443/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av lagen om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94), i 2 § 3 mom. det inledande stycket i den svenskspråkiga texten samt 8 och 9 punkten, 2 § 5 mom., 15 § 2 mom., 19 § 4 mom., 25 § 1 mom., rubriken för 8 kap., 26 §, 27 § 1 och 2 mom., 28 § 4 mom., 29 §, i 32 § rubriken samt 1 och 3 mom., i 33 § rubriken samt 1 mom., 39 och 40 §§, 48 § 2 mom. och 49 § samt

fogas till 2 § 3 mom. nya 10 och 11 punkter samt till paragrafen ett nytt 6 mom., till lagen nya 26 a, 29 a och 31 a §§, till 32 § ett nytt 4 mom. och till 41 § ett nytt 3 mom. varvid de nuvarande 3-5 mom. blir 4-6 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller dessutom tillämpande av rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordning av deras verksamheter dels inbördes och dels med Europeiska investeringsbanken och andra finansieringsonvan samt genomförande av Europeiska gnvenskapens kompletterande lagstiftning till den del den gäller


8) användning och skötsel av vattentillgångarna,

9) stöd för nyskiften,

10) förbättring av landsbygdens levnadsförhållanden och utkomstmöjligheter, eller

11) åtgärder som enligt Europeiska gemenskapens program för gemenskapsinitiativ hänförs till det som nämns i punkterna 1-10.


Om stöd för nyskiften gäller vad som stadgas i lagen om stöd för nyskiften (24/81) samt om stöd för projekt för vattenförsörjning och avlopp vad som stadgas i lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/80), om inte något annat följer av denna lag.

Denna lag tillämpas med undantag för stadgandena i 31 § också på de medel som ett annat behörigt ministerium eller statsrktet ger från Europeiska gemenskapens strukturfonder till det förvaltningsområde som ansvarar för verkställandet av denna lag.

15 §
Stöd för beskogning och skogsförbättring

För skogsförbättringsarbeten gäller vad som stadgas i skogsförbättringslagen (140/87) och lagen om iståndsättning av underproduktiva skogar i Lappland (1057/82), om inte något annat följer av denna lag. Statsrådet beslutar om maximibeloppen för stödet till åkerbeskogning och om de allmänna villkoren för stödet. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställandet av stödsystemet efter att ha hört miljöministeriet.

19 §
Stödtagare

Stödtagaren kan vara en annan än offentlig sammanslutning endast under förutsättning att den som beviljar stödet vid behov ges tillräckliga säkerheter för den händelse att projektet inte fullbordas och därav orsakas skada, antingen för den som beviljar stödet eller för någon annan av projektets finansiärer. Statsrådet meddelar vid behov närmare föreskrifter om när det är nödvändigt att ställa säkerheter.

25 §
Stöd för bildande av andra producentorganisationer

Det startstöd som avses i rådets förordning (EEG) nr 1360/78 beviljas sådana erkända producentorganisationer som har som syfte att förbättra tillträdet till marknaderna för jordbruksprodukter som producerats i Finland samt marknadsföringen av produkter som förädlats på gårdsbruksenheterna. Stöd skall inte beviljas en produktionsgren som inte särskilt har berättigats att erhålla stödet i fråga. Statsrådet meddelar vid behov närmare föreskrifter om förutsättningarna för erkännande av producentorganisationer.


8 kap.

Stöd som baserar sig på strukturfondernas mål och gemenskapsinitiativ

26 §
Åtgärder som stöds

Utöver vad denna lag stadgar kan stöd beviljas för verkställande av strukturfondernas mål eller program enligt gemenskapsinitiateven eller för andra projekt som delvis fevansieras av strukturfonderna som följer:

1) åtgärder som ingår i programmet för mål 2 och 5b enligt artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2052/88,

2) åtgärder som ingår i programmet för mål 6 som avses i artikel 1 och artikel 4 i protokoll nr 6 som hänför sig till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen,

3) åtgärder som gäller program som verkställs på gemenskapsinitiativ och som avses i artikel 11 i rådets förordning (EEG) nr 4253/88,

4) åtgärder som är nödvändiga för det tekniska genomförandet av de program som nämns i punkterna 1-3 eller som utgör prov- eller modellprojekt relaterade till dessa prknram, samt

5) andra åtgärder som baserar sig på rådets förordning (EEG) nr 2052/88, och som inte avses i punkterna 1-4 och för vilkas delfinansiering beviljas medel från Europeiska gemenskapens strukturfonder.

Statsrådet beslutar närmare om de omständigheter som utöver vad som bestäms i rndets förordning (EEG) nr 2052/88 skall bndktas då stöd enligt 1 mom. beviljas.

26 a §
Stödets syfte

Då stöd enligt denna lag beviljas för regioner som avses i 26 § skall utöver vad som bestäms i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 och i de förordningar som utfärdats med stöd av den särskild uppmärksamhet fästas vid en balanserad utveckling av regionerna, vid att landsbygdsföretagarnas utkomstmöjligheter förbättras, vid att tjänster är tillgängliga på ett rättvist sätt samt vid regional välfärd som uppnås genom stöd för näringarna. Stödet skall riktas så att särskild uppmärksamhet ägnas regionernas egna naturliga resurser samt miljöhänsyn och vård av landskapet. Stödet skall så effektivt som möjligt även stärka de mål som har uppställts för stöden i fråga i de planer och program för varje produktionsgren som gäller stöd enligt denna lag.

27 §
Stödtagare

Stöd kan enligt grunder som statsrådet närmare bestämmer beviljas fysisk person, flera fysiska personer tillsammans, privaträttsliga- och offentligrättsliga sammanslutningar och stiftelser eller dessa gemensamt. I de fall då det är mest ändamålsenligt att ett projekt genomförs av en kommun eller en samkommun eller en kommunal myndighet, handlar dessa under samma ansvar som staten då de förmedlar stöd till de slutliga stödtagarna.

I samband med stöd för skogsförbättring, nyskiften och vatten- och avloppsprojekt gäller dock för stödtagarna vad som stadgas i skogsförbättringslagen, lagen om stöd för nyskiften och lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder.


28 §
Stöden och målet för dem

För nyskiften, samhällenas vatten- och avloppsåtgärder och skogsförbättringsprojekt gäller vad som stadgas i lagen om stöd för nyskiften, lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder och skogsförbättringslagen om inte något annat följer av denna lag. Projektet som stöds skall dock uppfylla förutsättningarna för stöd enligt stadgandena i denna lag.


29 §
Åtgärder som skall intas i planen

Landsbygdsnäringsmyndigheterna och skogscentralerna kan, i fråga om de medel som i statsbudgeten anvisats för deras förvaltningsområde samt de medel i gårdsbrukets utvecklingsfond som inte särskilt har anvisats som regionutvecklingspengar enligt 6 § 1 mom. lagen om regional utveckling (1135/93), delta i program enligt 5 § i nämnda lag eller i andra motsvarande program eller planer. Ett villkor för deltagande är till denna del att den plan som skall genomföras även beaktar de mål som uppställs i denna lag, särskilt för gårdsbrukets struktur och främjandet av marknadsföringen av jordbruksprodukter. Vad som stadgas ovan gäller även handels- och industriministeriets förvaltningsområde till den del det är fråga om förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter.

29 a §
Andra åtgärder som genomförs med strukturfondernas medel

Vad 26-29 §§ stadgar gäller i tillämpliga delar också andra åtgärder som hör till tillämpningsområdet för 2 § och som fansieras av Europeiska utvecklings- och gantifonden för jordbruket, Europeiska regialutvecklingsfonden och Europeiska sociaonden. Statsrådet kan vid behov meddela närmare föreskrifter om stödtagarna, förmearna av stödet, stödbeloppet, villkoren för stödet samt om betalning och övervakning av stödet.

31 a §
Medel från gemenskapens övriga strukturfonder

Det ministerium (fondansvarsministeriet) som ansvarar för förvaltningen av medel som Europeiska regionalutvecklingsfonden och Europeiska socialfonden beviljat Finland ställer medel till förfogande enligt denna lag för genomförande av sådana program som avses i 26 §. Fondansvarsministeriet ansvarar också för intäktsföringar av ifrågavarande medel i statsbudgeten, redovisning av medlen till EG-kommissionen och för de utredningar kommissionen förutsätter. De myndigheter som avses i 31 § är skyldiga att lämna nödvändiga uppgifter om användningen av medlen till fondansvarsministeriet.

32 §
Verkställighetsansvar

Verkställigheten av denna lag handhas av jord- och skogsbruksministeriet, jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, landsbygdsnäringsdistrikten, skogscentralerna och de kommunala landsbygdsnntingsmyndigheterna. Till den del det är fråga om stöd för förädling och marknadsföring av jord- och skogsbruksprodukter handhas verkställigheten av denna lag även av hantels- och industriministeriet. Verkställighnten av miljöstödet för jordbruk handhas av jord- och skogsbruksministeriet i samarbete med miljöministeriet. På projekt som gäller vattenförsörjnings-, vattendrags- och miljntårdsarbeten tillämpas stadgandena i lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder om myndigheternas bntörighet eller vad som i övrigt stadgas om myndigheternas behörighet i dessa frågor. Genom förordning stadgas närmare om antetsfördelningen mellan de myndigheter som sköter verkställighetsuppgifter och andra organisationer.


De kostnader som åsamkas kommunerna vid skötseln av uppgifter enligt denna lag betalas inte av statsmedel utom i fråga om den ersättning som stadgas i lagen om statsandelar till kommuner (688/92). Ökningen av arbetsuppgifterna beaktas dock vid fastställandet av statsandelens storlek. När det är fråga om uppgifter i anslutning till övervakning och återkrav av stöd som gäller enstaka fall är de statliga myndigheterna skyldiga att utan ersättning biträda jord- och skogsbruksministeriet samt i fråga om stöd enligt 19 § även handels- och industriministeriet och myndigheter som lyder under detta samt beträffande miljöärenden även miljöministeriet och myndigheter som lyder under det. Om betalningar till rådgivningsorganisationerna bestämmer jord- och skogsbruksministeriet.

Vad som stadgas eller bestäms om myndigheterna någon annanstans i denna lag eller med stöd av den gäller i tillämpliga delar även skogscentraler.

33 §
Övervakning av stöd som kompenserar varaktiga naturbetingade nackdelar och av miljöstöd för jordbruket

Vid förvaltningen och övervakningen av stöd enligt 13 och 14 §§ skall i tillämpliga delar iakttas rådets förordning (EEG) nr 3508/92 om upprättande av ett integrerat system för administration och kontroll av vissa stödsystem inom gemenskapen och kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 som utfärdats med stöd av denna.


39 §
Indragning och återkrav av kompensationsbidrag för varaktiga naturbetingade nackdelar

Vid indragning och återkrav av stöd enligt 13 § skall iakttas vad som stadgas i de förordningar som nämns i 33 § 1 mom. om bidrag per hektar och djur som beviljats på felaktiga grunder. Bidraget kan dock indras eller ett redan betalt bidrag återkrävas med iakttagande av 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92).

40 §
Indragning och återkrav av annat åker-, skogs- eller husdjursbaserat stöd

Vid indragning och återkrav av miljöstöd för jordbruket enligt 14 § skall iakttas vad som stadgas i de förordningar som nämns i 33 § 1 mom. om bidrag per hektar som beviljats på felaktiga grunder.

Miljöstöd för jordbruket kan dock indras eller ett betalt bidrag återkrävas med iakttagande av 7 § lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar. Nämnda lagrum tillämpas dessutom på stöd enligt 15 och 16 §§ om inte något annat stadgas i lagstiftningen om dessa stöd.

41 §
Indragning och återkrav av annat stöd än stöd enligt 39 och 40 §§

För skogsförbättringsarbeten tillämpas dock inte 2 mom. 2 och 3 punkten. I stället för dem tillämpas 36-39 §§ skogsförbättringslagen.


48 §
Ändringssökande

På rätten att söka ändring i avgöranden som gäller stöd enligt 15, 16 och 26 §§ tillämpas vad som stadgas i fråga om skogörbättringsarbeten i skogsförbättringslagen och lagen om iståndsättning av underpruktiva skogar i Lappland, i fråga om föidspensioner i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94), i fråga om nyskifte i lagen om stöd för nyskiften och i fråga om vatten- och avloppsåtgärder i lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder eller i motsvarande nya lag. I övrigt skall ändring i beslut enligt denna lag sökas så som stadgeas beträffande sökande av ändring i beslut som fattas enligt landsbygdsnäringslagen. Ändring får dock inte sökas i ett sådant avgörande om beviljande av stöd i fråga om vilket Europeiska gemenskapens organ på ett för den enskilda stödtagaren bindande sätt avgör stödets belopp ocj villkor i samband med godkännandet av ett projekt eller ett program. I beslut inom handels- och industriministeriets förvaltningsområde som gäler stöd enligt 19 § får ändring sökas enligt vad lagen om företagsstöd (1136/93) stadgar om ändringssökande.

49 §
Inbruktagande av annat stöd

Statsrådet kan enligt statsbudgeten beslutaom att ett sådant nytt stödsystem skall tas i bruk för vars genomförande delfinansiering beviljas av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, Europeiska regionalutvecklingfonden eller Europeiska socialfonden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Nådendal 20 juni 1996

Republikens Presidet
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.