480/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Statsrådets beslut om riktvärden för luftkvalitet och målvärde för svavelnedfall

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/82), sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1995 (1711/95), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde och beaktande av riktvärdena

För att förebygga luftförorening skall riktvärdena i detta beslut beaktas i planeringen, så som i planering av markanvändning och trafik, övrig styrning av byggandet samt lokalisering och tillståndsbehandling som gäller verksamhet som orsakar risk för luftförorening.

Målet är att förebygga att riktvärdena överskrids. Överskridning skall på lång sikt förebyggas i områden där luftkvaliteten är eller ofta kan bli sämre än vad riktvärdet anger. I beslut som gäller lufttillstånd skall verksamhetens art och dess miljökonsekvenser dessutom beaktas så som stadgas i 7 § 2 mom. luftvårdslagen.

2 §
Riktvärden för förebyggande av men för hälsan

För att de men för hälsan som förorsakas av luftföroreningar skall kunna förebyggas, får halterna av kolmonoxid, kvävedioxid, svaveldioxid och inandningsbara partiklar samt den totala mängden svävande partiklar i utomhusluften i områden där människor bor eller vistas och kan exponeras för luftföroreningar, vara högst följande:

Ämne Riktvärde (20 °C, 1 atm) Statistisk definition
Kolmonoxid (CO) 20 mg/m3 timvärde
8 mg/m3 8 timmars glidande medelvärde beräknat ur timvärdena
Kvävedioxid (NO2) 150 æg/m3 99-percentilen av timvärdena under en månad
70 æg/m3 näststörsta dygnsvärdet under en månad
Svaveldioxid (SO2) 250 æg/m3 99-percentilen av timvärdena under en månad
80 æg/m3 näststörsta dygnsvärdet under en månad
Partiklar, totala mängden svävande partiklar (TSP) 120 æg/m3 98-percentilen av dygnsvärdena under ett år
50 æg/m3 årsmedelvärde
Partiklar som kan inandas (PM10) 70 æg/m3 näststörsta dygnsvärdet under en månad
Totala mängden illaluktande svavelföreningar (TRS) 10 æg/m3 näststörsta dygnsvärdet under en månad TSR anges som svavel

Materialets q-percentil motsvarar det koncentrationsvärde, under vilket q % av koncentrationsvärdena i materialet ligger. Percentilen definieras så att de godkända koncentrationsvärdena i materialet ordnas i storleksordning från minsta till största på följande sätt: X1≤X2≤...≤Xk≤...≤XN-1≤XN, varvid värdet på q-percentilen är Xk, då k= (q/100) * N avrundat till närmaste heltal och N är antalet godkända värden under referensperioden.

3 §
Riktvärden för förebyggande av effekter på växtlighet

För att luftföroreningarnas direkta effekter på växtligheten på vidsträckta jord- och skogsbruksområden och på områden som är betydande med tanke på naturskyddet skall kunna förebyggas, får årsmedellvärdet för kväveoxider, med vilken avses summan av kväveoxid och kvävedioxid, inte överstiga 30 æg/m3 (20 °C, 1 atm) omräknad i kvävedioxid och årsmedelvärdet för svaveldioxid inte överstiga 20 æg/m3 (20 °C, 1 atm.).

4 §
Målvärde för svavelnedfall

För att luftföroreningarnas skadliga inverkan på ekosystemen i sjöar och skogar skall kunna förebyggas är målet på lång sikt att årsvärdet för svavelnedfall på skogsbruksområden i Finland i genomsnitt inte får överstiga 0,3 g/m2 omräknad i svavel.

Målvärdet skall eftersträvas med nationella och internationella åtgärder.

5 §
Verkställighetsanvisningar

Miljöministeriet meddelar närmare anvisningar om metoderna för mätning och bestämning av luftkvalitet och om tillämpningen av dem samt om annan verkställighet av detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Detta beslut upphäver statsrådets beslut av den 28 juni 1984 om anvisningar i fråga om luftens kvalitet (537/84).

Helsingfors den 19 juni 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Konsultativ tjänsteman
Seppo Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.