438/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1996

Trafikministeriets beslut om trafikministeriets avgiftsbelagda prestationer

Trafikministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut stadgas om avgifter för trafikministeriets prestationer och om grunderna för dessa avgifter, avgifter för offentligrättsliga prestationer samt trafikministeriets prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

Om någon annan överenskommelse inte träffas, uppbärs av utländska representationer i Finland inte avgifter med stöd av detta beslut.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

De av ministeriets beslut för vilka ministeriet uppbär fasta avgifter som motsvarar prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten.

3 §
Avgiftsbelagda affärsekonomiska prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten som trafikministeriet prissätter enligt företagsekonkmiska grunder är:

1) ministeriets publikationer, tidningar, bandinspelningar, broschyrer och videobandinspelningar med undantag för sådana fall, då tjänsterna direkt stöder ministeriets verksamhet,

2) kopiering av handlingar, annan kopiering samt avsändande,

3) användning av lokaliteter som innehas av trafikministeriet, samt

4) försäljning av och överlåtande av nyttjanderätten till datasystem, register, program och annat liknande som tillverkats i trafitjinisteriet eller under ministeriets ledning.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Med detta beslut upphävs trafikministeriets beslut (632/94) av den 30 juni 1994 om trafikministeriets avgiftsbelagda prestationer.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtas innan beslutet träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 1996

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Konsultativ tjänsteman
Tapani Kinnunen

AVGIFTSTABELL
Prestation avgift mk
Tillstånd som behandlar vägtrafik och motorfordon
Kontrolldokument för cabotage vid persontransporter enligt rådets förordning (EEG) nr 2454/92 200
Tillstånd för cabotage vid persontransporter enligt rådets förordning (EEG) nr 2454/92 200
Trafiktillstånd för att bedriva internationell persontransport enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 1 200
Intyg för internationell persontrafik enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 200
Kontrolldokument för internationell persontrafik enligt rådets förordning (EEG) nr 684/92 200
Tillstånd att utföra cabotage vid godstransporter jämte kontrolldokument enligt rådets förordning (EEG) nr 3118/93
- tillstånd för 1 månad 200
- tillstånd för 2 månader 300
Tillstånd för internationell personlinjetrafik 1 200
Fastställande av trafikregleringsanordning för provanvändning 500
Byte av person som ansvarar för trafiken, ändring av villkoren för trafiktillstånd,återkallande av ansökt trafiktillstånd eller något annat tillstånd eller godkännande som hänför sig till tillstånd för trafikskötsel 500
Ändring av tidtabellen för linjetrafiktillstånd eller rutt 500
Snabbturstrafiktillstånd 1 000
Undantag från bestämmelserna om fordons konstruktion och utrustning 1 000
Undantag från fordon största tillåtna massa och mått 1 000
Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av trafikregleringsanordning 500
Dispens från vägtrafikens kör- och vilotider 350
Intyg på begäran om saker som hänför sig till trafiktillstånd 50
Beslut om klassificering 1 000
Beslut om avvikande från trafikministeriets beslut om fordons konstruktion och utrustning 800
Beslut om ansökan om tillstånd för besiktningsverksamhet 4 000
Beslut om besvär över trafiktillståndsärenden 400
Beslut om besvär över länsstyrelsens beslut om beviljande av biskoletillstånd 400
Nytt linjetrafiktillstånd eller förnyande av tillstånd 1 000
Tillstånd som behandlar transport av farligt gods
Dispenser som behandlar transport av farligt gods 1 500
Beslut om ruttbegränsning för transport av farligt gods 1 500
- omfattande 3 000
Tillstånd som behandlar sjöfart
Nedsättning av och befrielse från lotsningsavgift 350
Nedsättning av och befrielse från farledsavgift 350
Cabotagetillstånd för sjöfart 350
Tillstånd enligt 1 § 2 mom. sjölagen 600
Dispens från skeppsrederibolags huvudredares hemortkrav 350
Dispens från verkställighet av mönstring enligt lagen om mönstring av sjömän (1005/86) 350
Beslut om erkännande av lån till räntestödslån för beskaffning eller genomgripande reparation av vattentransportmateriel 350
Tillstånd som behandlar luftfart
Byggnadstillstånd enligt 42 § 3 mom. luftfartslagen 5 000
Drift av flygplats enligt 45 § 2 mom. 2 000
Tillstånd som behandlar kommunikation
Kabelsändningstillstånd 500

För avslag på ansökan om tillstånd eller annan ansökan debiteras samma avgift som för tillstånd eller jakande beslut.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.