418/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/93) 50 § 2 mom. och 99 § samt

fogas till 82 § ett nytt 4 mom. som följer:

50 §
Deposition

Endast en depositionsbank har rätt att ta emot depositioner. Denna lag begränsar inte Finlands Banks rätt att ta emot depositioner.

82 §
Marknadsföring

Endast en depositionsbank har rätt att i sin marknadsföring använda benämningen deposition som enskilt ord eller i sammansättningar för medel som tas emot från allmänheten och som skall återbetalas.

99 §
Depositionsbanksbrott

Den som i strid med 50 § tar emot medel från allmänheten eller i strid med 8 § i sin firma eller annars använder benämningen ''bank'' för att ange sin versamhet eller i strid med 82 § 4 mom. i marknadsföring använder benämningen deposition som enskilt ord eller i sammansättningar, skall för depositionsbanksbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 10/96
EkUB 4/96
RSv 51/96

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.