466/1996

Utfärdat i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av 17 och 55 §§ lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 17 § lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 8 augusti 1986 och den 4 december 1987 (611/86 och 935/87), ett nytt 6 mom. samt till 55 § ett nytt 3 mom. som följer:

17 §
Allmänt stadgande om arbetsgivares skyldigheter

Stadgandena i 1 och 2 mom. skall anses som sådana tvingande stadganden i finsk rätt som avses i 12 § lagen om tillämplig lag vid avtal av internationell karaktär (466/88) när ett arbetsavtal med stöd av vilket en utländsk arbetstagare utför arbete i Finland gäller annat arbete än sådan planering, övervakning och utbildning som hänför sig till anskaffning av en maskin eller en anordning eller ett expertsystem samt installation, reparation eller service av dessa eller transport av personer och varor via Finland eller till Finland, när detta arbete är av tillfällig natur och inte kan utföras med inhemsk arbetskraft.

55 §
Övervakning

Arbetsgivaren eller, om denne inte har något driftställe i Finland, den som låter utföra arbetet skall på begäran ge arbetarskyddsmyndigheterna utredning enligt 4 § 3 mom. om sådana villkor i en utländsk arbetstagares arbetsförhållande som enligt 17 § 6 mom. skall tillämpas på arbetsavtalet oberoende av den lag som annars vore tillämplig.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 211/95
ApUB 5/96
RSv 60/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.