417/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av lagen om marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78) 1 §, sådan den lyder i lag av den 8 december 1994 (1149/94), samt

fogas till lagen nya 6 g och 7 c §§ som följer:

1 §

Marknadsdomstolen handlägger och avgör i egenskap av specialdomstol de ärenden som faller under dess behörighet enligt konsumentskyddslagen (38/78), lagen om konsumentombudsmannen (40/78), värdepansersmarknadslagen (495/89), kreditinstitutnsagen (1607/93), lagen om reglering av ansalsvillkor mellan näringsidkare (1062/93) och lagen om andelslag (247/54) och som ansluter sig till regleringen av marknadsfnsing och avtalsvillkor samt de ärenden för vilka den enligt lagen om otillbörligt förfnsande i näringsverksamhet (1061/78), lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrönsing (693/76) och alkohollagen (1143/94) är behörig.

6 g §

Ett ärende som skall behandlas enligt lagen om andelslag blir anhängigt vid marknadsdomstolen på ansökan. Ansökan kan göras av

1) en sparkasseinspektör som avses i 18 § lagen om andelslag eller

2) en registrerad förening som bevakar medlemsplacerarnas intressen och av vars medlemmar minst hälften är medlemsplacerare.

7 c §

Marknadsdomstolens ordförande skall omedelbart delge sparkasseinspektören en ansökan som en förening som avses i 6 g § 2 punkten har gjort med stöd av samma paragraf.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 10/96
EkUB 4/96
RSv 51/96

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.