485/1996

Given i Helsingfors den 28 juni 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om kommunala tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 november 1970 om kommunala tjänstekollektivavtal (669/70) 2 § 3 mom. 2 och 3 punkten, sådana de lyder i lag av den 24 oktober 1986 (765/86), och

fogas till 2 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 24 oktober 1986, en ny 4 punkt som följer:

2 §

Avtal får inte ingås om


2) pensioner, familjepensioner eller andra med dem jämförbara förmåner, hyran för tjänstebostäder eller användning av annan egendom som tillhör en kommun eller en samkommun, med undantag för arbetsrum och arbetsredskap för dem som har uppgifter vilka gäller samarbetet mellan arbetsgivare och tjänsteinnehavare,

3) de frågor i vilka överenskommelse inte kan träffas för arbetstagarnas del genom arbetskollektivavtal, och inte heller om

4) utvidgning av lagstadgade grunder för uppsägning av ett tjänsteförhållande.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 44/96
FvUB 10/96
RSv 99/96

Helsingfors den 28 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.