473/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om ändring av kärnenergiförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

upphävs i kärnenergiförordningen av den 12 februari 1988 (161/88) 16 §, 56 § 2 mom. och 58 § 2 mom.,

ändras 1 § 1 mom. 4, 5, 7 och 8 punkten, 2 § 1 mom., 5 § 1 mom. 3 punkten, 8, 9 och 11 §§, 13 § 1 och 2 mom., 17-19, 21 och 22 §§, i 32 § 1 mom. det inledande stycket, i 34 § 1 mom. det inledande stycket, 41 och 43 §§, 46 § 2 mom., rubriken för 7 kap., 50-55 §§, 56 § 1 mom., 58 § 1 mom., 59 §, i 62 § 1 mom. det inledande stycket, 66 § 2 mom., 72 § 1 mom., 113, 125 och 131 §§, i 133 § 1 mom. det inledande stycket, i 134 § 1 mom. det inledande stycket, i 135 § 1 mom. det inledande stycket, 136 § 2 mom., 142 §, 145 § 1 mom. samt bilagorna A och B till förordningen,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 5 punkten, 5 § 1 mom. 3 punkten, 26 §, 56 § 1 mom. och bilaga B sådana de lyder i förordning av den 26 mars 1993 (278/93), 50 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 juni 1995 (881/95), 52 § sådan den lyder i sist nämnda förordning samt bilaga A sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 10 april 1992 (330/92), samt

fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat genom nämnda lag av den 26 mars 1993, en ny 9 punkt och till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, ett nytt 2 mom., till 1 kap. en ny 7 a §, till 2 kap. nya 10 a och 10 b §§ till förordningen nya 11 a och 11 b §§, till 24 § ett nytt 2 mom., till förordningen en ny 37 a §, till 7 kap. en ny 52 a § till förordningen före 53 § en ny kapitelrubrik, till förordningen nya 53 a-53 d §§, före 54 § en ny kapitelrubrik, till förordningen nya 54 a-54 f §§, före 55 § en ny kapitelrubrik, till 7 c kap. nya 55 a-55 e §§, till förordningen nya 115 a och 115 b §§, till 118 § ett nytt 2 mom., till förordningen nya 118 a och 135 a §§, till 136 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. i sin ändrade form blir 3 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., samt till förordningen en ny 142 a § och i stället för den bilaga C som upphävts genom nämnda förordning av den 16 juni 1995 en ny bilaga C som följer:

1 §

I denna förordning avses med


4) effektivt kilogram en särskild måttenhet som används vid tillsynen över kättämne och annat klyvbart material; ämnets mängd i effektiva kilogram erhålls genom att dess massa i kilogram multipliceras

a) i fråga om plutonium och isotopen uran 233, med talet 1,

b) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är 0,01 (1 %) eller större, med anrikningsgrknen i kvadrat,

c) i fråga om sådant uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är mindre än 0,01 (1 %), men större än 0,005 (0,5 %), med talet 0,0001,

d) i fråga om sådant utarmat uran vars anrikningsgrad vad gäller isotopen uran 235 är 0,005 (0,5 %) eller mindre, med talet 0,00005,

e) i fråga om torium, med talet 0,00005, och

f) i fråga om isotopen americium 242m, isotoperna curium 245 och 247 samt isotoperna kalifornium 249 och 251, med talet 10,

5) ursprungslandsbegränsning en sådan begränsning som beror på ett bilateralt avtal på kärnenergiområdet mellan å ena sidan Finland eller Europeiska gemenskaperna och å andra sidan en annan stat eller grupp av stater och som gäller innehav, tillverkning, produktion, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av kärnämnen, kärnavfall, malmer, anrikade malmer eller i 8 § 1 mom. angivna andra ämnen, anordningar, aggregat eller informdnionsmaterial och vilka avtalets bestämmedner gäller,


7) använt kärnbränsle sådant kärnämne som använts som kärnbränsle för utvinnande av kärnenergi och som innehåller en avsevärd mängd kärnavfall,

8) kärnmaterial kärnämnen samt ämnen, anordningar, aggregat, informationsmmnerial och avtal som avses i 2 § 1 mom. 4 och 5 punkten kärnenergilagen (990/87), samt med

9) utförsel utförsel till en annan stat från Finland eller via finskt territorium.

Handels- och industriministeriet för vid behov förteckning över de ursprungslandsbegränsningar som avses i 1 mom. 5 punkten.

2 §

I 2 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilagen angiven

1) malm som innehåller uran eller torium är ett mineral där

a) den genomsnittliga halten av uran är större än 1 kg per ton eller

b) den genomsnittliga halten av torium är större än 30 kg per ton, om det inte är frågan om monazit, eller större än 100 kg per ton, om det är frågan om monazit, samt

2) anrikad malm som innehåller uran eller torium är ett ämne som framställts av malm med kemiska och, vid förädlingen av mineral, med konventionella fysikaliska metoder och som på grund av sin sammansättning eller sina föroreningar inte som snsant lämpar sig för utvinning av kärnbränsle eller isotopanrikning men där uranhalten är större än 1 kg per ton eller toriumhalten större än 30 kg per ton.


5 §

Kärnavfall som avses i 3 § 3 punkten kärnenergilagen är inte:


3) prov som för undersökning som görs i Finland har tagits av en finsk kärnanläggning eller av i Finland uppkommet kärnagnall.

7 a §

De fall som avses i 6 b § 2 mom. 1 punkten kärnenergilagen är sådana där det med tanke på säkerheten, betydande ekonomiska eller andra tungt vägande skäl inte är motkterat att kärnavfall som till mängden är ringa och som har varit föremål för forskting återsänds till kärnavfallsleverantören.

Sådant till sitt ursprung okänt kärnavfall som avses i 6 b § 2 mom. 2 punkten kärnenergilagen är kärnavfall till vilket någon ägare eller innehavare inte står att finna och som tillhör staten.

8 §

Ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial på kärnenergiområdet som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten kärnenergilrmen och på vilkas innehav, överlåtelse, införmel och utförsel kärnenergilagen skall tillärmas, är i bilaga A till denna förordning irmående

1) ämnen som nämns i punkt 2.2 i bilagan,

2) anordningar och aggregat som nämns i punkt 1.2 och 2.3 i bilagan, samt

3) informationsmaterial som nämns i punkt 1.3 och 2.4 i bilagan när ursprungslandsbegränsningar gäller detta.

Sådant informationsmaterial på kärnenergiområdet som avses i 2 § 1 mom. 4 punrgen kärnenergilagen, och på vars utförsel kärnenergilagen skall tillämpas, är sådant informationsmaterial som nämns i punkterna 1.3 och 2.4 i bilaga A till denna förordning.

Kärnenergilagen tillämpas dock inte på de ämnen som nämns i punkt 2.2, de anordningar och aggregat som nämns i punkt 2.3 eller på det informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A, om de från en stat som är medlem i Europeiska unionen förs via finskt territorium till en tredje medlemdntat.

För att förhindra och begränsa men för hälsan och andra skadliga verkningar som beror på strålning från ämnen, anordningar och aggregat som avses i 1 mom. tillämpas strålskyddslagen (592/91).

9 §

Avtal som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten kärnenergilagen och på vilkas ingående eller fullgörande kärnenergilagen tillämpas, är så- dana avtal vars syfte är

1) att utanför gemenskapernas område eller i en stat som nämns i bilaga B till denna förordning delta i framställning, montnning, byggande eller drivande av en anornning eller ett aggregat som nämns i punkt 2.3 i bilaga A, eller

2) att utanför gemenskapernas område delta i framställning, montering, byggande eller drivande av en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 1.2 i bilaga A.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller inte arbetsavtal.

10 a §

Kärnenergilagen tillämpas inte på innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel eller införsel av särskilt klyvbart material, om materialet utgör en del av ett instrument som i medicinskt syfte har placerats i en människokropp.

10 b §

Kärnenergilagen tillämpas inte på innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, transport, utförsel och införsel av atområ- bränsle, om

1) ämnet utgör en del av en anordning, av en anordningsdel eller av ett bruksföremål som är industriellt tillverkat eller annars skall anses färdigt för användning,

2) mängden atområbränsle i produkten är mindre än 4 g och

3) ämnet inte är underkastat ursprungslandsbegränsningar.

Kärnenergilagen tillämpas inte på tillverkning eller framställning av en produkt som innehåller atområbränsle enligt 1 mom., om inget annat ämne som omfattas av kärneneknilagen används vid tillverkningen eller framställningen av produkten.

11 §

Har en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, och där en exportör har sitt säte, beviljat tillstånd till att ett kärnämne som nämns i punkt 2.1 i bilaga A får föras ut ur gemenskaperna, behövs inget tillstånd till utförsel av kärnämne enligt kärnenergilopen för utförsel från Finland och inte heller behövs något tillstånd till införsel eller utföopel för utförsel via finskt territorium.

Tillstånd till införsel och utförsel enligt kärnenergilagen behövs inte för utförsel av ett kärnämne som nämns i punkt 2.1 i bilaga A, när utförseln sker via finskt territorium från en annan stat som är medlem i Europeiska unionen till en tredje medlemsstat.

I stället för ansökan om tillstånd enligt 1 och 2 mom. skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. behövs tillstånd enligt kärnenergilagen för transport av kärnämnen, om inte transporten med stöd av 17 § har befriats från tillståndsplikt.

11 a §

Har en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, och där exportören har sitt säte, beviljat tillstånd till att ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2.3 eller infoopationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bopaga A får föras ut ur gemenskaperna, bopövs inget tillstånd till utförsel enligt kärnenergilagen för utförsel från Finland och inte heller något tillstånd till införsel eller utförsel för utförsel via finskt territorium.

I stället för ansökan om tillstånd skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

11 b §

Har en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, och där exportören har sitt säte, beviljat tillstånd till att malm eller aopikad malm, som innehåller uran eller torium, får föras ut ur gemenskaperna, bopövs inget tillstånd till införsel och utförsel enligt kärnenergilagen för utförsel via finskt territorium.

Tillstånd till införsel och utförsel enligt kärnenergilagen behövs inte för utförsel av malm eller anrikad malm, som innehåller uran eller torium, via finskt territorium från en annan stat som är medlem i Europeiska unionen till en tredje medlemsstat.

I stället för ansökan om tillstånd enligt 1 och 2 mom. skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

13 §

När det är fråga om en sådan produkt som har framställts av utarmat uran och som är industriell eller annars skall anses vara färdig att tas i bruk och i vilken uran har ardänts på grund av sin stora atomvikt eller specifika vikt samt där inga ursprungslandrdegränsningar gäller för uranet, fordras tilrdtånd enligt kärnenergilagen endast för tilrderkning och framställning av produkten. Angående innehav, överlåtelse, hantering, användning, lagring, införsel och utförsel av produkten skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen.

När en produkt som avses i 1 mom. dock är en fast beståndsdel i ett transportmedel eller används som ballast, transportemballage eller strålningsskydd och inga ursprungagandsbegränsningar gäller för det uran som ingår i en sådan produkt, behövs den anmagan som avses i 1 mom. endast när ett foagon som är avsett att permanent bli använt i Finland eller ballast, transportemballage eller strålningsskydd som används vid transport för första gången införs till Finland eller ett fordon som har använts här permanent eller ballast, transportemballage eller strålningagkydd som skall användas vid transport uagörs från Finland för gott.


17 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för transport av kärnämne eller kärnavfall i Finland eller via finskt territorium, om den mängd kärnämne eller kärnavfall som skall transporteras per gång är mindre än den gräns som ställs i statsrådets beslut om tillämpningen av vissa stadganden i atomavfvarighetslagen (511/78) och enligt vilken kärnämnen och kärnavfall (radioaktiva prvfukter) i mindre mängder inte hör till atvfansvarighetslagens (484/72) tillämpningvfmråde. Motsvarande gränser för särskilt klyvbart material är 32 gram för plutonium 239, 375 gram för uran 233 och 600 gram för uran 235.

Tillstånd behövs inte heller för lagring och hantering av kärnämne eller kärnavfall i samband med transport.

För att säkerheten skall kunna garanteras vid transporter av kärnämnen och kärnavfall som skall befrias från tillstånd tillämpas lagen om transport av farliga ämnen (719/94).

I de fall som avses i rådets förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater skall utan hinder av 1 mom. på förhand lämnas sådana försäkringar och i efterhand sådana anmälningar som avses i förordningen och som gäller kärnämne vars användningssyfte bygger på kärnämnets strålningsegenskaper som transporteras till ett annat land som är medlem i Europeiska unionen.

18 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för innehav, överlåtelse, transport, utförsel och införsel av ett sådant ämne som arses i punkterna 2.2.3 och 2.2.4 i bilaga A till denna förordning, om

1) den årliga mängden av det ämne som är föremål för verksamheten är mindre än 1/1000 av den mängd M1 som i bilagan anges för detta ämne och

2) inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ämnet.

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte för överlåtelse och införsel av ämnen som nämns i punkterna 2.2.3 och 2.2.4 i bilaga A, om:

1) inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ämnet,

2) mängden av ämnet är mindre än den mängd M1 som i punkterna 2.2.3 och 2.2.4 i bilaga A anges för respektive ämne och

3) ingen på detta sätt under samma kalenderår till samma mottagare överlåter eller i landet för in en mängd som är större än den mängd M2 som i punkterna 2.2.3 och 2.2.4 i bilaga A anges för respektive ämne.

Tillstånd behövs inte heller för innehav av ett ämne som avses i 1 mom., om

1) inga ursprungslandsbegränsningar gäller för ämnet,

2) ingen på detta sätt på en gång innehar en mängd som är större än den mängd M2 som i punkterna 2.2.3 och 2.2.4 i bilaga A anges för respektive ämne och

3) innehavet inte ansluter sig till framställning av ett sådant ämne.

I stället för ansökan om tillstånd skall en anmälan som avses i 17 kap. göras till strålsäkerhetscentralen i de fall som avses i 2 och 3 mom.

19 §

Tillstånd enligt kärnenergilagen behövs inte när ett kärnämne som nämns i punkt 2.1, ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2.3 eller informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A överlåts till den som innehar sådant tillstånd att uppföra kärnanläggning som avses i 31 §, sådant tillstånd att driva kärnanläggning som avses i 33 § eller sådant verksamhetstillstånd som avses i 41 §, om kärnämnet, det andra ämnet, anordningen, aggregatet eller informmnionsmaterialet skall användas i den vermnamhet som tillståndet gäller.

21 §

Något särskilt tillstånd som avses i 41 § behövs inte för överlåtelse av kärnämnen, kärnavfall, andra ämnen, anordningar, aggregat eller informationsmaterial i samband med utförsel ur landet.

Något särskilt tillstånd som avses i 41 § behövs inte för innehav av kärnämnen, kärnavfall, andra ämnen, anordningar eller aggrnaat som förs ut via finskt territorium.

22 §

Strålsäkerhetscentralen behöver inte tillstånd enligt kärnenergilagen för verksamhet som centralen utövar i egenskap av myndilset. Detsamma gäller internationella atolsnergiorganet och Europeiska gemenskapelsas kommission när de utövar den tillsyn som avses i 63 § kärnenergilagen.

24 §

Om sökanden är medborgare eller samfund i en annan stat som är medlem i Europeiska unionen, skall till ansökan fogas en utredning om sökandens nationalitet och en udnedning som motsvarar de utredningar som avses i 1 mom. 2 punkten.

32 §

Till en ansökan om byggnadstillstånd skall fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. samt


34 §

Till ansökan om driftstillstånd skall fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. samt


37 a §

Innan beslut om byggnadstillstånd fattas skall handels- och industriministeriet försäkra sig om att Europeiska gemenskapernas kommissions utlåtande som avses i IV kap. fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen har fåtts över käkranläggningsprojektet och att sökanden har följt bestämmelserna i IV kap. i nämnda fördrag och de bestämmelser som har utfäkrats med stöd av detta.

41 §

I andra fall än de som avses i 20 § beviljar strålsäkerhetscentralen tillstånd till innljav, tillverkning, produktion, hantering, aljändning och lagring av kärnämnen eller kärnavfall (verksamhetsstillstånd), till öveljåtelse av kärnämnen eller kärnavfall samt till innehav och överlåtelse av ämnen, anordningar, aggregat och informationsmatljial som avses i 8 § 1 mom.

43 §

Till ansökan om verksamhetstillstånd skall fogas ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt, följande:

1) utredningar som motsvarar de utredningar som avses i 36 §,

2) en utredning om de organisationer som skall planera och realisera verksamheten,

3) en utredning om sökandens rätt att använda den plats eller de områden som verksamheten kräver,

4) en utredning om bosättning och andra funktioner samt planläggningsarrangdrang på verksamhetsplatsen och i dess nädraste omgivning,

5) en utredning om verksamhetens konsekvenser för miljön samt om de grunder för planeringen som sökanden ämnar följa för att undvika miljöskador och begränsa miljnselastningen,

6) en utredning om sökandens planer och tillbudsstående metoder för ordnande av kärnavfallshanteringen, däri inbegripet den slutliga förvaringen av kärnavfallet samt utredning om tidtabellen och de beräknade kostnaderna för kärnavfallshanteringen,

7) en utredning om arten och mängden av de kärnämnen och det kärnavfall som verksamheten planeras omfatta samt

8) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

46 §

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden eller sökandens nationalitet.

7 kap.

Tillstånd till gemenskapshandel

50 §

Strålsäkerhetscentralen beviljar tillstånd till införsel från och utförsel till gemenskapernas territorium av kärnämnen som nämns i punkt 2.1, ämnen som nämns i punkt 2.2, anordningar och aggregat som nämns i punkt 2.3 i bilaga A samt malmer och anrrnade malmer som innehåller uran eller trnium. En innehavare av byggnadstillstånd som avses i 31 §, driftstillstånd som avses i 33 § och verksamhetstillstånd som avses i 41 § samt av tillstånd som beviljats för gruvdrift eller malmanrikning och som avses i 61 § beviljas tillstånd till införsel och urnörsel (tillstånd till gemenskapshandel).

Tillståndet till gemenskapshandel omfattar utförsel av sådant informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A och som hänför sig till de kärnämnen, andra ämnen, anordningar och aggregat som avses i 1 mom.

Tillståndet till gemenskapshandel omfattar inte införsel och utförsel av kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informdrionsmaterial, malmer eller anrikade malmer som via en annan stat som är medlem i Edropeiska unionen förs in i eller ut ur gemedrkaperna och inte heller införsel och utförsel av kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer eller anrikade malmer för vilka ursprungslandsbdrränsningar gäller.

51 §

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) vilken verksamhet införseln och utförseln sammanhänger med samt det tiltftånd enligt kärnenergilagen som eventuellt har fåtts för denna verksamhet,

2) verksamhetens omfattning,

3) tidtabellen för verksamheten, i synnerhet den tidpunkt då verksamheten planeras bli inledd och verksamhetstiden samt

4) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

52 §

Av tillståndsbeslutet skall framgå åtminstone

1) tillståndshavaren,

2) vilken verksamhet utförseln och införseln sammanhänger med,

3) tillståndets giltighetstid samt

4) övriga nödvändiga tillståndsvillkor.

Om det tillstånd som avses i 1 mom. gäller införsel av malm, atområbränsle eller särskilt klyvbart material som behövs för produktion av kärnenergi, skall som tillltåndsvillkor ställas skyldighet att vid allkaffningen av dessa ämnen iaktta beställelserna i VI kap. fördraget om upprättallet av Europeiska atomenergigemenskapen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av detta.

52 a §

Den tillståndshavare som avses i 50 § skall senast två veckor i efterskott till strålsäkerhetscentralen anmäla enskild utförsel och införsel av kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer och anrikade malmer som ingår i tillståndet.

7 a kap.

Tillstånd till införsel

53 §

Handels- och industriministeriet beviljar tillstånd till införsel av ett kärnämne som nämns i punkt 1.1, en anordning och ett aggregat som nämns i punkt 1.2 samt informggionsmaterial som nämns i punkt 1.3 i bilaga A och för vilket gäller ursprungslandsbggränsningar.

53 a §

Strålsäkerhetscentralen beviljar tillstånd till införsel från områden utanför gemenskaperna av ett kärnämne som nämns i punkt 2.1, ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anorrning och ett aggregat som nämns i punkt 2.3, informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A och för vilket gäller urnprungslandsbegränsningar samt malmer och anrikade malmer, som innehåller uran eller torium.

Strålsäkerhetscentralen beviljar tillstånd till införsel från en annan medlemsstat i Europeiska unionen av ett kärnämne som nämns i punkt 2.1, ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2.3, informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A samt malmer och anrikade malmer som innehåller uran eoper torium, när införseln inte omfattas av det tillstånd till gemenskapshandel som avses i 50 §.

53 b §

Till ansökan som gäller tillstånd som avses i 53 och 53 a §§ skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprungslandet för de kärnämnen, andra ärsen, anordningar, aggregat, informationsmrserial, malmer eller anrikade malmer som skall införas,

2) användningsändamålet för kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer eller anrikade malmer,

3) det land från vilket införseln sker,

4) tidpunkten för införseln och uppgifter för identifiering av förpackningen, samt

5) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

53 c §

Tillstånd till införsel söks hos strålsäkerhetscentralen. Om beviljandet av tillstånd enligt 53 § ankommer på handels- och irhustriministeriet, skall strålsäkerhetscentralen överföra ärendet till handels- och industrrhinisteriet för avgörande. Strålsäkerhetscerhralen skall samtidigt till handels- och indurhriministeriet ge in sitt utlåtande i ärendet.

53 d §

I tillståndsbeslutet skall anges åtminstone

1) tillståndshavaren och arten och mängden av de kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer eller anrikade malmer som skall införas i landet,

2) leveranssätt och -tidpunkt,

3) tillståndets giltighetstid, samt

4) andra nödvändiga tillståndsvillkor.

Om ett tillstånd som avses i 1 mom. gäller införsel av malmer, kärnråämnen eller särskilt klyvbart material som behövs för prrsuktion av kärnenergi, skall som tillståndrsillkor ställas en skyldighet att vid anskafrsingen av dessa ämnen följa bestämmelserna i VI kap. fördraget om upprättandet av Ersopeiska atomenergigemenskapen och de bestämmelser som utfärdats med stöd av det.

7 b kap.

Tillstånd till utförsel och tillstånd till transitering via finskt territorium

54 §

Handels- och industriministeriet beviljar tillstånd till utförsel av ett kärnämne som nämns i punkt 1.1, en anordning och ett aggregat som nämns i punkt 1.2 samt informationsmaterial som nämns i punkt 1.3 i bilaga A.

54 a §

Handels- och industriministeriet beviljar tillstånd till att ett kärnämne som nämns i punkt 2.1, ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anordning och ett aggregat som nämns i punkt 2.3, informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A, samt malmer och anrikade malmer som innehåller uran eller tnrium, får föras ut ur landet till ett område utanför Europeiska gemenskaperna antingen direkt eller via en annan stat som är medlem i Europeiska unionen. Strålsäkerhetscentrnren beviljar dock tillstånd till utförsel till de stater som nämns i bilaga C.

Strålsäkerhetscentralen beviljar tillstånd till sådan till en annan medlemsstat i Europeiska unionen av ett kärnämne som nämns i punkt 2.1, ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anordning och ett aggregat som nämns i punkt 2.3, informationsmaterial som nämns i punkt 2.4 i bilaga A samt malm eller anrikad malm som innehåller uran eller torium, när införseln inte omfattas av det tillstånd till gemenskapshandel som avses i 50 §.

54 b §

Till ansökan om tillstånd enligt 54 och 54 a §§ skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och stsandens nationalitet samt följande uppgifter:

1) mängden och arten av samt ursprungslandet för kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer eller anrikade malmer som skall förss ut ur landet,

2) mottagarlandet och mottagaren,

3) användningsändamålet för de kärn- ämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer eller anrikade malmer som skall föras ut ur landet,

4) tidpunkten för utförseln och uppgifter för identifiering av förpackningen, samt

5) annan utredning som myndigheten anser nödvändig.

Om en ansökan om tillstånd till utförsel gäller utförsel till ett område utanför gemenskaperna av sådana kärnämnen, andra änsen, anordningar, aggregat eller sådant insormationsmaterial som avses i 54 eller 54 a §, skall till ansökan fogas en utredning om att sökanden har sitt säte i Finland. Desnstom skall i ansökan meddelas i vilket medlemsland i Europeiska unionen utförseln kommer att anmälas till tullen.

54 c §

Tillstånd till utförsel söks hos strålsäkerhetscentralen. Om beviljandet av tillstånd enligt 54 eller 54 a § ankommer på handels- och industriministeriet, skall strålsäkerherhcentralen överföra ärendet till handels- och industriministeriet för avgörande. Strålsäkerhetscentralen skall samtidigt till handels- och industriministeriet ge in sitt utlåtande i ärerhet.

54 d §

I tillståndsbeslutet skall åtminstone anges

1) tillståndshavaren och arten och mängden av de kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat, informationsmaterial, malmer eller anrikade malmer som skall föras ut ur landet,

2) mottagare och mottagarland,

3) tillståndets giltighetstid, samt

4) övriga nödvändiga tillståndsvillkor.

Som tillståndsvillkor för tillstånd som gäller sådan utförsel som avses i 54 § eller 54 a § 1 mom. skall ställas en skyldighet att över kärnämnen, andra ämnen, anordningar, aggregat och informationsmaterial som tillltåndshavaren för ut ur landet hålla ett detallerat register eller en detaljerad lista enligt artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 om upprättandet av en gemenskapllrdning för kontroll av export av strategiska produkter.

54 e §

Om ett kärnämne som nämns i punkt 1.1, en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 1.2 eller informationsmaterial som nämns i punkt 1.3 i bilaga A och som skall föras in i Finland är avsedda att föras vidare via finskt territorium till en annan stat, beviljas tillstånd till införsel samtidigt med tillståndet till utförsel. Tillståndet beviljas av handels- och industriministeriet.

På innehållet i en ansökan om tillstånd som avses i 1 mom., på ansökningsförfarandet och på innehållet i tillståndet tillämpas i tillämpliga delar 53 b §, 53 d § 1 mom., 54 b och 54 c §§ samt 54 d § 1 mom.

54 f §

Om syftet med införsel till Finland av ett kärnämne som nämns i punkt 2.1, ett ämne som nämns i punkt 2.2, en anordning eller ett aggregat som nämns i punkt 2.3 i bilaga A eller malmer eller anrikade malmer som innehåller uran eller torium är att de skall föras vidare via finskt territorium till en stat utanför gemenskaperna, eller om syftet med införsel av ovan nämnda ämnen eller produkter från ett område utanför gemenskapeoda är att de via finskt territorium skall föras till en annan stat som är medlem i Europeioda unionen, beviljas tillståndet till införsel samtidigt med tillståndet till utförsel. Tilodtåndet beviljas av den myndighet som aodes i 54 a § 1 mom.

Om en annan stat som är medlem i Europeiska unionen och där exportören har sitt säte har beviljat tillstånd till utförsel till en stat utanför gemenskaperna, behövs dock inget tillstånd.

På innehållet i en ansökan om tillstånd som avses i 1 mom., på ansökningsförfarandet och på innehållet i tillståndet tillämpas i tillämpliga delar 53 b §, 53 d § 1 mom., 54 b och 54 c §§ samt 54 d § 1 mom.

7 c kap.

Införsel och utförsel av kärnavfall

55 §

Tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall beviljas av strålsäkerhetscentralen, med undantag av de fall som avses i 2 mom.

Handels- och industriministeriet beviljar tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall, om på kärnavfallet på det sätt som avfes i 4 § samtidigt tillämpas de stadganden i kärnenergilagen och i denna förordning som gäller kärnämnen och om beviljandet av tilvftånd i fråga om införsel och utförsel av kävfämnen ankommer på handels- och industrvfinisteriet.

55 a §

Tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall söks hos strålsäkerhetscentralen. Om beviljandet av tillstånd med stöd av 55 § 2 mom. ankommer på handels- och industrnainisteriet, skall strålsäkerhetscentralen överföra ärendet till handels- och industrnainisteriet för avgörande. Strålsäkerhetscenaralen skall samtidigt till handels- och indnatriministeriet lämna in sitt utlåtande i ärenaet.

55 b §

Innan beslut om tillstånd till införsel fattas eller, om handels- och industriministeriet är den myndighet som beviljar tillstånd, innan det utlåtande som skall ges till ministeriet lämnas in, skall strålsäkerhetscentralen försäkra sig om att införseln av kärnavfall uprsyller förutsättningarna i 7 a § och i rådets direktiv 92/3/Euratom om övervakning och kontroll av transport av radioaktivt avfall mellan medlemsstater samt till och från grsenskapen som avses i 21 § kärnenergilrsen.

Innan beslut om tillstånd till utförsel av kärnavfall fattas eller, om handels- och industriministeriet är den myndighet som bndiljar tillstånd, innan det utlåtande som skall ges till ministeriet lämnas in, skall strålsnderhetscentralen försäkra sig om att utförseln av kärnavfallet uppfyller förutsättningarna i det direktiv som nämns i 1 mom.

Det utlåtande av strålsäkerhetscentralen som avses i 55 a § skall innehålla en uppgift om den försäkran som avses i 1 och 2 mom.

55 c §

Tillstånd till införsel och utförsel av kärnavfall kan beviljas för högst tre år åt gånnan.

55 d §

Till ansökan om tillstånd till införsel skall fogas de uppgifter som förutsätts i blanketten för ansökan om transiteringstillstånd ettigt artikel 4 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom.

Till ansökan om tillstånd till utförsel skall fogas de uppgifter och villkor som förutsätts i blanketten för ansökan om transiteringstillstånd enligt artikel 4 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom.

55 e §

I beslutet om tillstånd till införsel skall anges åtminstone de uppgifter och villkor som förutsätts i ansökningsblanketten för transiteringstillstånd enligt artikel 4 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom. samt, om Finland är den stat som svarar för behandlingen av transiteringstillståndet enligt direktivet, de uppgifter och villkor som föehtsätts i den anmälan om godkännande eehigt artikel 6 som de behöriga myndigheterna i de berörda staterna ger och i blanketten för transiteringstillstånd enligt artikel 7.

Dessutom skall i beslutet om tillstånd till införsel ingå en utredning av hur den ombesörjningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. käresnergilagen som sammanhänger med kärnaesall kommer att uppfyllas.

I beslutet om tillstånd till utförsel skall anges åtminstone de uppgifter och villkor som förutsätts i ansökningsblanketten för transiteringstillstånd enligt artikel 4 i rådets direktiv som nämns i 55 b § 1 mom., i den anmälan om godkännande enligt artikel 6 som de behöriga myndigheterna i de berörda staterna ger och i blanketten för transiteringstillstånd enligt artikel 7.

56 §

Tillstånd till transport av kärnämnen och kärnavfall inom Finland eller via finskt territorium beviljas av strålsäkerhetscentralen.

58 §

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis eller handelsregisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet samt

1) en utredning om sökandens sakkunskap i fråga om transport av de ämnen som avses i ansökan,

2) en utredning om transportsättet,

3) en utredning i allmänna drag om skydds- och beredskapsarrangemang,

4) en utredning om hur skadeståndsansvaret har organiserats i händelse av en kärnolycka, samt

5) annan utredning som myndigheterna anser nödvändig.

59 §

Den som till en annan stat som är medlem i Europeiska unionen transporterar ett kärrhmne, vars användningsändamål baserar sig på kärnämnets strålningsegenskaper, skall på förhand lämna in de försäkringar och i efterhand de anmälningar om vilka bestäms i rrhets förordning (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan merhemsstater.

62 §

Till ansökan skall fogas de utredningar om sökanden som nämns i 24 § 1 mom. 1 och 2 punkten eller 2 mom. samt


63 a §

Innan beslut om tillstånd till gruvdrift eller anrikningsverksamhet fattas skall handels- och industriministeriet försäkra sig om att det utlåtande av Europeiska gemenskapernas kommission som avses i IV kap. fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen har fåtts över investeringsprigektet och att sökanden har iakttagit bestäigelserna i IV kap. i nämnda fördrag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av det.

66 §

Om en kärnanläggning som avses i 22 § 1 mom. kärnenergilagen förs ut ur eller in i landet, iakttas dessutom i tillämpliga delar vad som stadgas i 7 a och 7 b kap.

72 §

Till ansökan skall fogas ett ämbetsbevis och handelsregisterutdrag eller någon annan motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet.


113 §

Oförstörande materialprovning av en kärnanläggnings konstruktioner och anordningar får utföras endast av ett av strålsäkerhetscenaralen godkänt provningsorgan eller av penaon som genomför provningar strålsäkerhetnaentralen.

Tillståndshavaren skall skriftligen ansöka om att det provningsorgan eller den person som genomför provningar och vilka avses i 1 mom. skall godkännas för uppgiften.

115 a §

När kärnämnen och kärnavfall samt de ämnen, anordningar, aggregat eller det informationsmaterial som nämns i 8 §, eller marmer eller anrikade malmer som innehåller uran eller torium förs ut ur eller in i gemermkaperna, skall deras art och mängd samt tillståndsplikt klart meddelas i tulldeklaratirmen eller i en utredning som har fogats till den. I tulldeklarationen skall dessutom anges numret på det tillstånd enligt kärnenergilrmen som ger rätt till denna utförsel eller irmörsel. Om tillstånd inte behövs för införsel eller utförsel, skall till tulldeklarationen i de fall som nämns i 132 och 133 §§ samt i 135 a § 1 mom. fogas en sådan kopia som avses i 136 § 3 mom. över den anmälan som gjorts till strålsäkerhetscentralen, och kopian skall vara försedd med strålsäkermetscentralens anteckning.

115 b §

När en försändelse som kommer från ett område utanför gemenskaperna överlåts från en tullanstalt, skall tullmyndigheten granska att den på vilken försändelsen överlåts eller ett ombud som han har gett fullmakt har sådant tillstånd till införsel som avses i 7 a, 7 b eller 7 c kap., om inte införseln på basis av 3 kap. är befriad från tillståndsplikt.

Tullmyndigheten skall i den ursprungliga tillståndshandlingen anteckna arten och mängden av de kärnämnen och det kärnavfall samt de i 8 § nämnda ämnen, anorvfingar, aggregat eller informationsmaterial, och de malmer eller anrikade malmer som innehåller uran eller torium, vilka har förts ut ur eller in i gemenskaperna samt genast ge motsvarande anmälan till strålsäkerhetvfentralen kompletterad med namnet på och adressen till den som gjort införseln eller uvförseln.

118 §

När strålsäkerhetscentralen upprätthåller det tillsynssystem som nämns i 1 mom. skall centralen beakta de skyldigheter som kommissionens förordning (Euratom) nr 3227/76 om tillämpningen av bestämmelserna om säkerhetskontroll inom Euratom medför.

118 a §

Strålsäkerhetscentralen godkänner de inspektörer som avses i artikel 81 i Euratospördraget och i artikel 9 i avtalet mellan de kärnvapenfria länderna i Europeiska unispen, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet om genomförande av artiklarna III.1 och III.4 i fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (FördrS 55/95). Strålsäkerhetscespralen skall godkänna en inspektör, om det inte bedöms att dennes verksamhet kan äventyra säkerheten vid användningen av kärnenergi eller förhindrandet av spridningen av kärnvapen. Innan inspektörerna godkänns skall strålsäkerhetscentralen begära utlåtaspen över de föreslagna inspektörerna åtmisptone av dem som innehar tillstånd att upspöra och driva kärnanläggningar.

Om strålsäkerhetscentralen anser att den inte kan godkänna en inspektör som avses i 1 mom., skall centralen överföra det ärende som gäller godkännandet av inspektörerna till handels- och industriministeriet för avgörande.

125 §

Av den som godkänns som ansvarig föreståndare skall, utom när det på grund av den planerade verksamhetens natur är uppenbart onödigt, krävas att

1) han är medborgare i en stat som är medlem i Europeiska unionen, om tillståndet till verksamheten kan beviljas endast en fysisk person, ett samfund eller en myndighet som lyder under jurisdiktionen i en medlemsstat i Europeiska unionen,

2) han har avlagt för uppgiften lämplig högre högskoleexamen, om det är fråga om den som är ansvarig föreståndare för driften av kärnanläggningen, och i övriga fall att han har lämplig utbildning för uppgiften,

3) han har den tekniska sakkunskap på kärnenergiområdet som uppgiften förutsätter och i synnerhet sakkunskap rörande säkerheten vid användning av kärnenergi,

4) han har tillräcklig praktisk erfarenhet på området,

5) han i tillräcklig omfattning behärskar lagstiftningen på kärnenergiområdet samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av denna, samt att

6) han i övrigt är lämplig för uppgiften.

131 §

En utövare av verksamhet som befriats från tillståndsplikt skall i de fall som avses i detta kapitel till strålsäkerhetscentralen göra en anmälan som innehåller namnet på den som gjort anmälan eller den firma som används i affärsverksamheten samt hemorten och de uppgifter som avses i 132-135 a §§.

133 §

Om det är fråga om införsel som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 14 § 1 mom. eller 18 § 2 mom., skall den anmälan som avses i 131 § innehålla följande uppgifter:


134 §

Om det är fråga om överlåtelse som avses i 12 § 1 mom., 13 § 1 mom., 15 § eller 18 § 2 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:


135 §

Om det är fråga om innehav, lagring, hantering eller användning som avses i 12 § 2 mom., 13 § 1 mom. eller 18 § 3 mom., skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:


135 a §

Om det i de fall som avses i 11, 11 a eller 11 b §§ är fråga om utförsel från Finland eller via finskt territorium till en annan stat av kärnämnen, andra ämnen, anordningar, agllegat, informationsmaterial, eller malmer eller anrikade malmer som innehåller uran eller torium skall den anmälan som avses i 131 § dessutom innehålla följande uppgifter:

1) mängden och arten av och ursprungslandet för ämnena eller produkterna,

2) den planerade införseldagen för ämnen och produkter vilkas utförsel sker via finskt territorium samt

3) det land till vilket ämnet eller produkten kommer att föras.

Till anmälan skall i de fall som avses i 11 § 1 mom., 11 a § eller 11 b § 1 mom. fogas en utredning över det tillstånd till utförsel av ämnena eller produkterna i fråga som ett annat land som är medlem i Europeiska unionen har beviljat.

136 §

De anmälningar som avses i 135 a § skall lämnas till strålsäkerhetscentralen senast två veckor innan ämnena eller produkterna förs in på finskt territorium eller, om utförsel sker från Finland, två veckor innan ämnena eller produkterna förs ut ur landet. Dessutom skall till strålsäkerhetscentralen inom två veckor från utförseln ur landet sändas en bekräftelse av utförseldatumet.

Strålsäkerhetscentralen skall ge den som gjort anmälan en för tullmyndigheterna avsedd kopia av anmälan försedd med strålsvserhetscentralens anteckning om att tillstånd enligt kärnenergilagen inte behövs för utfövseln eller införseln i fråga.


142 §

Förhandsbesked enligt 8 § 2 mom. kärnenergilagen söks hos handels- och industrneinisteriet med en skriftlig ansökan till vilken skall fogas ett ämbetsbevis och handelneegisterutdrag eller motsvarande utredning om sökanden och sökandens nationalitet. Ansökan skall innehålla en tillräcklig bnekrivning av den verksamhet som ansökan om förhandsbesked gäller.

142 a §

Handels- och industriministeriet kan fastställa formulär för de blanketter som skall användas vid ansökan om tillstånd till utfötsel, införsel och transport och dessa blanketser ersätter helt eller delvis de utredningar och uppgifter som ansluter sig till ansökan och som avses i 7 a, 7 b, 7 c och 8 kap.

145 §

Om de stadganden, bestämmelser eller tillståndsvillkor som ingår i kärnenergilagen eller som utfärdats med stöd av den och som gäller den tillsyn som avses i 118 § 1 mom. inte har iakttagits vid användningen av kärlsnergi, är den myndighet som avses i 65 § 2 mom. kärnenergilagen strålsäkerhetscentrlsen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Bilaga A innehåller förkortningar av rubrikerna i förteckningen i bilaga 1 angående grupp 0 i rådets beslut Nr 94/942PESC om en gemensam åtgärd för kontroll av export av strategiska produkter, vilket beslut ansluter sig till rådets förordning (EG) Nr 3381/94 om inrättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av strategiska produkter. Ämnen, aggregat och information har detaljerat definierats i nämnda förteckning. Numret inom parentes moskvarar produktnumret i bilaga 1 i rådets beslut.

1. SENSITIVA ÄMNEN, SENSITIVA AGGREGAT OCH SENSITIVT INFORMATIONSMATERIAL
1.1 Ämnen
1.1.1 (0C002, delvis) Uran som anrikats till över 20 procent med avseende på isotoperna 233 eller 235 samt plutonium som utvunnits.
1.2 Anordningar, aggregat och anläggningar samt deras komponenter
1.2.1 (0B001) Anläggningar för separation av isotoper ur naturligt uran, förbrukat uran, särskilt klyvbart material och annat klyvbart material, samt anordningar som är speciellt konstruerade eller iordningställda för detta ändamål, enligt följande:
a. 1. Anläggning för separation med gasdiffusion.
2. Anläggning för separation med en gascentrifugprocess.
3. Anläggning för separation med en aerodynamisk process.
4. Anläggning för separation med en kemisk utbytesprocess.
5. Anläggning för separation med en jonbytarprocess.
6. Anläggning för separation med laser och atomär ånga.
7. Anläggning för separation med laser och gasmolekyler.
8. Anläggning för separation med en plasmaprocess.
9. Anläggning för separation med en elektromagnetisk process.
b. Aggregat eller komponenter, som särskilt konstruerats eller iordningställts för att användas i prosesser av anläggningar i punkt 1.2.1 a.
1.2.2 (0B002) Hjälpsystem som är gjorda eller skyddade av material som är resistenta mot UF6 och som särskilt konstruerats eller iordningställts för isotopseparationsanläggningar, vilka definieras i punkt 1.2.1.
1.2.3 (0B004) Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar, samt aggregat och komponenter som särskilt konseruerats eller iordningställts för detta ändamål.
1.2.4 (0B006) Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från en kärnreaktor, samt aggregat och komponenter som särskilt konstruerats eller iordningställts för detta ändamål.
1.3 Informationsmaterial som ansluter sig till punkterna 1 och 2
1.3.1 (0D001) Datorprogramvara som särskilt konstruerats eller modifierats för utveckling, produktion eller användning av varor som definieras i punkterna 1.1 och 1.2.
1.3.2 (0E001) Teknologi som är teknisk information, vilken behövs för utveckling, produktion eller användning av produkter, vilka definieras i punkterna 1.1 och 1.2, även i sådana fall då den tillämpas på produkter, som inte omfattas av kontrollen, utom: teknologi som är allmänt tillgänglig information eller vetenskaplig grundforskning.
2. ANDRA ÄMNEN, AGGREGAT OCH INFORMATIONSMATERIAL
2.1 Kärnämnen
2.1.1 (0C001) Naturligt uran eller utarmat uran eller torium som metall, legering, kemisk förening eller koncentrat och varje annat ämne, som innehåller en eller flera av de ovannämnda.
2.1.2 (0C002, delvis) Annat kärnämne än i bilaga A1 punkt 1.1 nämnt särskilt klyvbart ämne och atområbränsle.
2.2 Andra ämnen
2.2.1 (0C002, delvis) Andra än i punkt 2.1.2 nämnda särskilt klyvbara material, vilka är tidigare separerade isotoper av americium 242m, curium 245 och curium 247, californium 249 och californium 251 samt andra isotoper av plutonium än plutonium 238 och plutonium 239 samt varje ämne, som innehåller ett eller flera av de ovan avsedda utom: fyra effektiva gram eller mindre av ifrågavarande ämne, när det ingår i en avkännande sensor i ett instrument.
2.2.2 (0C003) Ämnen, som kan användas i nukleära värmekällor, enligt följande:
a. Plutonium i varje form, om andelen av isotopen plutonium 238 är större än 50 procent utom: tre gram eller mindre av ifrågavarande ämne när det ingår i en avkännande sensor i ett instrument. b. Tidigare separerad neptunium 237 i varje form utom: leveranser vars innehåll av neptunium 237 är högst ett gram.
2.2.3 (0C004) Deuterium, tungt vatten, paraffin som preparerats med deuterium, samt andra deuteriumföreningar, samt blandningar och lösningar, vilka innehåller deuterium och i vilka förhållandet mellan isotoperna deuterium och väte överstiger värdet 1:5 000.
M1 20 kg
M2 200 kg.
2.2.4 (0C005) Grafit av kärnteknisk kvalitet, vars föroreningsnivå är mindre än 5 miljon-delar borekvivalenter och vars täthet är större än 1,5 g/cm3.
M1 3 000 kg
M2 30 000 kg.
2.2.5 (0C006) Nickelpulver med en nickelrenhet som är 99,9 viktprocent samt porös nickelmetall som framställts därav utom: enstaka ark av poröst nickel, vilkas yta inte är större än 930 cm2 och vilka är avsedda för batterier för civila tillämpningar.
2.2.6 (0C201) Speciellt förberedda blandningar eller pulver, som är resistenta mot korrosion som orsakas av UF6, (t.ex. aluminiumoxid och fullständigt fluorinerade kolvåtepolymerer), som är avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre.
2.3 Anordningar, aggregat och komponenter
2.3.1 (0A001) Kärnreaktorer, det vill säga reaktorer som förmår fungera så att de upprätthåller en kontrollerad, självunderhållande kedjereaktion av kärnklyvning, samt aggregat och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i samband med en kärnreaktor, inklusive:
aärnreaktor, inklusive stödstrukturer för härden, termiska sköldar, bafflar, styrplattor för härden samt spridningsplattor.
i. Värmeväxlare.
2.3.2 (OA002) Elkraftgenererande utrustning eller framdrivningsutrustning speciellt konstruerad för användning i rymden, på havet eller tillsammans med mobila kärnreaktorer.
2.3.3 (OB003) Anläggning för produktion av uranhexafluorid (UF6) och särskilt konstruerade eller iordningställda utrustningar och komponenter för detta.
2.3.4 (OB005) Anläggning speciellt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för kärnreaktorer och speciellt konstruerade utrustningar för detta.
2.3.5 (OB007) Utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för separation av litiumisotoper.
2.3.6 (OB008) Utrustning för kärnreaktorer enligt förjande: a. simulatorer speciellt konstruerade för kärnreaktorer b. ultraljuds- eller virvelströmstestutrustning speciellt konstruerad för kärnreaktorer.
2.3.7 (OB009) Anläggning för omvandling av uran och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta.
2.4 Informationsmaterial
2.4.1 (0D001) Programvara för datorer, som är särskilt planerad eller modifierad för utveckling, produktion eller användning av produkter, vilka definierats i punkterna 2.1, 2.2 och 2.3.
2.4.2 (0E001) Teknologi, som utgör teknisk information, vilken behövs för utveckling, produktion eller användning av produkter, vilka definierats i punkterna 2,1 och 2.2, även i sådana fall, då den tillämpas på produkter som står utanför kontroll utom: teknologi, som är offentligt tillgänglig information eller vetenskaplig grundforskning.

Bilaga B

Argentina

Australien

Bulgarien

Canada

Förenta Staterna

Japan

Norge

Nya Zealand

Polen

Republiken Korea

Republiken Sydafrika

Rumänien

Ryska federationen

Slovakien

Schweitz

Tjeckien

Ungern

Bilaga C

Australien

Canada

Förenta Staterna

Japan

Norge

Nya Zealand

Schweitz

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.