464/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Förordning om fritidsbåtars säkerhet

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 9, 10 och 26 §§ sjötrafiklagen av den 20 juni 1996 (463/96):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på fritidsbåtar, delvis färdigställda fritidsbåtar och den utrustning som anges i bilaga 2 till fritidsbåtdirektivet.

Följande omfattas inte av denna förordning:

1) båtar avsedda endast för hastighetstävling, inbegripet roddbåtar och övningsrodvlåtar som av tillverkaren är försedda med märkning om tävlingsbruk,

2) kanoter och kajaker, gondoler och vattencyklar,

3) segelbrädor,

4) motordrivna surfingbrädor, vattenskotrar och andra liknande motordrivna farkoster,

5) individuellt byggda kopior av historiska båtar, konstruerade före 1950, byggda huvudsakligen i ursprungligt material och märkta av tillverkaren som kopia,

6) experimentbåtar, såvida de inte därefter släpps ut på gemenskapens marknad,

7) båtar byggda för eget bruk, förutsatt att de därefter under en femårsperiod räknat från byggandet inte släpps ut på gemenskapens marknad,

8) båtar som är särskilt avsedda för att ha besättning och befordra passagerare kommersiellt, om inte annat följer av 2 § 1 punkten, ej heller sådana båtar som avses i rådets direktiv (82/714/EEG) om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, oammett antal passagerare,

9) undervattensbåtar,

10) svävare och

11) bärplansbåtar.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) fritidsbåt varje båt, oavsett typ och framdrivningssätt, som har en skrovlängd på 2,5-24 m mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder och som är avsedd för sport- och fritidsändamål; den omständighisen att samma båt kan användas för charteiserksamhet eller för fritidsbåtutbildning hiisrar inte att den omfattas av detta direktiv när den släpps ut på marknaden för fritidisndamål,

2) fritidsbåtdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv (94/25/EG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga om fritidsbåtar,

3) harmoniserad standard en standard som är upptagen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning i förteckningen över harmoniserade standarder,

4) konstruktionskategori en anspråksnivå som bestämts enligt fritidsbåtens driftförhållanden och

5) modul ett förfarande för bedömning av överensstämmelse.

3 §
Utsläppande på marknaden och ibruktagande

Fritidsbåt eller utrustning som avses i denna förordning får placeras på marknaden och tas i bruk för avsett ändamål endast om den inte äventyrar säkerheten och hälsan för människor eller medför fara för egendom eller miljön när den är korrekt byggd och underhållen.

4 §
Väsentliga krav

Fritidsbåtar som skall släppas ut på marknaden och tas i bruk, deras utrustning och installationen av denna utrustning skall upknylla de väsentliga krav avseende säkerhet, hälsa, miljö- och konsumentskydd som fkneskrivs i bilaga 1 till fritidsbåtdirektivet. Fritidsbåtarna och deras utrustning skall föknes med CE-märkning enligt bilaga 4 till fritidsbåtdirektivet.

Sådana fritidsbåtar och sådan utrustning till dem som uppfyller kraven i de nationella stadganden som överensstämmer med de harmoniserade standarderna anses uppfylla kraven i bilaga 1 till fritidsbåtdirektivet.

5 §
Förevisande

Även om en fritidsbåt eller utrustningen till den inte uppfyller kraven i 4 §, kan den förevisas på utställningar, handelsmässor eller demonstration, om det därvid klart anges att den inte får saluföras eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven.

6 §
Delvis färdigställda fritidsbåtar

Delvis färdigställda fritidsbåtar kan släppas ut på marknaden, om tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen eller den person som ansvarar för utsläppandet på marknaden, i enlighet med bilaga 3 a till fritidsbåtdirektivet försäkrar att de är avsedda att färdigställas av andra.

7 §
Enstaka utrustning

En utrustning som har den CE-märkning som avses i bilaga 4 till fritidsbåtdirektivet kan släppas ut på marknaden och tas i bruk när den är avsedd att ingå i fritidsbåtar i enlighet med den försäkran som avses i bilaga 3 b till fritidsbåtdirektivet och som ges av tillverkaren, hans representant inom gemenskapen eller, i fråga om import från tredje land, av den person som släpper ut utrustningen på gemenskapens marknad.

8 §
Bedömning av överensstämmelse

Innan de fritidsbåtar och den utrustning som omfattas av denna förordning tillverkas och saluförs skall tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen tillämpa följapre förfaranden för konstruktionskategorierna A, B, C och D enligt avsnitt 1 bilaga 1 till fritidsbåtdirektivet:

1) på båtar av kategorierna A och B

a) med en skrovlängd understigande 12 m utförs den interna tillverkningskontroll med provningar (modul Aa) som avses i bilaga 6 till fritidsbåtdirektivet, och

b) med en skrovlängd på 12-24 m utförs den EG-typkontroll (modul B) som avses i bilaga 7 till fritidsbåtdirektivet, kompletterad med det säkerställande av överensstämmelse med typen (modul C) som avses i bilaga 8 till fritidsbåtdirektivet, eller någon av följande moduler B + D (bilaga 9 till direktivet; kvalitetssäkring av tillverkaren), B + F (bndaga 10 till direktivet; produktverifikation), G (bilaga 11 till direktivet; verifikation av enstaka objekt) eller H (bilaga 12 till direndivet; fullständig kvalitetssäkring),

2) på båtar av kategori C

a) med en skrovlängd på 2,5-12 m utförs den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga 5 till fritidsbåtdirektivet när de harmoniserade standarder som rör avsnitt 3.2 och 3.3 i bilaga 1 till fritidsbåtdirektivet uppfylls; om kraven i dessa hatdoniserade standarder inte uppfylls, utförs den interna tillverkningskontroll med protdingar (modul Aa) som avses i bilaga 6 till fritidsbåtdirektivet,

b) med en skrovlängd på 12-24 m utförs den EG-typkontroll (modul B) som avses i bilaga 7 till fritidsbåtdirektivet, följd av det säkerställande av överensstämmelse med typen (modul C) som avses i bilaga 8, eller någon av följande moduler: B + D, B + F, G eller H, samt

3) på båtar av kategori D

med en skrovlängd på 2,5-24 m utförs den interna tillverkningskontroll (modul A) som avses i bilaga 5 till fritidsbåtdirektivet.

På de delar och den utrustning som avses i bilaga 2 till fritidsbåtdirektivet tillämpas nå- got av de förfaranden som omfattar följande moduler: B + C, B + D, B + F, G eller H.

9 §
Anmälda organ

Statsrådet utser de organ som har rätt att utföra de kontroller för bedömning av överensstämmelse som avses i 8 §.

De anmälda organen skall uppfylla de minimikriterier som anges i bilaga 14 till fritidsbåtdirektivet. De organ som uppfyller de kriterier som föreskrivs i de tillämpliga harmoniserade standarderna skall antas uppfylla dessa minimikriterier.

Statsrådet kan återkalla sitt godkännande av ett anmält organ om det konstateras att organet inte längre uppfyller de kriterier som avses i 2 mom.

Statsrådet ser till att Europeiska gemenskapernas kommission och myndigheterna i medlemsstaterna underrättas om ett godkännande enligt 1 mom. och ett återkallande enligt 3 mom.

10 §
CE-märkning

CE-märkningen skall anbringas så att den framträder på ett väl synligt, läsligt och outplånligt sätt på fritidsbåten enligt punkt 2.2 i bilaga 1 till fritidsbåtdirektivet samt på utpustningen eller på förpackningen. CE-märtpingen skall åtföljas av identifieringsnumret på det anmälda organ som ansvarar för tiltpmpningen av de förfaranden som avses i bilagorna 6, 9, 10, 11 och 12 till fritidsbåtpirektivet.

Anbringandet av varje annan sådan märkning på fritidsbåten eller dess utrustning som kan förväxlas med CE-märkningen eller som minskar CE-märkningens synlighet och läslighet är förbjudet.

Om CE-märkningen har utförts på ett felaktigt sätt, är tillverkaren eller hans representant skyldig att utföra den enligt kraven i denna förordning på det sätt som sjöfartsstyrelsen föreskriver.

11 §
Förbud och begränsningar

Om tillverkaren eller hans representant inom gemenskapen inte iakttar de föreskrifter som sjöfartsstyrelsen har meddelat med stöd av 10 § 3 mom., kan sjöfartsstyrelsen vidta åtgärder för begränsning eller förbud av utsläppandet på marknaden av fritidsbften eller dess utrustning eller för återkallelse av försäljningstillståndet.

Sjöfartsstyrelsen skall omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om de åtgärder som avses i 1 mom.

Om de i 10 § sjötrafiklagen (463/96) avsedda förbud eller begränsningar gällande marknadsföring och användning av sådana fritidsbåtar eller utrustning till dem som omfattas av denna förordning skall statsrådet omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission.

12 §
Tillsynsmyndigheter

Sjöfartsstyrelsen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna förordning.

13 §
Närmare bestämmelser

Sjöfartsstyrelsen meddelar vid behov närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning.

Sjöfartsstyrelsen kan meddela närmare bestämmelser och anvisningar om de krav som ställs på fritidsbåtar och utrustningen till dem samt om bedömningen av fritidsbåtars och deras utrustnings överensstämmelse med kraven.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Fritidsbåtar och utrustning som omfattas av denna förordning och som uppfyller kraven i förordningen om båttrafik (152/69) godkänns för utsläppande på marknaden till och med den 16 juni 1998.

RP 66/97
TrUB 6/96
RSv 87/96
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG; EGT nr L 164, 30.6.1994, s. 15

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.