442/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 16 december 1994 om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/94) nya 4 a och 11 a §§ som följer:

4 a §

Pensionsanstalten skall underrätta landsbygdsnäringsdistriktet om odlare som erhållit stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling och dessutom kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om odlare som erhållit stöd för nedläggning av äppelodling.

11 a §

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, landsbygdsnäringsdistrikten och jord- och skogsbruksministeriet skall vid sidan av pensionsanstalten övervaka att den som erhållit nedläggningsstöd inte bedriver växthusproduktion eller äppelodling för egen eller gemensam räkning och att den som lagt ned produktionen eller odlingen iakttar de förbindelser som avses i denna lag.

För övervakningen har de organ som nämns i 1 mom. rätt att inspektera en lägenhet som är föremål för nedläggningsstöd och rätt att av den som erhållit nedläggningsstöd få uppgifter om uppfyllandet av de krav som stadgas i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 65/96
JsUB 6/96
RSv 57/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.