427/1996

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention (1097/80), nedan den gamla fondlagen.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Under den tid den 1971 ingångna konventionen om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 80/80) är i kraft för Finlands del, skall i fråga om ansvarigheten för en oljeskada i de fall som avses i 3 mom. och under de förutsättningar som däri stadgas, den gamla fondlagen tillämpas utöver eller i stället för lagen om godkännande och tillämpning av vissa bestämmelser i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (424/96), nedan den nya fondlagen.

Under den övergångstid som avses i 2 mom. är den internationella oljeskadefond som avses i den nya fondlagen skyldig att betala ersättning för oljeskador endast om full ersättning för skadan inte har betalts med stöd av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg (401/80), nedan oljeskadelagen, eller enligt den gamla fondlagen eller 10 kap. (421/96) sjölagen. När storleken av ersättningen enligt artikel 4 i 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja bestäms skall beaktas de ersättningsbelopp som har betalts enligt oljeskadelagen och som har betalts eller kunde ha betalts enligt den gamla fondlagen.

RP 30/95
MiUB 5/95
RSv 48/95

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.