljas i begränsad omfattning.

Utnämningen och certifieringsbehörigheten för en elentreprenör är i kraft högst fem år i sänder. Ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten kan i de beslut som avses i 1 och 2 mom. även inta andra villkor, begränsningar och anvisningar.

7 §

Ett av ministeriet utnämnt organ, en auktoriserad besiktningsman och en elentreprenör som har fått certifieringsbehörighet är skyldiga att till elsäkerhetsmyndigheten anmäla alla förändringar som påverkar uppfyllandet av gällande krav. Organet och besiktningsmannen skall ytterligare till elsäkerhetsmyndigheten årligen överlämna en berättelse om sin verksamhet.

8 §

Om ett av ministeriet utnämnt organ, en auktoriserad besiktningsman eller en elentreprenör som fått certifieringsbehörighet förfar i strid med stadgandena eller bestäleelserna, eller inte uppfyller de uppställda villkoren eller begränsningarna, skall elsleerhetsmyndigheten anmoda denne att alejälpa bristen inom utsatt tid. Om bristen inte avhjälps inom utsatt tid eller om det med hänsyn till situationens allvarlighet i övrigt är nödvändigt, skall elsäkerhetsmyleigheten vidta behövliga åtgärder för att återkalla utnämningen eller certifileingsbehörigheten.

2 kap.

Delegationen för elsäkerhet

9 §

En delegation för elsäkerhet biträder ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten i behandlingen av de ärenden som ankommer på dem enligt elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som urfärdats med stöd av den.

10 §

Delegationen har till uppgift

1) att främja samarbetet mellan myndigheterna och elbranschen,

2) att fastställa allmänna riktlinjer för elsä- kerhet,

3) att främja elsäkerheten,

4) att följa och främja det internationella samarbetet för elsäkerhet,

5) att följa utvecklingen av och forskningen i elsäkerhet,

6) att väcka förslag och ta initiativ till utvecklande av forskning, utbildning och itvormation som gäller elsäkerhet,

7) att biträda vid beredningen av stadganden, bestämmelser och anvisningar om elsnderhet,

8) att verka som sakkunnig i frågor som gäller elsäkerhet,

9) att ta även andra initiativ som gäller elsäkerhet, samt

10) att sköta andra beredningsuppgifter som ministeriet och elsäkerhetsmyndigheten ålägger delegationen.

11 §

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 16 andra medlemmar, av vilka var och en har en personlig suppleant. Ministeriet utser ordföranden, vice ordföranden och de andra medlemmarna samt suppleanterna för tre år i sänder.

I delegationen skall finnas representanter för de förvaltningsområden som är centrala ur elsäkerhetens synpunkt samt för näringslivet, arbetsgivarna, arbetstagarna och konsumenterna. Om en medlem eller suppleant avgår under mandattiden, förordnar ministeriet en ny medlem respektive suppleant för den återstående mandattiden.

Delegationen kan delas in i sektioner och använda beslutanderätt i dem. Delegationen kan även vid behov anlita sakkunniga och anställa sekreterare. Sektionerna kan för beredning av ärenden tillsätta arbetsgrupper, till vilka kan kallas sakkunniga.

12 §

I övrigt gäller för delegationen vad som bestäms om statliga kommittéer.

3 kap.

Kompletterande stadganden

13 §

Om det behöriga ministeriet stadgas i reglementet för statsrådet (1522/95).

14 §

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas på alla krav som gäller säkerheten för hissar.

Med hiss avses i denna förordning och i de bestämmelser som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen en anordning som är avsedd för förflyttning av personer eller varor, som rör sig mellan olika stannplan, och som har en korg som styrs utmed styva gejder eller en fast bana i en över 15 graders vinkel mot horisontalplanet och i vilken en person utan svårigheter kan stiga in. Dessutom skall det inne i korgen finnas kontrollanordningar eller också skall en person som finns i korgen räckas till kontrollanordningarna.

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas ytterligare på installation och drivande av med hissar jämförbara lyft- och förflyttningsanordningar för personer på det sätt som ministeriet närmare bestämmer.

15 §

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas inte på utsläppande på marknaden eller ibruktagning av maskiner som drivs med elektricitet till den del det bestäms om dem i statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/94).

16 §

Elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den tillämpas inte på produkter, utrustning och tillbehör, vilka avses i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/94). Elsäkerhetslagen tillämpas dock på dessa produkter, utrustningar och tillbehör, när det gäller reparations- och underhållsarbeten enligt 8 § elsäkerhetslagen samt övervakning i samband med sådana arbeten.

17 §

Vad 4-6 kap. elsäkerhetslagen stadgar om den som utför certifieringsbesiktning eller periodisk besiktning, anmälan och utlämnande av uppgifter, tillämpas inte på anläggningar som med hänsyn till landets försvar skall hållas hemliga.

Det ministerium som ansvarar för försvarsförvaltningen övervakar elsäkerheten för anläggningarna enligt 1 mom. genom att följa elsäkerhetslagen samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

18 §

Ett bedömningsorgan skall på begäran lämna ut uppgifter om de behörighetsintyg som organet har beviljat. Bedömningsorganet kan publicera en förteckning över beviljade behörighetsintyg.

19 §

Distributionsnätsinnehavaren skall i sitt register införa sådana uppgifter om en elanläggning som ansluts till dennes distributionsnät, på basis av vilka anläggningens typ, innehavare, byggare och besiktningsman kan utredas på behörigt sätt för övervakningen av elsäkerheten eller utredning av eventuella skador.

20 §

Polisen, brand- och arbetarskyddsmyndigheterna samt nätinnehavaren skall till elsgherhetsmyndigheten anmäla en elskada som medfört en allvarlig olycka. Olyckan skall anses vara allvarlig, om

1) den har dödlig utgång eller förorsakar en allvarlig skada på en persons hälsa,

2) den medför annan än mindre miljö- eller sakskada, eller

3) den har förorsakat en uppenbar risk för person-, sak- eller miljöskada.

Elsäkerhetsmyndigheten skall undersöka olyckan, om den anser att detta behövs för utredning av orsaken till olyckan eller förebyggande av olyckor.

4 kap.

Ikraftträdande

21 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

22 §

Elsäkerhetsmyndigheten kan utnämna en person till auktoriserad besiktningsman med avvikelse från de krav som uppställs i 3 § 2 punkten, om han när denna förordning träder i kraft har verkat i besiktningsuppgifter enligt 30 § elförordningen och hans kompetens bedöms motsvara kraven i 3 § 2 punkten i denna förordning.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.