422/1996

Given i Helsingfors den 13 oktober 1995

Lag om upphävande av lagen om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs lagen den 30 maj 1980 om ansvarighet för oljeskador förorsakade av fartyg (401/80), nedan oljeskadelagen, jämte ändringar.

De förordningar som har utfärdats med stöd av oljeskadelagen förblir dock fortfarande i kraft, om inte något annat stadgas genom lag eller förordning.

2 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Under den tid den 1969 ingångna konventionen om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (FördrS 80/80), nedan 1969 års ansvarighetskonvention, är i kraft för Finlands del, skall i fråga om ansvarigheten för en oljeskada i de fall som avses i 3-5 mom. och under de förutsättningar som däri stadgas, oljeskadelagen tillämpas utöver eller i stället för sjölagen (674/94).

Stadgandena i sjölagen och oljeskadelagen skall tillämpas enligt vad som stadgas i 4 mom., om en oljeskada som avses i 10 kap. 2 § sjölagen har orsakats av ett fartyg som är registrerat

1) i en stat som är ansluten till både 1969 års ansvarighetskonvention och till den konvention som avses i 10 kap. 1 § 8 punkten sjölagen, nedan 1992 års ansvarighetskonvention,

2) i en stat som är ansluten till 1992 års ansvarighetskonvention men inte till 1969 års ansvarighetskonvention, eller

3) i en stat som inte är ansluten till vare sig 1969 års ansvarighetskonvention eller 1992 års ansvarighetskonvention.

Ersättningsskyldigheten i de fall som avses i 3 mom. bestäms enligt oljeskadelagen. I den mån ansvaret för oljeskadan är högre än ersättningsansvaret enligt oljeskadelagen eller ansvarighet inte uppstår enligt den sistnämnda lagen, och ersättning inte heller till fullo har kunnat betalas enligt lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i de internationella konventionerna om civilrättslig ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja och om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja samt angående tillämpningen av sistnämnda konvention (1097/80), bestäms ersättningsskyldigheten enligt sjölagen. Härvid skall den begränsningsfond som avses i 10 kap. 6 § sjölagen motsvara det belopp som överskrider ersättningsansvaret enligt oljeskadelagen eller det ansvar som den sistnämnda lagen inte omfattar.

Om ett fartyg är registrerat i en stat som är ansluten enbart till 1969 års ansvarighetskonvention men inte till 1992 års ansvarighetskonvention skall oljeskadelagen tillämpas.

I de fall där ersättningsansvaret bestäms enligt oljeskadelagen skall dessutom stadgandena i 9 kap. 3 § 1 mom. och 12 kap. 1 och 2 §§ sjölagen tillämpas sådana de lyder vid denna lags ikraftträdande.

RP 26/95
MiUB 4/95
RSv 47/95

Helsingfors den 13 oktober 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.