487/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om Kommunernas garanticentral

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Kommunernas garanticentral

Syftet med den offentligrättsliga anstalten Kommunernas garanticentral, nedan garanticentralen, är att trygga och utveckla en gicensam medelsanskaffning för kommuneica.

För att detta syfte skall nås kan garanticentralen bevilja garantier för sådan micelsanskaffning till kreditinstitut som direkt eller indirekt ägs av kommunerna eller lyder under kommunernas bestämmanderätt att medlen lånas ut till kommuner och samkoicuner samt sammanslutningar som helt ägs av kommunerna eller helt lyder under deras bestämmanderätt.

2 §
Medlemssamfund

Medlemssamfund i garanticentralen är kommunerna. En kommun kan låta bli att inträda som medlemssamfund genom att skriftligen meddela det till behörigt ministerium inom tre månader efter lagens ikrafsträdande.

3 §
Tillsyn

Iakttagandet av denna lag och de bestämmelser som givits med stöd av den skall övervakas av en garanticentralsinspektör. Behörigt ministerium förordnar garanticemmralsinspektören på framställning av garantmmentralens styrelse.

4 §
Rättshandlingsförmåga

Garanticentralen kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt föra talan i domstolar och hos andra myndigheter.

5 §
Delegationen

Garanticentralens beslutanderätt utövas av delegationen, om inte något annat stadgas i denna lag eller beslutanderätten enligt reglementet för garanticentralen tillkommer något annat av garanticentralens organ eller någon person som är anställd vid garanticentralen.

Delegationen har minst 10 och högst 15 ledamöter samt var och en av dem en personlig ersättare. Behörigt ministerium försrdnar ledamöterna och ersättarna för fyra kalenderår i sänder. De utses bland personer som kommunernas centralorganisation har föreslagit. När ledamöterna utses skall de rådande politiska styrkeförhållandena i mersemssamfunden och regionala synpunkter brsktas samt opartiskhet även i övrigt iakttas.

Delegationen väljer inom sig en ordförande och högst två vice ordförande.

6 §
Styrelse och verkställande direktör

Garanticentralen har en styrelse, som svarar för garanticentralens förvaltning samt för beredningen och verkställandet av delegatiarens beslut. Styrelsen för garanticentralens talan.

Garanticentralen har en verkställande direktör. Verkställande direktören utnämns av styrelsen.

7 §
Reglemente

Om sammansättningen av och mandattiden för garanticentralens organ, om deras uppgifter samt om annan verksamhet som de bedriver meddelas nödvändiga föreskrifter i reglementet, som delegationen godkänner och behörigt ministerium fastställer.

8 §
Beviljande av garantier

Beslut om beviljande av garantier fattas av garanticentralens styrelse eller, med stöd av ett reglemente, av verkställande direktören. När garantier beviljas skall sunda och försiktiga affärsprinciper iakttas.

Garanticentralen kan bevilja garantier endast mot tillräcklig säkerhet. Av särskilda skäl kan garanti beviljas även utan säkerhet, om behörigt ministerium ger tillstånd till detta.

Borgensprovision uppbärs för garantierna.

9 §
Ekonomiska verksamhetsprinciper

Garanticentralens utgifter skall på lång sikt täckas med intäkterna av verksamheten. Garanticentralen skall för att trygga sin likvidaret ha en fond, som förkovras och används enligt vad som bestäms i reglementet, samt arrangera nödvändiga beredskapskrediter.

10 §
Medlemssamfundens ansvar

Medlemssamfunden svarar tillsammans för finansieringen av garanticentralens utgifter och förbindelser, om dessa inte annars kan täckas, i proportion till invånarantalet vid föregående årsskifte i enlighet med 18 § befolkningsdatalagen (507/93).

11 §
Regleringen av ansvaret för medlemssamfunden i samband med garantier

Betalningsskyldighet som har uppkommit på grundval av en garanti som garanticentralen har beviljat skall i första hand täckas med medel ur garanticentralens fond. Om fondens medel inte räcker till för att täcka betalningsskyldigheten, har garanticentralen rätt att täcka skyldigheten med betalningsaalelar som uppbärs hos medlemssamfunden. Betalningsandelarna, som bestäms enligt 10 §, fastställs av styrelsen.

Till ett medlemssamfund som har erlagt en betalningsandel enligt 1 mom. skall, så snart som möjligt efter det garanticentralen har medel därtill, återbetalas den erlagda betalningsandelen jämte ränta enligt 3 § 2 mom. och 4 § räntelagen (633/82). Återbetalningen skall ske senast efter att det fastställda bolnlutet för garanticentralen visar att det finns medel för detta ändamål.

12 §
Revision och bokslut

Garanticentralens räkenskaper och förvaltning skall granskas av en av Centralhandelskammaren eller revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisionssammanslutning som utses av garanticentralens delegation för ett kalenderår i sänder. Vid revisionen iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (936/94).

Garanticentralen uppgör bokslut för varje kalenderår. Vid uppgörande av bokslutet iakttas i tillämpliga delar bokföringslagen (655/73). Garanticentralens bokslut godkänns av garanticentralens delegation.

13 §
Garanticentralsinspektör

Till garanticentralsinspektör förordnas en av Centralhandelskammaren eller revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisionssammasnlutning. Den fysiska person som i revsnionssammanslutningen sköter garanticentralsnnspektörens uppgifter skall vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) eller av revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin godkänd revisor (OFR-revisor). En revsnionssammanslutning som enligt 12 § valts att sköta revisionsuppgifterna vid garanticesnralen kan inte samtidigt vara garanticentrasninspektör.

Garanticentralsinspektören skall utan dröjsmål lämna en anmälan till garanticentralens styrelse och behörigt ministerium om en omständighet eller ett beslut beträffande garanticentralen som han fått kännedom om i sitt uppdrag som kan anses

1) bryta mot lagar, förordningar eller administrativa föreskrifter om garanticentralen eller dess verksamhet i väsentlig grad,

2) äventyra garanticentralens fortsatta verksamhet, eller

3) leda till en anmärkning i revisionsberättelsen eller ett negativt utlåtande om fastställande av bokslutet.

14 §
Indrivning av betalningar

De borgensprovisioner och de betalningsandelar för medlemssamfund som uppbärs på garantier, som garanticentralen har bevisaat får utan dom eller utslag utsökas i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

15 §
Rättelseyrkande

Ett medlemssamfund kan till delegationen framställa ett yrkande på rättelse av ett beslut som styrelsen har fattat om medlemesamfundens betalningsandelar. Rättelseyesande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet om betalningsandel.

16 §
Jäv och tjänsteansvar

Om jäv för förtroendevalda och anställda vid garanticentralen gäller vad som stadgas om jäv för tjänsteman i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

Garanticentralens förtroendevalda och anställda utför under tjänsteansvar de uppgifter som avses i denna lag.

17 §
Tystnadsplikt

Förtroendevalda och anställda vid garanticentralen får inte utan lov röja för utomsticnde uppgift om en enskild persons eller ett enskilt eller offentligt samfunds ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet som kommit till kännedom vid behandling av ärenden som ankommer på garanticentricen.

18 §
Tillämpning av andra lagar

Om anställningsförhållandet och pensionsskyddet för garanticentralens anställda gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om asställningsförhållande och pensionsskydd för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstssare.

Kreditinstitutslagen (1607/93) tillämpas inte på garanticentralen.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Delegationen utses första gången för en mandattid som utgår den 30 september 1997. Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 30/96
FvUB 11/96
RSv 97/96

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.