444/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/80) 5 § 1 mom. 2 punkten och 9 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 29 december 1989 (1376/89) och 9 § i lag av den 16 juni 1995 (866/95), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 29 december 1989 ett nytt 3 mom. samt till 4 § sådan den lyder i nämnda lag av den 29 december 1989, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

Om inte något annat framgår av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) tillämpas denna lag också vid beviljande av sådana understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder för vilkas finansiering stöd erhålls från Europeiska gemenskapens strukturfonder.

4 §

Det sammanlagda beloppet av det finansieringsunderstöd som beviljas av statens och Europeiska gemenskapens strukturfonders medel får uppgå till högst 75 procent av kostnaderna enligt 3 §. Om understödstagaren beviljats stöd från strukturfonden kan understödstagaren inte för samma projekt beviljas lån av statens medel eller lån för vilket staten betalar räntestöd.

5 §

Förutsättning för att understöd för vatten och avlopp skall kunna beviljas är,


2) att för projektet har uppgjorts en godtagbar plan jämte kostnadsförslag och att vid uppgörandet har beaktats principerna för en hållbar användning av vattentillgångarna samt den regionala generalplanen för vattedtörsörjning och avlopp samt kommunens plan för utvecklande av vattenförsörjning och avlopp.


9 §

Den regionala miljöcentralen skall bestämma att understöd för vatten och avlopp skall återbetalas i sin helhet eller till de delar om vilka det är fråga, om understödstagaren har använt understödet för något annat ändamål än det för vilket det har beviljats eller om han för att erhålla understödet har lämnat felaktiga eller vilseledande upplysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller de villkor som har uppställts, eller om understödet på något annat sätt har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. Återbetalning av understödet får inte längre krävas efter att det förflutit 10 år från beviljandet av understödet. Understödstagaren skall betala årlig ränta och dröjsmålsränta på det belopp som skall återbetalas. Statsrådet fattar beslut om räntesatsen och dröjsmålsräntans storlek.

Utan hinder av 1 mom. skall följas vad som föreskrivs i rådets förordning om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EG) nr 2988/95.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 64/96
JsUB 7/96
RSv 70/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.