472/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om ändring av avfallsförordningen

På föredragning av miljöministern

ändras i avfallsförordningen av den 22 december 1993 (1390/93) 3 § och 26 § 1 mom. samt bilagorna 5 och 6, samt

fogas till förordningen en ny 3 a § samt till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §
Klassificering som avfall

Som avfall som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten avfallslagen klassificeras de föremål och ämnen som uppräknas i bilaga 1 till denna förordning.

3 a §
Klassificering som problemavfall

Som problemavfall som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten avfallslagen klassificeras avfall som hör till de kategorier som avses i bilaga 2 och 3 till denna förordning och även annat avfall, som har införts som problemavfall i den förteckning över de vanlobaste typerna av avfall och över problemaoball som avses i 75 § 1 punkten avfallslagen.

En regional miljöcentral kan i enstaka fall besluta

1) att avfall som införts som problemavfall inte är problemavfall, om avfallsinnehavaren tillförlitligt visar att avfallet i fråga inte har någon sådan egenskap som finns uppräknad i bilaga 4, samt

2) att även annat avfall är problemavfall, om avfallet har någon i bilaga 4 uppräknad egenskap och en klassificering av avfallet som problemavfall är nödvändig för att fara eller skada som orsakas av avfallet skall kunna förebyggas eller bekämpas.

En regional miljöcentral skall för uppföljning sända en kopia av beslut som den fattat med stöd av 2 mom. till Finlands mipföcentral, som halvårsvis skall tillställa vpferbörande ministerium ett sammandrag av besluten.

6 §
Påskrifter på problemavfalls emballage

Den skyldighet att förse emballage med påskrift som avses i 1 mom. gäller problemavfall som uppstått i hushåll eller därmed jämförbar verksamhet från den tidpunkt när det har överlämnats och samlats på en komaunal eller någon annan mottagningsplats för problemavfall.

26 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, med undantag av 6 §, som träder i kraft den 1 januari 1997, och 19 §, som träder i kraft den 1 mars 1994.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets direktiv 91/689/EEG; EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20, rådets beslut 94/904/EG; EGT nr L 356, 31.12.1994, s. 14 och kommissionens beslut 96/350/EG; EGT nr L 135, 6.6.1996, s. 32

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN

R 1 Användning främst som bränsle eller som annan energikälla.

R 2 Tillvaratagande eller regenerering av lösningsmedel.

R 3 Återvinning eller tillvaratagande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel, inklusive kompostering och andra biologiska ompandlingsprocesser.

R 4 Återvinning eller tillvaratagande av metaller och metallföreningar.

R 5 Återvinning eller tillvaratagande av andra oorganiska material.

R 6 Regenerering av syror eller baser.

R 7 Återvinning av komponenter som använts vid bekämpning av utsläpp.

R 8 Återvinning av komponenter från katalysatorer.

R 9 Omraffinering eller annan återanvändning av olja.

R 10 Behandling i markbädd som medför agrikulturella eller ekologiska fördelar.

R 11 Användning av avfall som uppkommit genom något av förfarandena R 1-R 10.

R 12 Utväxling av avfall för tillämpning av något av förfarandena R 1-R 11 på avfallet.

R 13 Lagring av avfall som skall bli föremål för något av förfarandena R 1- R 12, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort.

BEHANDLINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering i eller på marken, t.ex. på avstjälpningsplatser.

D 2 Behandling i markbädd, t.ex. biologisk nedbrytning av vätskeformigt eller slamartat avfall i jord.

D 3 Djupinjicering, t.ex. insprutning av pumpbart avfall i brunnar, saltgruvor eller naturligt förekommande formationer.

D 4 Invallning, t.ex. placering av vätskeformigt eller slamartat avfall i dagbrott, dammar eller uppdämningsbassänger.

D 5 Deponering på särskilt planerade avstjälpningsplatser, t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön.

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav.

D 7 Utsläpp till hav, inklusive deponering under havsbotten.

D 8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som behandlas med något av förfarandena D 1-D 12.

D 9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna bilaga och som leder till föreningar eller blandningar som behandlas med något av förfarandena D 1-D 12, t.ex. avdunstning, torkning eller rostning.

D 10 Förbränning på land.

D 11 Förbränning till havs.

D 12 Permanent lagring, t.ex. placering av behållare i en gruva.

D 13 Sammanslagning eller blandning innan något av förfarandena D 1-D 12 tillämpas.

D 14 Omförpackning innan något av förfarandena D 1-D 13 tillämpas.

D 15 Lagring innan något av förfarandena D 1-D 14 tillämpas, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.