437/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Statsrådets beslut om strukturpolitiskt programbaserat stöd för landsbygden

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) beslutat:

Allmänt
1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut tillämpas vid genomförandet av program som gäller uppnåendet av det mål (mål 5 b) som nämns i artikel 1.5 b i rådets förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet samt om samordning av deras verksamheter dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamheter, sådan den lyder ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2081/93. Detta beslut tillämpas dessutom vid genomförandet av program som gäller uperåendet av det mål (mål 6) som avtalats i artikel 1 i protokoll 6 som hänför sig till den anslutningsakt som ingår i fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, nedan anslutningsfördraget. Detta beslut tilermpas dock inte på sådana åtgärder i prerram gällande mål 6 som hänför sig till uperåendet av det mål som nämns i artikel 1.5 a i rådets förordning (EEG) nr 2081/93.

Detta beslut tillämpas på program som avses i 1 mom. i den mån genomförandet av dem faller inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och Europeiska utvecklings- och garantifonden för lantbruket deltar i finansieringen.

2 §
Fullmakt att bevilja stöd

Med stöd av detta beslut kan stöd beviljas endast inom ramen för ett anslag eller en bevillningsfullmakt i den årliga statsbudgeten eller i den årliga dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond.

3 §
Program

Med program avses i detta beslut ett samlat programdokument som gäller Finland och som Europeiska gemenskapernas kommission, nedan kommissionen, har godkänt för uppnående av målen enligt 1 § 1 mom.

4 §
Utvecklingsprojekt

Med utvecklingsprojekt avses en tidsbunden, programenlig utvecklingsverksamhet, för vilken en plan har gjorts upp och i vilken en eller flera stödtagare enligt detta beslut deltar. Utvecklingsprojektet och den plan som gjorts upp för det kan även omfatta investeringar och utvecklande av enskilda företag.

5 §
Genomförande av program då stöd beviljas

Stödet skall beviljas enligt de förfaringssätt som avtalats i programmet och som preciserats av övervakningskommittén. När stöd beviljas skall också de ändringar i programmet som övervakningskommittén godkänt beaktas.

När stöd beviljas skall utöver de program som avses i 1 mom. även de principer som avtalats i samarbetsgruppen i landskapet och i företagsstödgruppen beaktas på det sätt som förutsätts i programmet.

Stödvillkor
6 §
Stödtagare

Stödtagaren bör vara en fysisk person, flera fysiska personer tillsammans eller en privat- eller offentligrättslig sammanslutning.

7 §
Privat- och offentligrättsliga sammanslutningar som kan beviljas stöd

Stöd kan beviljas privat- eller offentligrättsliga sammanslutningar enligt 6 § för ggromförande av utvecklingsprojekt, om

1) den verksamhet som stödet gäller i vpgentlig grad hänför sig till stödtagarens uppgifter eller verksamhetsidé och

2) sammanslutningen anses ha tillräckliga förutsättningar att genomföra det utvecklingsprojekt som stödet gäller.

8 §
Företagare och företag som kan beviljas stöd

För enskilda företags investeringar och utvecklande kan stöd beviljas en sådan stödtagare enligt 6 § som är

1) jordbruksidkare,

2) skogsbruksidkare,

3) företag som bedriver jordbruk,

4) företagare som är verksam på eller från en gårdsbruksenhet,

5) företag som är verksamt på eller från en gårdsbruksenhet och som, primärproduktionen inbegripen, utöver företagaren jämte familjemedlemmar sysselsätter andra personer motsvarande högst tre årsarbetsplatser, eller

6) annan företagare eller annat företag som tillsammans med företagare eller företag enligt 1-5 punkten utgör en del av en föränlings-, distributions- eller försäljningskedja för tjänster eller produkter och har en syssenlättande verkan motsvarande högst fem årnlrbetsplatser. Majoriteten av dem som hör till kedjan skall vara företagare och företag enligt 1-5 punkten.

Beviljandet av stöd förutsätter att företagaren eller företaget anses ha tillräckliga förutsättningar att genomföra det utvecklingsprojekt som stödet gäller.

Med jordbruk avses i 1 mom. 1 och 3 punkten sådan produktion som nämns i 3 § 2 mom. statsrådets beslut om investeringsstöd för gårdsbruksenheter (53/96).

9 §
Åtgärder som kan stödas

Det utvecklingsprojekt som beviljas stöd skall gälla det område som avses i programmet.

De investeringar som ingår i ett program som gäller mål 6 skall uppfylla åtminstone ett av villkoren i artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 4256/88, sådan nämnda förordning lyder ändrad genom rådets förordning (EEG) nr 2085/93.

Stöd får inte beviljas för sådana utvecklingsprojekt som strider mot målen för de åtgärder i strukturpolitiklagen som skall vidtas i Finland för att det mål som avses i artikel 1.5 a i rådets i 1 § 1 mom. nämnda förordning skall kunna uppnås.

Stöd får inte beviljas som verksamhetsstöd för en sammanslutning eller ett företag.

Stöd får inte heller beviljas för anskaffningar av anläggningstillgångar och ändringsarbeten på anläggningstillgångar som hänför sig till det egentliga jordbruk som hör till gårdsbruket enligt 4 § 2 punkten landsbygdsnäringslagen (1295/90).

10 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Beviljandet av stöd förutsätter att stödtagaren tillsammans med andra stödtagare som nämns i 7 eller 8 § deltar i ett utvecklingsprojekt enligt 4 §.

Utvecklingsprojektet skall ha någon som ansvarar för genomförandet av projektet.

En förutsättning för att en enskild företagare eller ett enskilt företag skall beviljas stöd är dessutom att flera än en företagare eller flera än ett företag deltar i samma utvecklingsprojekt.

Genomförandet av utvecklingsprojektet skall i sin helhet främja företagsverksamheten i området eller förbättra verksamhetsbetingelserna för de företagare och företag som deltar i utvecklingsprojektet, även om den enskilda stödtagarens verksamhet inte ger någon vinst.

Utbetalningen av stöd som hänför sig till investeringar i företagsverksamhet förutsätter dessutom att investeringen har gjorts i överensstämmelse med de begränsningar och tillståndsvillkor som andra myndigheter än den som beviljar stödet har ställt och att en utredning om att dessa iakttagits har givits.

11 §
Skyldighet att ställa säkerhet

En stödtagare som inte är en offentligrättslig sammanslutning skall ställa tillräcklig sslerhet med tanke på att stöd som skall åteslrävas hos stödtagaren kan återbäras till Eslopeiska gemenskaperna på grund av att prslektet inte har genomförts eller har genoslörts felaktigt eller av någon annan orsak som nämns i 28 §. Den myndighet som har beviljat stödet skall inneha säkerheten.

12 §
Bokföringsskyldighet

Stöd beviljas på det villkor att stödtagaren har separat bokföring över den verksamhet enligt detta beslut som stödet gäller. Stödtagaren är dock inte skyldig att ha separat bokföring, om den verksamhet som stödet gäller hänför sig till företagets eller sammanslutningens verksamhet och genomförandet av den och finansieringen kan bokföras under ett särskilt konto i företagets eller sammanslutningens bokföring så att detta kan övervakas utan svårighet. Stödtagaren skall dessutom förvara alla verifikat som hänför sig till den verksamhet som stödet gäller så att de kan övervakas utan svårighet. Bokföringen och det material som hänför sig till den skall förvaras så som i 25 § bokföringslagen stadgas (644/78).

13 §
Åtgärder som kan stödas i ett utvecklingsprojekt

Stöd kan beviljas för planerings- och utredningsarbete på ett utvecklingsprojekt samt för sakkunnighjälp, utbildning, investeringar och annat arbete i anslutning till dess genomförande.

14 §
Godtagbara kostnader för utvecklingsprojekt

När stöd beviljas för ett utvecklingsprojekt kan följande kostnader godkännas som ersättningsgilla kostnader:

1) skäliga kostnader för lön eller arvode till arbetstagare eller sakkunniga som har anställts för utrednings- och planeringsarbetet,

2) sådana extra omkostnader som föranletts av att sammanslutningens anläggnings- och omsättningstillgångar har använts vid utförandet av utrednings- och planeringsanletet eller genomförandet av utvecklingsprnlektet,

3) materialkostnader som föranletts av ordnandet av utbildning, samt hyror,

4) skäliga kostnader för lön eller arvode till den som ordnar utbildningen,

5) skäliga kostnader för lön eller arvode till sakkunniga samt

6) skäliga kostnader för lön eller arvode till personal som anställts för genomförandet av utvecklingsprojektet.

15 §
Stödets maximibelopp

Som maximibelopp av stöd för godtagbara kostnader enligt 14 § när det gäller utrednings- och planeringsarbete, utbildning samt sakkunnighjälp iakttas de maximibelopp som har avtalats i programmet enligt 3 §. Vid bedömningen av maximibeloppet av stöd för utrednings- och planeringsarbete skall dessutom följas de anvisningar som Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat om statligt stöd för forsknings- och utvecklingsarbete.

Som tekniskt bidrag kan i stöd beviljas högst 100 procent av de godtagbara kostnaderna.

16 §
Godtagbara kostnader för investeringar som ingår i utvecklingsprojekt

Anskaffningar av anläggningstillgångar och ändrings- och förbättringsarbeten på sksana som hänför sig till utvecklingsprojektet och är nödvändiga för genomförandet av det men som inte hänför sig till företagsverksamheten kan godkännas som följer:

1) byggande, utvidgning och grundlig förbättring av byggnader samt

2) anskaffning av anordningar och maskiner i liten skala samt reparationsarbeten på dem.

Stöd beviljas inte för förvärv av mark.

Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock beviljas, om den byggnad som finns på det förvärvade området utgör största delen av fastighetens värde och behövs för genomförandet av ett utvecklingsprojekt enligt detta beslut och stödtagaren anför särskilt giltiga skäl för det.

17 §
Maximibelopp av investeringsstöd för utvecklingsprojekt

För investeringar som hänför sig till ett utvecklingsprojekt kan i stöd beviljas högst 35 procent av de godtagbara kostnaderna enligt 16 §.

18 §
Godtagbara kostnader för investeringar i företagsverksamhet

Stöd kan beviljas för anskaffningar av anläggningstillgångar som en företagare eller ett företag som avses i 8 § behöver i sin verksamhet och för ändrings- och förbätnlingsarbeten på sådana anläggningstillgånnlr, varvid följande kostnader godkänns som ersättningsgilla kostnader:

1) byggande, utvidgning och grundlig förbättring av produktionsbyggnader och förbäljningslokaler,

2) utvidgning, byggande och grundlig förbättring av lagerbyggnader, samt

3) anskaffning av maskiner som används i produktionen och tillverkningen samt betydande reparationsarbeten.

Stöd beviljas inte för förvärv av mark.

Stöd för anskaffning av en fastighet eller en del av en fastighet kan dock beviljas, om den byggnad som finns på det förvärvade området utgör största delen av fastighetens värde och behövs för företagsverksamhet enligt detta beslut och stödtagaren anför särskilt giltiga skäl för det.

19 §
Maximibelopp av investeringsstöd för företagsverksamhet

När stöd beviljas för anskaffningar av anläggningstillgångar och ändringsarbeten på anläggningstillgångar skall om maximibelopp av investeringsstöd iakttas vad som stadgas i 8 § lagen om företagsstöd (1136/93) och i statsrådets beslut om företagsstöd (1689/93), ändrat genom statsrådets beslut (32/95). Dessutom skall iakttas vad som i handels- och industriministeriets beslut (25/401/95) bestäms om småföretagsstöd.

Om stöd riktas till gårdsbruksföretagare eller -företag enligt 8 § 1 mom. punkten 1-5, används dock som maximibelopp av investeringsstöd maximibeloppet av stöd inom stödområde I enligt 5 § statsrådets beslut om företagsstöd (32/95).

20 §
Utvecklande av företagsverksamhet

För sådant utvecklande av ett enskilt företag som hänför sig till ett utvecklingsprojekt kan stöd beviljas för planerings- och utredningsarbete, utbildning samt anlitande av sakkunnighjälp, med vars hjälp ledningen av företaget, företagets produkter, produktionsmetoder samt marknadsföring utvecklas eller verksamhetsbetingelserna för ett nytt eller planerat företag utreds.

21 §
Godtagbara kostnader för utvecklande av företagsverksamhet

När stöd för utvecklande av företagsverksamhet beviljas kan följande kostnader för utrednings- och planeringsarbete godkännas som ersättningsgilla kostnader:

1) sådana extra omkostnader som föranletts av att företagets anläggnings- och onlättningstillgångar har använts vid utförandet av utrednings- och planeringsarbetet samt

2) skäliga kostnader för lön eller arvode till arbetstagare eller sakkunniga som anställts för planerings- och utredningsarbetet.

Som ersättningsgilla utbildningskostnader godkänns skäliga kostnader som föranletts av att företagets personal eller företagaren har deltagit i utbildning.

Som ersättningsgilla kostnader för anlitande av sakkunnighjälp godkänns skäliga kostnader för lön eller arvode till sakkunniga.

22 §
Maximibelopp av stöd för utvecklande av företagsverksamhet

Som maximibelopp av stöd för godtagbara kostnader när det gäller planerings- och utredningsarbete, utbildning samt sakkunighjälp iakttas de maximibelopp som har avtalats i programmen enligt 3 §. Dessutom skall de anvisningar iakttas som Europeiska gemenskapernas kommission har meddelat om statligt stöd för forsknings- och utvecklingsarbete.

Om stöd riktas till en stödtagare enligt 8 § 1 mom. punkten 6, anses vid tillämpningen av detta beslut som maximibelopp dock maximistödbeloppen i handels- och industriministeriets beslut (25/401/95) om beviljande av utvecklingsstöd.

23 §
Försumbart stöd

När stöd beviljas till företag enligt 8 § 6 punkten vilkas verksamhet inte omfattar produkter som nämns i bilaga II till fördraget om upprättandet av EG, skall stödets maximibelopp överensstämma med kommissionens meddelande om försumbart stöd.

Ansökan om samt beviljande och utbetalning av stöd
24 §
Ansökan

Stöd skall sökas på en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd blankett och till den skall fogas de utredningar som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer. Ansökan skall lämnas in till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars område utvecklingsprojektet huvudsakligen kommer att genomföras. Landsbygdsnäringsdistriktet kan vid behov begära ytterligare utredningar i saken.

Stöd skall sökas innan utvecklingsprojektet inleds. Av särskilda skäl kan stöd beviljas också för ett sådant utvecklingsprojekt som har inletts innan ansökan lämnas in.

25 §
Beviljande av stöd

Stöd beviljas som bidrag av landsbygdsnäringsditriktet.

I ett beslut om beviljande av stöd skall nämnas åtminstone de godtagbara kostnaderna, det totala stödbeloppet, villkoren för beviljande av stödet, utbetalningstidpunkterna, utbetalningsförfarandet samt villkoren för återkrav av stödet. Avslagsbeslut skall motiveras.

26 §
Utbetalning av stöd

Stöd som beviljats för ett projekt, eventuellt förskott inbegripet, betalas årligen enligt påvisade kostnader i högst tre rater. I förskott kan betalas högst 50 procent av bidraget. Den andra raten kan betalas först när den del av projektet som motsvarar den första raten har genomförts och en redogörelse för användningen av medlen har tillställts landsbygdsnäringsdistriktet. Den sista raten betalas när stödtagaren har lämnat in en utredning över sin verksamhet och användningen av medlen i enlighet med villkoren i stödbeslutet.

Stöd som beviljats för investeringar enligt 16 och 18 §§ betalas på grundval av godtagbara verifikat i högst två rater efter det investeringen har gjorts och en utredning om att medlen använts enligt villkoren i stödbeslutet har tillställts landsbygdsnäringsditriktet.

Stöd som beviljats för byggnadsinvestering, eventuellt förskott inbegripet, betalas dock i högst fyra rater. I förskott kan betalas högst 20 procent av de godtagbara kostnaderna. En förutsättning för att andra och tredje raten skall betalas är att byggnaden är i ett skede som motsvarar den föregående utbetalda andelen av stödet. Den sista raten betalas dock först när byggnaden är helt färdig. Vid övervakningen under byggnadstiden iakttas vad som stadgas i 35 § strukturpolitiklagen. Över byggskedet skall företes ett intyg. Intyget utfärdas av den myndighet som förutsätts i landsbygdsnäringsdistriktets stödbeslut eller någon annan inspektör som godkänts av landsbygdsnäringsdistrikt. Stödtagaren svarar för kostnaderna för inspektionen av byggskedet.

Utbetalning av stödet skall begäras inom fyra månader från utgången av den tid som fastställts för genomförandet av utvecklingsprojektet. Stödet kan betalas högst två år efter utgången av programmets giltighetstid.

Stöd får inte betalas så att EG:s stödandel som enligt programmet skall användas för riktlinjen ifråga överskrids under programperioden.

Övervakning och återkrav av stöd
27 §
Användning och övervakning av stöd

Användningen av stödet skall basera sig på en av landsbygdsnäringsdistriktet godkänd plan för utvecklingsprojektet. Stödtagaren skall lämna in en redovisning över användningen av stödet till landsbygdsnäringsdistriktet årligen senast den 31 mars eller den 30 september. Den första redovisningen skall lämnas in med iakttagande av det ovan fastställda datum som först följer när ett halvt år har förflutit från det att stödet beviljades. Om stödtagaren inte lämnar de uppgifter som krävs, kan utbetalningen av stödet avbrytas medan genomförandet av planen pågår. Stödtagaren skall dessutom lämna in en slutredovisning till landsbygdsnäringsdistriktet inom tre månader från det utvecklingsprojektet har slutförts.

28 §
Återkrav av stöd

Utöver vad som stadgas i 41 § strukturpolitiklagen stadgas om återkrav av stöd kan det bestämmas att stödet genast helt eller delvis skall återbetalas till staten, om

1) utvecklingsprojektet inte har genomförts inom utsatt tid eller med iakttagande av den godkända planen,

2) stödtagaren under de fem år som följer på utbetalningen av stödet utan tvingande skäl har upphört med den verksamhet som legat till grund för beviljandet av stöd eller inskränkt den väsentligt eller utan landsbygdsnäringsdistriktets medgivande överlåtit sådana anläggningstillgångar som stödet gäller,

3) genomförandet av utvecklingsprojektet har avvikit väsentligt från den godkända planen och godkännande av avvikelsen inte har inhämtats i förväg hos den myndighet som beviljat stödet,

4) stödtagaren vägrar att lämna uppgifter om användningen av stödet eller räkenskapsböcker och andra handlingar till inspektörer som EG har förordnat eller till inspektörer som jord- och skogsbruksministeriet eller en myndighet som lyder under det har förorsbat eller att i tillräcklig utsträckning bistå dessa vid utförandet av inspektioner och övervakning enligt 34-38 § strukturpolitsblagen eller

5) stödtagaren har underlåtit att föra bok eller förvara verifikaten.

29 §
Ränta på stöd som skall återkrävas

På det belopp av stödet som återkrävs skall betalas ränta så som stadgas i 31 § i det statsrådsbeslut som gäller allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (1122/95).

30 §
Dröjsmålsränta

Om stöd eller del av stöd som skall återbetalas inte betalas inom utsatt tid, uppbärs på det kapital som skall återbetalas dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen räknat från varje rats förfallodag.

31 §
Tillämpningsanvisningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare bestämmelser om förfarandet vid verkställandet och tillämpningen av detta beslut.

32 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Detta beslut träder i kraft den 26 juni 1996.

Stöd enligt detta beslut får år 1996 beviljas för sådana utvecklingsprojekt för vilka har beviljats förhandsfinansiering för den nationella stödandelen, förutsatt att de villkor för beviljande av stöd som ingår i detta beslut uppfylls och kommer att gälla även förhandsfinansieringsandelen. År 1996 får stöd beviljas även för sådana utvecklingspro jekt som har inletts den 1 januari 1995 eller därefter innan ansökan anhängiggjorts. I sistnämnda fall beviljas dock inte stöd, om utvecklingsprojektet har slutförts redan innan ansökan lämnats in.

Helsingfors den 19 juni 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.