434/1996

Utfärdat i Helsingfors den 7 september 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om riktad konsolidering av gårdsbrukskrediter

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat foga till statsrådets beslut om riktad konsolidering av gårdsbrukskrediter (404/92) en ny 8 a § som följer:

8 a §
Uppskov med amorteringar

Under den tid staten betalar räntegottgörelse kan för lindrande av svårigheter som uppstått utan sökandens förskyllan på ansökan beviljas uppskov med amorteringar för högst ett år i sänder, sammanlagt dock för högst tre år, förutsatt att den kreditinrättning som har beviljat lånet samtycker till uppskovet. Uppskov med amorteringar beviljas utan hinder av 5 § 1 mom. så, att lånetiden förlängs med antalet uppskovsår och de amorteringsposter för vilka uppskov har beviljats uppbärs i lika många rater sedan den ursprungliga lånetiden gått ut. Uppskov med amorteringar kan också beviljas på så sätt att de halvårsbetalningar eller amorteringar som skall betalas efter uppskovsåren justeras utan att lånetiden ändras, så att lånetiden förlängs eller så att amorteringarna under de senare låneåren förstoras.

Ansökan skall lämnas in till den kreditinrättning som har beviljat lånet eller till vilken lånet har överförts, och detta skall göras i så god tid att det är möjligt att behandla ansökan inom den tid kreditinrättningen bestämmer innan amorteringen förfaller till betalning.

Uppskov beviljas av kreditinrättningen. På ansökningarna om uppskov tillämpas vad 29 § 4 mom. landsbygdsnäringslagen stadgar om granskning av ansökan, dock så, att alla ansökningar skall granskas.

Om skäl därtill anses föreligga, kan uppskov som avses i 1 mom. beviljas på vissa villkor eller ett beviljat uppskov återkallas. Beslut om återkallande av uppskov fattas av landsbygdsnäringsdistriktet.

I övrigt iakttas beträffande ansökan om samt beviljande, uppföljning och övervakning av uppskov i tillämpliga delar vad jord- och skogsbruksministeriet har föreskrivit om betalningslättnader för lån som beviljas med stöd av landsbygdsnäringslagen.


Detta beslut träder i kraft den tidpunkt som fastställes i jord- och skogsbruksministeririets beslut.

Helsingfors den 7 september 1995

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Yngre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.