424/1996

Given i Helsingfors den 27 oktober 1995

Lag om godkännande av 1992 års ändringsprotokoll till 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja och tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i det i London den 27 november 1992 uppgjorda protokollet om ändring av 1971 års internationella konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 42/96), nedan 1992 års fondkonvention, är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Ett belopp som fonden har betalt i ersättning enligt artikel 4 i 1992 års fondkonvention får fonden återkräva av en person som nämns i 10 kap. 4 § (421/96) sjölagen endast om de villkor som stadgas där är uppfyllda. I övrigt får fonden av någon annan än fartygsägaren eller dennes garant återkräva en ersättning som den har betalt endast i de fall som avses i 25 § 1 mom. lagen om försäkringsavtal (132/33).

3 §

Sådan talan om ersättning för oljeskador som enligt artikel 7 stycke 1 eller 3 i 1992 års fondkonvention får anhängiggöras vid finsk domstol skall väckas vid den domstol som enligt 21 kap. 3 a § (421/96) sjölagen är behörig vid behandling av talan om ersättning för oljeskador.

4 §

På underrättelse som avses i artikel 7 stycke 6 i 1992 års fondkonvention skall tillämpas vad 11 kap. (1056/91) rättegångsbalken stadgar om delgivning i rättegång.

5 §

På verkställigheten av en sådan dom om ersättning för oljeskada som avses i artikel 8 i 1992 års fondkonvention tillämpas vad som stadgas i 22 kap. 6 § (421/96) sjölagen.

6 §

Med beräkningsenheten i artiklarna 4 och 12 i 1992 års fondkonvention avses den särskilda dragningsrätt (Special Drawing Right, SDR) som Internationella Valutafonden har fastställt.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Under den tid den 1971 ingångna konventionen om upprättande av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 80/80) är i kraft för Finlands del, skall i fråga om ansvarigheten för en oljeskada lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention (1097/80) tillämpas utöver eller i stället för denna lag, om inte något annat stadgas i lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention (427/96).

Helsingfors den 27 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.