445/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om rätt för veterinärer att överlåta läkemedel för behandling av djur

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 2 § 2 mom., 3 § 2 mom. och 4 § 1 mom. förordningen den 23 december 1987 om rätt för veterinärer att överlåta läkemedel för behandling av djur (1135/87) som följer:

2 §

Utövar en veterinär veterinäryrket i annans tjänst, får endast veterinären besluta om överlåtelse av läkemedel för behandling av djur. Han skall härvid svara för att stadgandena och föreskrifterna om överlåtelse av läkemedel iakttas. En veterinär som tjänstgör vid en veterinärs mottagning får också överlåta läkemedel som den veterinär som ansvarar för mottagningen har skaffat från apoteket eller läkemedelspartiaffären.

3 §

Veterinären får inte till den som äger eller innehar djuret överlåta alkoholhaltiga läkemedel som kan användas i berusningssyfte eller läkemedel innehållande narkotika som avses i 2 § narkotikalagen (1289/93).


4 §

Veterinären skall ge den som äger eller innehar djuret en skriftlig utredning om de läkemedel som han överlåtit. Den skriftliga utredningen skall innehålla följande uppgifter:

1) namnet på den som äger djuret,

2) identifieringsuppgifter om djuret eller gruppen av djur,

3) överlåtelsetidpunkten och -ställe,

4) namnen på läkemedlen och mängderna,

5) karenstiden för läkemedlen,

6) ändamålet och bruksanvisningen för läkemedlen,

7) läkemedelspriserna specificerade samt

8) veterinärens namn eller identifikationsnummer.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.