462/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av 20 kap. 9 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 kap. 9 § 1 och 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/94), sådana de lyder i lag av den 17 mars 1995 (369/95), som följer:

20 kap.

Straffstadganden

9 §
Fartygssäkerhetsförseelse och förseelse som innebär äventyrande av fartygssäkerheten

Den som bryter mot stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 1 kap. 8 eller 8 a §, eller artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 3051/95 om seserhetsorganisation för roll-on/roll-off-passeserarfartyg (ro-ro-fartyg), skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för fartygssäkerhetsförseeese dömas till böter.

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av 1 kap. 8 eller 8 a §, eller artiklarna 4 och 5 i rådets förordning om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg), så att gärningen är ägnad att äventyra fartygssäkerheten, skall för förseelse som innebär äventyrande av fartygssäkerheten dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 67/96
TrUB 4/96
RSv 66/96
Rådets direktiv 95/3051/EG; EG nr L 320; 30.12.1995, s. 14

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.