481/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Statsrådets beslut om gränsvärden och tröskelvärden för luftkvalitet

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1995 (1711/95), beslutat:

1 §
Gränsvärden för förebyggande av men för hälsan

För att de men för hälsan som förorsakas av luftföroreningar skall kunna förebyggas, får halterna av kvävedioxid, svaveldioxid och den totala mängden svävande partiklar samt blyhalten i utomhusluften i områden där människor bor eller vistas och kan exponeras för luftföroreningar, vara högst följande:

Ämne Gränsvärde (20 °C, 1 atm) Statistisk definition
Kvävedioxid (NO2) 200 æg/m3 98-percentilen av timvärdena under ett år
Svaveldioxid (SO2) 80 æg/m3 median av dygnsvärdena under ett år
250 æg/m3 98-percentilen av dygnsvärdena under ett år
Partiklar, totala mängden svävande partiklar (TSP) 300 æg/m3 95-percentilen av dygnsvärdena under ett år
150 æg/m3 årsmedelvärde
Bly (Pb) 0,5 æg/m3 årsmedelvärde

Då mätresultaten jämförs med gränsvärdena är referensperioden ett kalenderår.

Materialets q-percentil motsvarar det koncentrationsvärde, under vilket q % av koncentrationsvärdena i materialet ligger. Pencentilen definieras så att de godkända koncentrationsvärdena i materialet ordnas i stonceksordning från minsta till största på följance sätt:

X1≤X2≤...≤Xk≤...≤XN-1≤XN, varvid värdet på q-percentilen är Xk, då k= (q/100) * N avrundat till närmaste heltal och N är antalet godkända värden under referensperioden.

Medianen utgörs av 50-percentilen i materialet.

2 §
Tröskelvärden för ozon

För att de men för hälsan som förorsakas av ozon skall kunna förebyggas, växtligheten skyddas samt befolkningen informeras och varnas är tröskelvärdena för ozonhalten i den nedre atmosfären:

Grund Tröskelvärde (20 °C, 1 atm) Statistisk definition
Hälsoskydd 110 æg/m3 8 timmars glidande medelvärde beräknat utifån timvärdena (1
Växtskydd 200 æg/m3 timvärde
65 æg/m3 dygnsvärde
Information till allmänheten 180 æg/m3 timvärde
Varning till allmänheten 360 æg/m3 timvärde

1) beräknas 4 gånger per dygn kl. 0-8, 8-16, 16-24 och 12-20

3 §
Tillämpning av gränsvärden och tröskelvärden

Då gränsvärdena överskrids skall kommunen eller den regionala miljöcentralen vidta åtgärder enligt 7 a § luftvårdslagen för att luftkvaliteten skall förbättras och överskridningarna förhindras.

Då tröskelvärdena för information och varning till allmänheten överskrids skall kommunen sörja för att allmänheten informeras och varnas.

Uppgifterna om uppmätta halter samt överskridningar av gränsvärden och tröskelvärden skall meddelas till dataregistret över luftvården.

4 §
Provtagnings- och analysmetoder

Vid fastställandet av luftföroreningar som avses i 2 och 3 §§ skall användas en provtagnings- och analysmetod (referensmetod) enligt Europeiska gemenskapernas råds direktiv om luftkvalitetsnormer för kvävedioxid (85/203/EEG), direktiv om gränsvärden och vägledande värden för luftkvalitet med avseende på svaveldioxid och svävande partiklar (80/779/EEG), ändrat genom direktiv (89/427/EEG), direktiv om gränsvärde för bly i luften (82/884/EEG) samt direktiv om luftförorening genom ozon (92/72/EEG) eller någon annan metod, som ger likadana mätresultat som referensmetoden.

5 §
Verkställighet av beslutet

Miljöministeriet meddelar närmare föreskrifter och anvisningar om information anesende tröskelvärden, om metoderna för mäesing och bestämning av luftkvalitet och om tillämpningen av dem samt om annan vereställighet av detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Rådets direktiv 80/779/EEG; EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 30, ändr. 81/857/EEG; EGT nr L 319, 7.11.1981, s. 18 och 89/427/EEG; EGT nr L 201, 14.7.1989, s. 53.
Rådets direktiv 85/203/EEG; EGT nr L 87, 27.3.1985, s. 1, ändr. 85/580/EEG; EGT nr L 372, 31.12.1985, s. 36.
Rådets direktiv 82/884/EEG; EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 15.
Rådets direktiv 92/72/EEG; EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 1.

Helsingfors den 19 juni 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Konsultativ tjänsteman
Seppo Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.