433/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Förordning om ändring av körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

upphävs i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/90) 47 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 18 december 1992 (1404/92), och

ändras 11 § 5 mom., 39 § 1 mom. 2 och 6 punkten, 40 § 2 mom., 47 § 2 mom. samt 48 § 1 mom. 3 och 5 punkten och 3 mom.,

av dessa lagrum 11 § 5 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 januari 1996 (2/96), 39 § 1 mom. 2 och 6 punkten och 40 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 25 februari 1994 (167/94), 47 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 13 september 1991 (1193/91), som följer:

11 §
Ansökan om körkortstillstånd och annan ansökan

Ansökan skall avgöras utan dröjsmål. Körkortstillstånd skall beviljas, om ansökningshandlingarna, uppgifterna i körkortsregistret om sökanden och en eventuell tilläggsutredning visar att sökanden uppfyller villkoren för utfärdande av körkortstillstånd enligt 70 § 1-3 mom. vägtrafiklagen. Om körkortstillstånd ansöks på grund av ett körkort som har beviljats i en av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som avses i 33 § 3 och 4 mom., skall tillståndet beviljas om nämnt körkort är giltigt, vid be-hov enligt tilläggsutredning som polisen har skaffat, och det inte finns på basis av uppgifterna i registret eller annars kännedom om något som utgår hinder för fortsatt körrätt.


39 §
Förutsättningarna för beviljande av tillstånd att hålla bilskola

Tillstånd att hålla bilskola beviljas en sökande som


2) under en tid av tio år före beviljandet av tillståndet i minst fyra år har varit heltidsanställd trafiklärare vid en bilskola eller vid en yrkesläroanstalt i förarundervisning av klass C och, vid meddelandet av förarundervisning av klass CE, D eller DE, i förarundervisning av klass CE eller D,


6) är solvent, och på ett tillbörligt sätt förmår svara för sina förpliktelser och som för att visa att han har tillräckliga ekonomiska resurser har ställt en säkerhet vars storlek är 50 000 mk, om skolan i undervisningen använder högst tre bilar eller endast motorcyklar, eller 100 000 mk, om skolan i undervisningen använder flera än tre bilar, dock så att om skolan i undervisningen använder buss eller en fordonskombination av klass CE är säkerheten 100 000 mk för varje sådan enhet som används i undervisningen, och då beaktas dessa fordon eller deras dragbilar inte i de maximiantal som nämns ovan.


40 §
Bilskolornas undervisningspersonal

Den för bilskolans undervisning ansvariga föreståndaren skall uppfylla kraven i 39 § 1 mom. 1-3 punkten och ha körrätt för de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd, körrätt som motsvarar klassen för det fordon som används i undervisningen och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass D eller CE, om fordon av klass CE, D eller DE används i undervisningen. Övriga lärare skall ha trafiklärartillstånd eller sådan utbildning på undervisningsområdet som den som håller förarexamen och övervakar bilskolan enligt anvisningar av fordonsförvaltningscentralen har godkänt samt praktisk erfarenhet. Lärarnas kompetens skall innan undervisningen inleds godkännas av den som håller förarexamen.


47 §
Undantag för en inrättning som utbildar trafiklärare och för yrkesutbildning för förare

I samband med sådan yrkesundervisning för förare vid en yrkesläroanstalt som sker under utbildningsstyrelsens tillsyn får utan tillstånd att hålla bilskola förarutbildning meddelas för förvärvande av körrätt för klass C. Den lärare som ger körundervisning skall ha trafiklärartillstånd och minst två års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon av klass C eller D. I förarundervisningen skall i tillämpliga delar iakttas de stadganden i denna förordning som gäller godkännande av lärares kompetens samt undervisningsmateriel och innehållet i undervisningen. Fordonsförvaltningscentralen meddelar närmare anvisningar om övervakningen av denna förarundervisning och godkänner det undervisningsprogram som skall följas i undervisningen.

48 §
Uppgifterna i körkortsregistret

Körkortsregistret förs av fordonsförvaltningscentralen. Registret innehåller följande uppgifter:


3) uppgifter om utfärdande av körkort, duplettexemplar av körkort, internationellt körkort, tillfälligt körkort eller temporärt körkort, beviljande och indragning av yrkeskörtillstånd för personbil och av trafiklärartillstånd samt körförbud och andra åtgärder beträffande körrätt och körkort samt uppgifter om tillstånd till undantag som gäller körrätt, körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil,


5) uppgifter om förarundervisning och förarexamen samt om beviljande av undervisningstillstånd och övningstillstånd samt


I körkortsregistret införs uppgifter om innehavaren av ett körkort som utfärdats utomlands endast om innehavaren har här dömts för ett brott som avses i 1 mom. 4 punkten. I registret införs uppgifterna i 11 § 6 mom. om i vilken stat körkortet har beviljats och om datum för beviljande av körkortet särskilt för varje klass som framgår därav samt uppgifter om körförbud som meddelats innehavare av körkort som avses i 33 § i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Sådan erfarenhet i förarundervisning av klass CE eller D som avses i 39 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning krävs inte vid förarundervisning av klass CE, D eller DE av den som har ett tillstånd att hålla bilskola, vilket ger rätt att meddela förarundervisning för erhållande av körrätt för fordon och fordonskombinationer av nämnda klass när denna förordning träder i kraft. Vid förnyande av tillstånd att hålla bilskola efter denna förordning träder i kraft skall i tillstånd enligt 39 b § 3 mom. 3 punkten körkortsförordningen antecknas de fordonsklasser för vilka körrätt förvärvas genom förarundervisning i bilskolan.

Den som är för bilskolans undervisning ansvariga föreståndare vid en bilskola som har rätt att meddela förarundervisning för klass CE, D eller DE när denna förordning träder i kraft, får fortfarande utan hinder av stadgandet i 39 § 1 mom. 2 punkten om erfarenhet i förarundervisning av klass CE eller D sköta sina uppgifter i denna bilskola förutsatt att han uppfyller de krav som gäller bilskolans undervisning ansvariga föreståndare före denna förordning träder i kraft.

Säkerhet som avses i 39 § 1 mom. 6 punkten som gäller motorcykel, buss och fordonskombination av klass CE krävs inte vid förnyande av ett tillstånd att hålla bilskola som gäller när denna förordning träder i kraft. Om antalet bussar eller fordonskombinationer av klass CE ökas efter ikraftträdande av denna förordning skall säkerheten för dem ställas enligt denna förordning.

Förarundervisning för klass D, D1 och CE får meddelas utan tillstånd att hålla bilskola till slutet av år 1996 vid sådana läroanstalter som under utbildningsstyrelsens tillsyn och i samband med yrkesundervisning av förare har meddelat förarundervisning för förvärvande av körrätt för tunga fordonskombinationer och bussar.

Sådan företagarkurs för bilskolföretagare eller sådant förevisningsprov som avses i 39 § 1 mom. 3 punkten krävs inte vid förarundervisning för klass CE, D eller DE av den som när denna förordning träder i kraft är ansvarig lärare för undervisningen i fråga om förarundervisning av klass CE eller D som meddelas i samband med yrkesutbildning av förare.

Sådan körerfarenhet av två år som avses i 40 § 2 mom. krävs inte av en trafiklärare som under de två senaste åren före denna förordning träder i kraft har meddelat förarundervisning för klass CE eller D.

Åtgärder som ikraftträdandet av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.