490/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om Steiner-skola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 augusti 1977 om Steiner-skola (625/77) 27 och 28 §§, senana de lyder, 27 § i förordning av den 11 december 1992 (1307/92) och 28 § ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 10 september 1993 (816/93),

ändras 3-5 §§, i 6 § 1 mom. det inledande stycket samt 1 punkten, 6 § 2 mom., 8, 9 och 11 §§ samt 37 § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 12 juli 1993 (686/93), i 6 § det inledande stycket samt 2 mom., 9 och 11 §§ och 37 § 1 mom. sådana de lyder i sistnämnda förordning samt 5 och 8 §§ sådana de lyder i förordning av den 18 september (747/87), samt

fogas till förordningen en ny 2 § i stället för den 2 § som upphävts genom nämnda förordning av den 12 juli 1993 som följer:

2 §

Tillståndet för inrättande av en Steiner-skola skall innehålla villkor som gäller antalet elever som antas till skolan och andra behövliga villkor som gäller organiseringen av utbildningen.

3 §

En Steiner-skola skall ha en direktion som tillsätts av skolans huvudman.

Om skolan har en fristående verksamhetsenhet för undervisningen i klasserna 10-13 skall denna ha en ledningsgrupp som utövar direktionens beslutanderätt på sitt verksamhetsområde enligt vad som närmare bestäms i en instruktion.

4 §

Vid en Steiner-skola finns ett lärarkollegium. Lärarkollegiet kan vara uppdelat på sektioner som utövar lärarkollegiets beslutanderätt på sitt verksamhetsområde enligt vad som närmare bestäms i en instruktion.

Om skolan har en sådan fristående verksamhetsenhet som avses i 3 § 2 mom., skall lärarkollegiet ha en sektion för enheten.

5 §

En Steiner-skola skall ha en elevkår, som består av eleverna i klass 9-13. Elevkåren kan vara uppdelad på sektioner.

6 §

En Steiner-skola skall ha en instruktion, i vilket bestäms om

1) skolans namn, förläggningsort och verksamhetsenheter,


Instruktionen godkänns av direktionen.

8 §

I fråga om skolans läsår samt antalet arbetsdagar gäller vad som stadgas om grundskolan och gymnasiet. Bestämmelser om antalet arbetsdagar i förskoleklass och trettonde klass ingår dock i instruktionen.

9 §

En elev i en Steiner-skola får, om han inte är befriad från något ämne, undervisning och handledning i klass 1-9 under minst så många timmar i veckan som stadgas eller bestäms för grundskolan och i klass 10-13 under minst så många timmar som stadgas eller bestäms för gymnasiet. En elev kan dessutom meddelas stödundervisning.

11 §

En Steiner-skola skall ha en läroplan som utarbetats enligt de av utbildningsstyrelsen godkända riksomfattande grunderna för läroplanen.

För organiseringen av skolarbetet under ett läsår skall skolan ha en arbetsplan som direktionen godkänner.

37 §

Beslut som med stöd av lagen om Steiner-skola, denna förordning eller skolans instruktion har fattats om en elev får överklagas hos länsstyrelsen på samma sätt som i skolor som ersätter grundskolan och i privata gymnasier.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Vederbörande ministerium beslutar om de villkor som avses i 2 § skall tas in också i ett sådant tillstånd att inrätta en skola som har beviljats innan denna förordning träder i kraft.

Undervisningen i en Steiner-skola kan följa den läroplan som har fastställts innan denna förordning träder i kraft tills den lä- roplan som avser i 11 § har godkänts för skolan.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.