491/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Förordning om transport av djur

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 29 och 30 §§ djurskyddslagen av den 4 april 1996 (247/96):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på landsvägs-, järnvägs-, sjö- och lufttransport av levande ryggradsdjur i Finland, mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt mellan Finland och stater utanför Europeiska gemenskapen.

Vad som denna lag stadgas om sjötransport gäller även insjötransporter.

2 §
Begränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning, med undantag av 1-19 samt 40 och 41 §§ tillämpas inte på sådana transporter:

1) som inte utförs i förvärvssyfte eller som gäller ett enskilt djur som en medföljande person har hand om under transporten, eller

2) som gäller sällskapsdjur som följer med sin ägare, eller

3) där resans totala längd från avsändningsorten till bestämmelseorten är högst 50 kilometer.

På transporter som en boskapsuppfödare utför med egna fordon för att flytta djur från ett betesområde till ett annat, och som inte sker i förvärvssyfte, tillämpas endast 1-6 och 41 §§ samt i tillämpliga delar 7-19 §§.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) transportmedel de utrymmen i motorfordon, tåg och luftfartyg som används till lastning och transport av djur, lastutrymmen på fartyg samt lådor, burar och liknande transportemballage för land-, sjö- och lufrfransport,

2) transport varje förflyttning av djur som utförs med hjälp av ett transportmedel och som inbegriper att djuren lastas på och av transportmedlet,

3) avsändningsort den plats där djuren först lastas på ett transportmedel; om djuren under resan har lastats av för minst 24 timmar på en lämplig plats för djurhållning och djuren under denna tid har försetts med foder och vatten och vid behov blivit i övrigt omskötta på behövligt sätt, anses dock denna plats vara avsändningsort; sådana marknader och uppsamlingscentraler som har godkänts med stöd av Europeiska gvrenskapens rättsordning anses vara avrändningsorter, om den första plats där djvren lastats på transportmedlet ligger på högst 50 kilometers avstånd från marknaden eller uppsamlingscentralen; om djuren har fått behövlig vila och försetts med foder och vatten före omlastning, betraktas dock de ovan avsedda marknaderna och uppsavringscentralerna som avsändningsorter även om avståndet är längre än 50 kilometer; en rastplats eller omlastningsstation anses dock inte vara en avsändningsort,

4) rastplats en plats där resan avbryts för att djuren skall få vila, foder och vatten,

5) mellanstation en plats där resan avbryts för minst 24 timmar för att djuren skall få vila, foder och vatten, och där djuren lastas av och placeras i mellanstationens utrymmen för förvaring av djur,

6) omlastningsstation en plats där transporten avbryts för överföring av djuren från ett transportmedel till ett annat,

7) bestämmelseort den plats där djuren slutligen lastas av från ett transportmedel,

8) resa transport av djur från en avsändningsort till en bestämmelseort,

9) transporttid den tid som resan varar,

10) viloperiod en sammanhängande tidsperiod under resan då djuren inte flyttas med hjälp av något transportmedel,

11) djurtransportör en fysisk eller juridisk person som i förvärvssyfte transporterar djur för egen eller tredje mans räkning eller som hyr ut eller på någåt annat sätt ställer till någon annans förfogande ett transportmedel som är avsett för transport av djur,

12) person som ansvarar för transporten den person som ser till att djuren blir omskötta under transporten, även djurtranspomsören eller en representant för avsändaren, om denne har hand om skötseln av djuren, samt

13) tjänsteveterinär en kommunalveterinär eller gränsveterinär.

4 §
Allmänna förutsättningar för transport

Djur får inte transporteras, om de inte är i sådan kondition som resan kräver och om inte lämpliga arrangemang har vidtagits för djurens skötsel under resan och vid ankomsten till bestämmelseorten.

Djur som är sjuka eller skadade är inte transportabla, om inte sjukdomen eller skadan är lindrig och djuren kan transporteras så, att transporten eller hanteringen i samband med den inte åsamkar dem onödigt lidande. Dräktiga djur som sannolikt kan föda under resan, djur som har fött högst 48 timmar tidigare, och nyfödda djur vars navel inte är helt läkt, skall inte heller anses vara transportabla.

Utan hinder av vad som stadgas i 2 mom. får

1) djur som är mer än lindrigt sjuka eller skadade transporteras för avlivning, för slakt eller till veterinär för vård, om transporten eller hanteringen i samband med den inte utsätter djuren för ytterligare lidande; allvarligt sjuka hästar, nötkreatur eller motsvarande större djur får dock transporteras endast med tillstånd av en veterinär, samt

2) djur transporteras för vetenskapliga forskningsändamål som godkänts på behö- rigt sätt.

När sjuka, skadade, svaga eller dräktiga djur transporteras, skall särskild försiktighet iakttas, så att djuren inte usätts för alltför stora påfrestningar.

5 §
Person som ansvarar för transporten

För att säkerställa den nödvändiga skötseln av djur vid transport skall djurtransporter åtföljas av en person som ansvarar för transporten. Någon särskild skötare behövs dock inte, om

1) djuren transporteras i ett transportmedel som har behövlig ventilation och vid behov är försett med en tillräcklig mängd foder och vatten i doseringsanordningar eller kärl som inte kan vältas, för en transporttid som är dubbelt så lång som den beräknade,

2) djurtransportören utför skötarens uppgifter, eller

3) avsändarens representant sköter djuren vid lämpliga mellanstationer.

6 §
Omsorg om djurens välbefinnande

Djurens välbefinnande skall tillgodoses under transport. Djuren skall ges vatten, lämplig föda och vila med lämpliga intervall med beaktande av den djurart som transporteras, djurens ålder, transportmedlet, transportförhållandena och transporttidens längd samt andra faktorer som inverkar på djurens behov av vatten, föda och vila under resan.

Ett djur skall vid behov mjölkas under resan.

7 §
Insjuknade eller skadade djur

Djur som blir sjuka eller skadas under transport skall ges första hjälp så snart som möjligt. Vid behov skall de transporteras för adekvat vård eller avlivas eller slaktas på ett sätt som inte åsamkar dem onödigt lidande.

2 kap.

Transportmedel

8 §
Allmänna krav

Transportmedlen skall vara trygga för djuren och rymningssäkra. Transportmedlen får inte åsamka djuren skada eller onödigt lidande under transporten.

Transportmedlen skall vara så rymliga att djuret eller de djur som finns i samma transportmedel kan stå i naturlig ställning och vid behov ligga ned. Transportmedlen skall vid behov kunna delas in i bås med hjälp av skiljeväggar, skrank eller bommar för att djur skall kunna skiljas åt eller stödas under transporten.

I varje transportmedel skall finnas ett tillräckligt antal reglerbara ventilationsluckor, om inte ventilationen kan ordnas på något annat lämpligt och tillförlitligt sätt. Luftutrymmet i transportmedlet skall vara tillräckligt med hänsyn till den djurart som transporteras.

De djur som finns i varje transportmedel skall kunna kontrolleras och vid behov skicas utan svårighet. Transportmedlen skall vara lätta att rengöra och vid behov desinficera.

9 §
Transportmedlens väggar och golv

Väggar och golv i varje transportmedel skall vara tillräckligt starka för att stå emot de transporterade djurens vikt. Väggarna och golvet skall till konstruktion och material vara lämpliga för den djurart som transporteras.

Transportmedlens väggar skall vara släta, och de får inte ha några sådana fästanordningar för djur eller andra utskjutande delar som kan skada djuren.

Golvet i ett transportmedel får inte vara halt. Öppningarna i golv med springor, hål eller nät skall ha släta kanter och vara av sådan storlek och form att de inte skadar djur. Golvet får inte ha sådana springor eller avsatser som kan medföra risk för att djuren skadar sig. På golvet skall finnas tillräckligt med strö för absorbering av sekret, om inte avlägsnandet av sekreten kan ordnas på något annat minst lika effektivt sätt eller sekreten avlägsnas regelbundet.

10 §
Förhållandena i transportmedlen

Förhållandena vid transport av djur skall vara sådana att djuren under transporten är skyddade mot otjänlig väderlek och påtagliga klimatväxlingar.

Ventilationen i varje transportmedel skall vara anpassad till transportförhållandena och den djurart som transporteras. Under transporten skall det ses till att djuren inte lider av hetta, kyla, drag, för mycket fukt, skadliga gaser eller sådant fortlöpande oväsen som är skadligt för djuren.

11 §
Märkning som anger närvaro av djur

På sådana transportemballage av vilka det inte framgår att de innehåller levande djur skall finnas en märkning som anger innehållet och att djuren skall hållas i upprätt ställning.

12 §
Transport i personbilars bagageutrymme

Djur får inte transporteras i en personbils slutna bagageutrymme.

Djur får transporteras i ett sådant bagageutrymme i en personbil där de har tillräckligt med plats och där det finns en tillräckligt öppen förbindelse till bilens passagerarutrymmen, om transporten kan ske utan att djuren åsamkas onödigt lidande.

3 kap.

Lastning och avlastning

13 §
Transportmedlens renhet

Djur får lastas endast på rena och, vid behov, desinficerade transportmedel. Djur som har dött under transport, använt strö och sekret skall avlägsnas så snart som möjligt.

14 §
Utrustning för lastning och avlastning

För lastning och avlastning skall vid behov användas lämplig utrustning, såsom broar, ramper eller lastningselevatorer. Utrustningen för lastning och avlastning skall vara konstruerad så, att djuren inte halkar eller skadar sig på annat sätt, och den skall vid behov förses med skyddsräcken.

I slakterier, på slaktplatser och på andra sådana ställen där djur lastas eller lastas av i stora mängder skall verksamheten underlättas genom lämpliga arrangemang.

De ämnen som används för att förhindra frysning av lastnings- och avlastningsutrustningen får inte vara farliga eller giftiga för djur.

15 §
Behandling och hantering av djuren

När djur lastas, transporteras eller lastas av skall de behandlas lugnt, och djuren får inte i onödan skrämmas eller hetsas upp. Vid behandling av djuren skall artens naturliga beteende, såsom flockinstinkten, utnyttjas i mån av möjlighet.

Djur får inte hängas upp med hjälp av en mekanisk utrustning och inte heller lyftas eller dras i hornen, benen, svansen, pälsen eller huvudet eller i övrigt behandlas så, att de åsamkas onödigt lidande. Elektriska på- fösare får användas endast om det är absolut nödvändigt.

16 §
Placering av djur och transportemballage

I transportmedlet skall djuren vara placerade så, att de inte tränger, smutsar ned eller skadar varandra. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att djuren inte under transporten skadar sig på transportmedlets konstruktioner eller utrustning. Djuren skall vid behov skyddas mot transportmedlets rörelser genom stödjande skiljeväggar, skrank eller bommar.

Burar, lådor och andra transportemballage skall fästas så, att de inte kan förskjutas, och placeras så, att alla djuren får tillräckligt med luft och inte smutsar ned varandra. Under transport och hantering skall transportbehållarna hållas upprätta, och de får inte utsättas för kraftiga krängningar eller skakningar.

Djuren i transportmedlet skall kunna kontrolleras och skötas utan svårighet.

17 §
Skiljande av djur från varandra

Om djur av olika art transporteras i samma transportmedel, skall de åtskiljas enligt art.

Transporteras djur av olika ålder i samma transportmedel, skall unga och vuxna djur förvaras separat. Likaså skall djur med avsevärd skillnad i storlek hållas åtskilda. Sjuka och skadade djur skall skiljas åt från andra djur. Könsmogna okastrerade handjur skall förvaras separat från hondjur. Vuxna avelsgaltar, liksom även hingstar och andra djur som av naturen förhåller sig fientligt till varandra skall skiljas åt.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 och 2 mom. behöver djur inte skiljas åt, om de har fötts upp i grupper som passar ihop eller om de är vana vid varandra, eller om det är frå- ga om sällskapsdjur som blir oroliga om de skiljs åt. Diande hondjur behöver inte heller skiljas åt från sin avkomma.

18 §
Tjudrande av djur

Om djur hålls tjudrade under transport, skall de rep eller andra fästanordningar som används vara så starka att de inte går av under resan. Repen och de övriga fästanordningarna skall vara av lämplig längd, så att djuren vid behov kan ligga ned samt äta och dricka. Repen eller de övriga fästanordningarna skall avpassas och regleras så, att djuren inte kvävs eller skadas på något annat sätt.

Djur får inte transporteras med sammanbundna ben, utom om det är absolut nödvändigt på grund av att djuret lider av en sjukdom eller är svårhanterligt. Djur får inte bindas vid hornen eller vid nosringen.

19 §
Annan last

Transporteras utöver djur också annan last i ett transportmedel, skall denna last placeras och fästas så, att risken för att djuren ådrar sig skador elimineras. På transportmedlet får inte lastas varor som kan äventyra djurens välbefinnande under resan.

4 kap.

Tillstånd att transportera djur och register över djurtransportörer

20 §
Ansökan om tillstånd

Tillstånd enligt 30 § 1 mom. djurskyddslagen (247/96) att transportera djur, hyra ut eller på annat sätt överlåta transportmedel i förvärvssyfte skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen.

I ansökan om tillstånd skall uppges

1) sökandens namn, adress och hemort,

2) den firma som eventuellt kommer att användas i verksamheten,

3) inom vilket område transportverksamheten i huvudsak skall bedrivas och vilka djur verksamheten i huvudsak gäller,

4) vilka transportmedel som kommer att användas för transporterna,

5) när verksamheten skall inledas, samt

6) andra upplysningar som länsstyrelsen kräver.

Till ansökan om tillstånd skall fogas

1) en kopia av bolagsordningen eller stadgarna samt registerutdrag, om sökanden är ett bolag, ett andelslag eller någon annan sammanslutning, och

2) en utredning om den personal som ansvarar för transporten och om personalens behörighet.

När ansökan om tillstånd för uthyrning eller annan överlåtelse av transportmedel i förvärvssyfte görs, iakttas 2 och 3 mom. i tillämpliga delar.

21 §
Beviljande och återkallande av tillstånd

Tillstånd beviljas, om

1) sökanden eller någon som är anställd hos honom har den utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet som behövs för transport av djur samt för hantering och skötsel av dem i samband med transporten; denna behörighet krävs dock inte, om en verksamhetsidkare utan att själv transportera djur endast hyr ut eller annars överlåter transportmedel för djurtransporter till någon annan, och

2) sökanden har tillgång till transportmedel som är lämpliga för djurtransporter.

Länsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd, om den som beviljats tillståndet inte iakttar djurskyddslagen eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser eller de villkor som ställs i tillståndet, eller om någon av de förutsättningar för beviljande av tillstånd som nämns i 1 mom. inte längre föreligger.

22 §
Anmälan om förändringar

Den som beviljats tillstånd att transportera djur skall för en ändring av tillståndet utan dröjsmål underrätta den länsstyrelse som beviljat tillståndet, om förändringar sker i fråga om transportmedlen, de personer som ansvarar för transporterna eller andra förutsättningar för tillståndet.

23 §
Djurtransportörer utanför Europeiska gemenskapen

Till den förbindelse enligt 30 § 1 mom. djurskyddslagen som lämnas av en djurtransportör som är etablerad i en stat utanför Europeiska gemenskapen skall fogas en utredning om att de personer som ansvarar för transporterna har den utbildning eller motsvarande praktiska erfarenhet som krävs för transport av djur samt för hantering och skötsel av djuren i samband med transporten.

24 §
Register över djurtransportörer

I det register över djurtransportörer som avses i 30 § 2 mom. djurskyddslagen antecknas följande uppgifter:

1) namn och adress i fråga om den som har beviljats tillstånd att transportera djur,

2) namn och adress i fråga om de personer som ansvarar för djurtransporterna,

3) den typ av transportmateriel som används och materielens registreringsnummer eller andra uppgifter som behövs för identnvikation av transportmaterielen eller trannvortmedlen,

4) uppgifter som gäller beviljande och återkallande av tillståndet samt andra åtgärder som hänför sig till det, samt

5) uppgifter om den förbindelse enligt 30 § 1 mom. djurskyddslagen som en djurtransportör som är etablerad i en stat utanför Europeiska gemenskapen har lämnat.

Länsstyrelsen skall utan dröjsmål till vederbörande ministerium lämna de uppgifter ur sitt register som avses i 1 mom. 1-4 punkten.

5 kap.

Djurtransportören och den person som ansvarar för transporten

25 §
Djurtransportörens uppgifter

Djurtransportören skall se till att transporten av djur och skötseln av dem under transporten anförtros endast en sådan person som har den utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet som behövs för en riktig hantering och skötsel av de djur som skall transporteras, och att den person ansvarar för transporten utför de uppgifter som avses i 26 §.

När transporten förutsätter en sådan färdplan som avses i 28 § skall djurtransportören se till att färdplanen utarbetas och kompletteras på behörigt sätt och visas för tjänsteveterinären för upprättande av ett hälsointyg.

Utöver vad som stadgas i 1 och 2 mom. skall djurtransportören säkerställa att djuren utan dröjsmål har transporterats till sin bestämmelseort och att de har utfodrats och vattnats som sig bör under resan. Beroende på djurarten och transportsättet skall djurtransportören dessutom säkerställa att också de maximala transporttider och de viloperioder för djuren som avses i 8 kap. har iakttagits vid transporten.

26 §
Uppgifter för den person som ansvarar för transporten

Den person som ansvarar för transporten skall se till att djuren utan dröjsmål transporteras till sin bestämmelseort och att de vattnas, utfodras och vid behov mjölkas på ett lämpligt sätt och med lämpliga mellanrum under transporten.

När transporten kräver en färdplan skall den person som ansvarar för transporten sörja för att uppgifterna om utfodringen och vattningen av djuren samt om de andra händelser under transporten som färdplanen förutsätter blir antecknade i denna.

6 kap.

Handlingar som medföljer djurtransporter

27 §
Identifikation av djuren

De djur som transporteras skall kunna identifieras på det sätt som vederbörande ministerium närmare bestämmer.

En transport skall åtföljas av en handling som anger djurens ursprung och ägare eller innehavare, avsändningsorten och bestämmelseorten samt avfärdsdagen och avfärdstiden. Handlingen skall på anmodan visas för de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagen.

28 §
Färdplan

En färdplan skall upprättas för över åtta timmar långa inhemska transporter av hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin, transporter av nämnda djur mellan Finland och andra medlemsstater i Europeiska unionen samt transporter av nämnda djur mellan Finland och stater utanför Europeiska gemenskapen. Färdplanen skall göras upp för hela resan.

Av färdplanen skall framgå eventuella mellanstationer och omlastningsstationer samt andra uppgifter som vederbörande ministerium bestämmer. Om transporten dessutom förutsätter ett hälsointyg, skall efter det att hälsointyget har upprättats numret eller numren på intygen antecknas på färdplanen, som skall stämplas av den tjänsteveterinär som har utfört kontrollen. Färdplanen skall under resan förvaras som bilaga till hälsocertifikatet och på anmodan visas för de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagen.

Efter transporten skall den person som ansvarar för transporten lämna originalexemplaret av färdplanen till tjänsteveterinären på avsändningsorten, och ett duplikat av planen skall förvaras i ett år från det att resan upphört.

7 kap.

Transport av djur från eller till en stat utanför Europeiska gemenskapen

29 §
Transport från en stat utanför gemenskapen

Transport av djur från en stat utanför Europeiska gemenskapen till Finland eller via finskt territorium är tillåten endast om djurtransportören skriftligen har förbundit sig att iaktta stadgandena och bestämmelserna om djurtransporter på det sätt som avses i 30 § 1 mom. djurskyddslagen och har vidtagit nödvändiga arrangemang för att iaktta dessa stadganden och bestämmelser. Transport av hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin förutsätter dessutom att en färdplan enligt 28 § upprättas.

30 §
Inspektion av transporter

Gränsveterinären skall inspektera de djurtransporter som kommer från en stat utanför Europeiska gemenskapen jämte medföljande handlingar samt kontrollera djurens välbefinnande innan transporten fortsätter.

31 §
Transport till en stat utanför gemenskapen

Om hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter eller svin transporteras till en stat utanför Europeiska gemenskapen så, att den tid som transporten inom gemenskapens område varar överstiger åtta timmar, skall tjänsteveterinären vid gränsövergångsstället eller utreseplatsen kontrollera djuren innan resan fortsätter och fastställa att de är i stånd att fortsätta. En anteckning om kontrollen, innefattande stämpel och underskrift, skall göras i färdplanen.

8 kap.

Transporttidens längd, med undantag av flygtransporter, för hovbärande tamdjur och tamdjur av nötkreatur, får, getter och svin

32 §
Maximal transporttid

Transporttidens längd vid vägtransporter samt sjö- eller järnvägstransporter får inte överstiga åtta timmar när det gäller djur som avses i detta kapitel.

Utan hinder av vad som stadgas i 1 mom. får transporttiden förlängas på det sätt som avses nedan i detta kapitel, om det transportmedel som används för transporten uppfyller de särskilda krav som vederbörande ministerium ställer och djuren får vila, äta och dricka så som stadgas i detta kapitel.

33 §
Förlängning av transporttiden vid vägtransport

Icke avvanda kalvar, lamm, killingar och föl, vilka utfodras med mjölk, samt icke avvanda spädgrisar får transporteras i högst nio timmar utan viloperiod. Efter detta måste de få vila minst en timme, under vilken de skall få dricka och vid behov utfodras. Efter viloperioden får transporten fortsätta i högst nio timmar.

Svin får transporteras i högst 24 timmar utan viloperiod. Under resan skall de hela tiden ha tillgång till dricksvatten.

Hovdjur, med undantag av de registrerade hästar som avses i rådets direktiv om djurhälsovillkor vid rörelse och import av hästdjur från tredje land (90/426/EEG), får transporteras i högst 24 timmar utan viloperiod. Under resan skall djuren vattnas och vid behov utfodras med åtta timmars mellanrum.

Andra djur som avses i detta kapitel, utom de som nämns i 1-3 mom., får transporteras i högst 14 timmar utan viloperiod. Efter detta måste de få vila i minst en timme, under vilken de skall vattnas och vid behov utfodras. Efter viloperioden får transporten fortsätta i högst 14 timmar.

Efter de maximala transporttider som avses i 1-4 mom. skall djuren lastas ur transportmedlet, vattnas och utfodras samt få en vilotid på minst 24 timmar innan de lastas på nytt.

34 §
Förlängning av transporttiden vid sjö- och järnvägstransport

Utan hinder av vad som i 32 § 1 mom. stadgas om transporttidens längd får transporttiden förlängas vid sjö- och järnvägstransport, om transportmedlet uppfyller de särskilda krav som avses i 32 § 2 mom. Vid sjötransport skall då, beroende på djurarten, stadgandena i 33 § iakttas, med undantag av den maximala transporttiden och viloperioderna. Vid järnvägstransport skall, beroende på djurarten, stadgandena i 33 § iakttas, med undantag av viloperioderna.

Om sjötransporten sker mellan två platser inom Europeiska unionens område, på en direkt och regelbundet trafikerad linje så, att transportmedlet lastas på fartyget utan att djuren lastas ur, skall djuren lastas ur transportmedlet i bestämmelsehamnen eller i omedelbar närhet av den och ges minst 12 timmars vila. Denna viloperiod på 12 timmar behövs dock inte, om sjötransporten är så kort att transporttiden kan inräknas i de transporttider som avses i 32 § 1 mom. eller 33 §.

35 §
Förlängning av den maximala transporttiden i djurens intresse

När djurens intresse förutsätter detta, får den maximala transporttid som anges i 33 § förlängas med högst två timmar vid vägtransporter och de transporter som avses i 34 § 2 mom., i sådana fall där bestämmelseorten är nära när den maximala transporttiden löper ut.

9 kap.

Vissa andra tamdjur

36 §
Fjäderfä, andra tamfåglar och tama kaniner

Fjäderfä samt andra tamfåglar och tama kaniner skall ha tillgång till vatten och lämplig föda under resan, om den inte pågår mindre än 12 timmar när lastnings- och avlastningstiden inte inräknas. Fågelungar behöver dock inte ha tillgång till vatten eller föda, om resan pågår mindre än 24 timmar och fullgörs inom 72 timmar efter kläckningen.

37 §
Tama hundar och tama katter

Tama hundar och tama katter skall under resan vattnas med minst 12 timmars och utfodras med minst 24 timmars mellanrum.

10 kap.

Mellanstationer

38 §
Utrustningen vid mellanstationer

Mellanstationer skall planeras, byggas och underhållas så, att de uppfyller de krav som ställs med hänsyn till djurens hälsa och välbefinnande. Vid mellanstationerna skall finnas lämpliga utrymmen och lämplig utrustning för lastning, avlastning, förvaring, utfodring och vattning samt annan vård av djur.

39 §
Inspektion av en mellanstation och av djur som förvaras där

En tjänsteveterinär skall regelbundet inspektera en mellanstation och den utrustning som finns där.

För att säkerställa att de djur som förvaras vid mellanstationen är i den kondition som en fortsatt resa förutsätter, skall tjänsteveterinären kontrollera djuren innan de lastas på nytt.

11 kap.

Vissa kompletterande stadganden om väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransport

40 §
Fordon för vägtransporter

Fordon som används för transport av djur skall vara utrustade med ett tak som ger djuren ett effektivt skydd mot otjänlig väderlek.

Vad som i denna paragraf och i 41 § stadgas om fordon gäller även fordonskombinationer.

41 §
Körande av fordonen

Fordon som lastats med djur skall köras så försiktigt att djuren inte skadas ens på ojämna vägar eller vid inbromsning eller på grund av krängningar som fordonets rörelser ger upphov till.

42 §
Sjötransport

Djur får inte transporteras på ett öppet däck annat än i lämpliga transportemballage som ger djuren ett tillräckligt skydd mot sjögång och otjänlig väderlek.

Under transporten skall djuren vara tjudrade eller placerade i lämpliga transportemballage, bås eller spiltor.

43 §
Lufttransport

Djuren skall transporteras i sådana transportemballage, bås eller spiltor som är lämpliga för djurarten och som uppfyller minst Internationella lufttransportorganisationens (IATA) bestämmelser om levande djur.

44 §
Järnvägsvagnar

De järnvägsvagnar som används för transport av djur skall vara utrustade med ett tak som ger djuren ett effektivt skydd mot otjänlig väderlek.

12 kap.

Särskilda stadganden

45 §
Närmare bestämmelser

Vederbörande ministerium kan utfärda närmare bestämmelser om de stadganden i denna förordning som gäller transportmedel för djurtransporter, lastning och avlastning av djur, skötsel, behandling och hantering av djur samt transport av djur, behörigheten hos den personal som ansvarar för transporten, inspektion av transporter samt de handlingar som medföljer djurtransporter.

Vederbörande ministerium bestämmer vid behov vilka krav mellanstationer skall uppfylla i fråga om förvaringsutrymmen för djur, utfodring, vattning, lastning, avlastning och förvaring av djur samt i fråga om djurens hälsa och välbefinnande.

46 §
Övriga stadganden och bestämmelser

Utöver vad som stadgas i djurskyddslagen eller i denna förordning eller bestäms med stöd av dessa om transport av djur, skall vid transporterna, i syfte att förhindra spridning av djursjukdomar, iakttas vad som i lagen om djursjukdomar (55/80) stadgas om transport av djur eller vad som stadgas eller bestäms med stöd av den.

47 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

48 §
Övergångsstadgande

Uppfyller ett transportmedel för djurtransporter kraven i 2 kap. i denna förordning, får i fråga om transporttidens längd, utan hinder av 32 §, fram till den 31 december 1997 iakttas de transporttider som anges i 33-35 §§.

Rådets direktiv 95/29/EG; EGT nr L 148, 29.6.1995, s. 52
Rådets direktiv 91/682/EEG; EGT nr L 340, 19.11.1991, s. 17

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.