448/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om studiestöd (28/72) avsedda belopp

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet med stöd av 51 § 3 mom. 2 punkten lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/94), 7 och 8 §§ lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) och 32 § 3 mom. förordningen den 8 april 1994 om studiestöd (260/94), sådant det lyder i förordning av den 7 juni 1996 (388/96) beslutat:

1 §
Den högsta räntan för studielån

Den högsta räntan för studielån är 7,0 procent.

2 §
Räntestöd som staten betalar samt låntagarens ränteandel

Beloppet av det räntestöd som staten betalar till kreditinrättningarna för studielån med räntestöd är 2,75 procent.

Låntagarens ränteandel är 4,25 procent.

3 §
Förvaltningsersättning som staten betalar

Den förvaltningsersättning som avses i 8 § lagen om studiestöd (28/72) ingår i den maximiränta som avses i 1 §.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996 och gäller till utgången av 1996.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 7 december 1995 om fastställande av vissa i lagen om studiestöd avsedda belopp (1425/95).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 19 juni 1996

Minister
Claes Andersson

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.