419/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av 27 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 27 § 1 mom. lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 11 januari 1985, den 27 februari 1987, den 9 februari 1990 och den 30 december 1992 (34/85, 226/87, 98/90 och 1651/92), en ny 16 punkt som följer:

27 §
Sociala förmåners inverkan på arbetslöshetsdagpenningen

Om någon erhåller annan än i 5 § nämnd lagstadgad förmån eller folkpension med stöd av 22 § 2 mom. folkpensionslagen, minskas beloppet av hans fulla grunddagpenning eller den dagpenning avvägd enligt förtjänsten som utbetalas till honom med förmånens belopp. Härvid beaktas dock inte följande pensioner eller sociala förmåner:


16) pension för förtroendevalda som tjänats in på grundval av lagen om pension för kommunala företroendevalda (578/77) och som betalas i form av en engångsprestation med stöd av lagen om upphävande av lagen om pension för kommunala förtroendevalda (981/92).Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Lagen tillämpas på dagpenningar som betalas räknat från den 1 januari 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 71/96
ShUB 9/96
RSv 58/96

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.