415/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 3 kap. 160 §, 198 § 1 mom. och 199-201 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. jämte senare ändringar, 160 § i lag av den 28 oktober 1994 (939/94), 198 § 1 mom. i lag av den 24 augusti 1990 (808/90) och 199-201 §§ i lag av den 22 december 1989 (1240/89), samt

fogas till lagen en ny 206 § som följer:

3 kap.

Sparkasseverksamhet

16 §

Ett andelslag vars huvudsakliga verksamhetsområde består av detaljhandel får för finansiering av sin verksamhet bedriva sparkasseverksamhet genom att av sina medlemmar på konton som uppfyller villkoren i 16 f § ta emot sådana penningmedel i mark som skall återbetalas (medlemsplacering), om andelslaget har minst 500 medlemmar och det i pengar betalda andelskapitalet uppgår till minst 500 000 mark.

Ett andelslag som är moder- eller dotterföretag i en koncern enligt bokföringslagen (655/73) får ta emot medlemsplaceringar endast om koncernens huvudsakliga verksamhetsområde består av detaljhandel.

16 a §

Om medlemsantalet eller andelskapitalet av ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet sjunker under det som 16 § 1 mom. stadgar, skall andelslaget avbryta mottagakset av medlemsplaceringar. Om medlemsaksalet eller andelskapitalet inte inom sex mksader återgår till det som 16 § 1 mom. staksar, skall andelslaget upphöra att bedriva sparkasseverksamhet. Andelslaget skall då säga upp medlemsplaceringsmedlen och däksfter avsluta medlemskontona enligt kontksillkoren.

Har andelslaget enligt 1 mom. upphört att bedriva sparkasseverksamhet, får andelslaget inte på nytt börja bedriva sparkasseverksamhet förrän dess medlemsantal och andelskapital utan avbrott har motsvarat det som 16 § 1 mom. stadgar i minst ett år.

Om det huvudsakliga verksamhetsområdet för ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet eller för en koncern, när ett andelslag enligt bokföringslagen är moder- eller dotterbolag i koncernen, inte längre är detaljhandel, skall andelslaget upphöra att bedriva sparkasseverksamhet samt säga upp medlemsplaceringsmedlen och därefter avsluta medlemskontona enligt kontovillkoren.

Har andelslaget enligt 3 mom. upphört att bedriva sparkasseverksamhet, får andelslaget inte på nytt börja bedriva sparkasseverksamhet förrän dess eller koncernens huvudsakliga verksamhetsområde under minst en hel räkenskapsperiod har varit detaljhandel.

En medlem som har gjort en medlemsplacering har rätt att säga upp en tidsbunden medlemsplacering att förfalla omedelbart, om andelslaget har upphört att bedriva sparkasseverksamhet enligt 1 eller 3 mom.

16 b §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall som en del av sina stadgar ta in stadgar om sparkasseverksamheten. Andelslaget skall för fastställande tillställa ministeriet stadgarna om sparkasseverksamheten och ändringar i dem. Andelslaget får inte inleda sparkasseverksamhet förrän ministeriet har fastställt stadgarna om sparkasseverksamheten. Stadgarna om sparkasseverksamheten får inte innehålla villkor som är oskäliga med hänsyn till andelslagets medlemmar.

I stadgarna om sparkasseverksamheten skall åtminstone nämnas

1) av vem medlemsplaceringar får tas emot,

2) var medlemsplaceringar kan tas emot,

3) hur granskningen av sparkasseverksamheten skall ordnas, särskilt om den i 18 § avsedda inspektörens rättigheter och skyldimheter,

4) hur uppföljning, rapportering och övervakning av kassareserven enligt 16 j § orrvas,

5) hur gränserna för medlemsplaceringarna fastställs,

6) hur meddelanden om medlemsplaceringar skall tillställas de medlemmar som gjort en medlemsplacering samt

7) när och var delårsrapporten enligt 17 a § samt bokslutet och bokslutskommunikén enligt 17 b § hålls tillgängliga för de medlemmar som gjort en medlemsplacering.

I stadgarna om sparkasseverksamheten skall dessutom ingå de andra föreskrifter som ministeriet anser nödvändiga.

I stadgarna om sparkasseverksamheten kan inte bestämmas att andelslaget skall ha särskilda sparkassekontor vid vilka inte bedrivs någon annan verksamhet.

16 c §

Ett andelslag får ta emot medlemsplaceringar endast av sina medlemmar och av medlemmarnas minderåriga barn (medlemsplacerare) på de konton som dessa innehar.

Upphör en medlemsplacerares medlemskap i andelslaget eller övergår en fordran som grundar sig på en medlemsplacering till en fysisk person eller en juridisk person som inte är medlem i andelslaget, skall andelslaget säga upp medlemsplaceringsmedlen inom ett år från det andelslaget fick kännedom om det skedda och därefter avsluta medlemsplaceringskontot enligt kontovillkoren. Så skall förfaras också då en i 1 mom. avsedd minderårig medlemsplacerare blir myndig. En tidsbunden placering är dock i kraft till förfallodagen.

16 d §

Ett andelslag kan ta emot medlemsplaceringar vid andelslagets, dess dotterföretags och andelslagets centralaffärs verksamhetsställen samt vid sådana verksamhetsställen i Finland för andelslagets intresseföretag i vilket det andelslag som bedriver sparkasseverksamhet har majoriteten av röstetalet och aktiekapitalet där detta är tillåtet enligt stadgarna om sparkasseverksamheten.

16 e §

Andelslaget får inte i den marknadsföring som gäller sparkasseverksamheten lämna osanna eller vilseledande upplysningar eller annars använda något förfarande som är otillbörligt från medlemsplacerarens synpunkt eller som strider mot god sed.

Marknadsdomstolen kan förbjuda ett andelslag att fortsätta marknadsföring som strider mot 1 mom. eller att upprepa sådan eller därmed jämförbar marknadsföring. Marknadsdomstolen kan också meddela förbudet interimistiskt, varvid förbudet gäller tills saken har avgjorts slutligt. Förbudet kan förenas med vite.

16 f §

De allmänna villkoren för de medlemsplaceringskonton som används för mottagande av medlemsplaceringar skall godkännas av ministeriet. Kontovillkoren får inte innehålla för medlemsplacerarna oskäliga bestämmelser eller bestämmelser som snedvrider konkurrensen.

Såsom gottgörelse för en medlemsplacering får andelslaget betala ränta endast enligt kontovillkoren. Beviljande av någon annan förmån som grundar sig på en medlemsplacering i andelslaget är förbjudet.

16 g §

Om ett särskilt bevis utfärdas över medlemsplaceringen, skall det ställas på en namngiven person. I beviset och i kontoregistret skall antecknas medlemsplacerarens eller hans förälders medlemsnummer i andelslaget. Medlemsplaceringen kan överföras endast på en namngiven person, och detta skall nämnas i beviset. Till användningen av medlemsplaceringskontot kan fogas ett villkor med stöd av vilket kontot kan användas också av någon annan än medlemsplaceraren.

Om ett bevis som ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet har utfärdat över en medlemsplacering och i vilket det ingår ett uttryckligt villkor om att medel inte får lyftas utan att beviset återlämnas eller en anteckning om utbetalningen görs i det har förkommit, skall handlingens ägare meddela andelslaget detta och samtidigt uppge när och hur handlingen har förkommit. Andelslaget skall tillkännage att beviset har förkommit genom en kungörelse, som på bekostnad av handlingens ägare skall publiceras en gång i den officiella tidningen. Om handlingen inte har kommit till rätta inom sex månader från det kungörelsen publicerats, har bevisets ägare rätt att lyfta sitt tillgodohavande enligt kontovillkoren och det tidigare beviset medför inte längre rätt att föra talan mot andelslaget efter det att medlemsplaceringsmedlen har utbetalts.

16 h §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet får inte med sin motfordran kvitta sådana medel som finns på en privatpersons medlemsplaceringskonto eller som har anvisats bli betalda till honom och som enligt lag inte får utmätas. Före kvittningen skall andelslaget reda ut om medlen kan utmätas. Medlemsplaceraren skall underrättas om ett kvittningsyrkande. En kvittning i strid med detta moment är ogiltig.

Är det inte möjligt att utan oskäligt besvär reda ut om medlen kan utmätas, får andelslaget dock kräva kvittning, om det i samband med kvittningsyrkandet skriftligen lämnar medlemsplaceraren meddelande om begränsningen av kvittningsrätten enligt 1 mom. och om en återgång av kvittningen enligt detta moment. Kvittningen återgår, om medlemsplaceraren inom 14 dagar från det han fick kännedom om kvittningsyrkandet lägger fram en utredning om att medlen inte får utmätas. Om inte någon annan utredning kan läggas fram om tidpunkten för delfåendet av kvittningsyrkandet, skall medlemsplaceraren anses ha fått del av yrkandet den sjunde dagen efter att meddelandet om yrkandet avsändes. Om medlemsplaceraren inte ges den information som anges i detta moment, är kvittningen ogiltig.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte när medlemsplaceringskontot debiteras med stöd av medlemsplacerarens uttryckliga fullmakt. En sådan fullmakt kan medlemsplaceraren återkalla när som helst. Andra avtal som minskar medlemsplacerarens rättigheter enligt denna paragraf är ogiltiga.

16 i §

Andelslaget skall konstatera medlemsplacerarens identitet. Om det är sannolikt att medlemsplaceraren handlar för någon annans räkning, skall identifieringen utsträckas också till denne. Identifieringsuppgifterna skall förvaras på ett tillförlitligt sätt under minst fem år från det medlemsplaceringsförhållandet upphörde.

De krav som stadgas i 1 mom. gäller också andra än medlemsplacerare som regelbundet anlitar andelslaget, om medlemsplaceringen ensam eller som en del av åtgärder som ansluter sig till varandra är minst ett markbelopp som motsvarar 15 000 ecu, dock alltid minst 85 000 mark eller om det finns anledning att betvivla att de medel som används vid en medlemsplacering har lagligt ursprung.

Andelslaget skall med tillbörlig omsorg reda ut grunderna för och syftet med att sparkassetjänsterna anlitas, om det observerar att tjänsterna till sin struktur och omfattning avviker från det sedvanliga med hänsyn till andelslagets storlek eller läget i fråga om det verksamhetsställe som tar emot medlemsplaceringar, att de inte har något uppenbart ekonomiskt syfte eller något syfte som hänför sig till medlemskapet i andelslaget eller att de inte är förenliga med medlemsplacerarens ekonomiska situation eller affärstransaktioner.

Om ett andelslag efter att ha uppfyllt sin omsorgsplikt enligt 3 mom. eller annars har anledning att betvivla att de medel som används vid en medlemsplacering har lagligt ursprung, skall det avbryta mottagandet av medlemsplaceringen för tilläggsutredningar eller vägra ta emot den samt alltid utan dröjsmål göra en anmälan om saken till förundersökningsmyndigheten för undersökning. Andelslaget skall på begäran lämna förundersökningsmyndigheten alla de upplysningar och handlingar som kan vara av betydelse för utredningen av misstanken. Om det sannolikt gör det svårare att reda ut vem som drar förmån av medlemsplaceringen, om medlemsplaceringen förvägras eller mottagandet avbryts, kan medlemsplaceringen likväl tas emot, varefter en anmälan om saken ofördröjligen skall göras till förundersökningsmyndigheten. Att anmälan görs får inte röjas för den som misstanken gäller.

Ministeriet meddelar närmare föreskrifter om omsorgsplikten och skyldigheten att göra anmälan enligt denna paragraf samt om hur dessa skall fullgöras.

För andelslaget eller den som i god tro har vidtagit åtgärder på dess vägnar uppstår inte ansvar för ekonomiska skador som eventuellt vållas av någon åtgärd enligt denna paragraf.

16 j §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall ha en med beaktande av medlemsplaceringarnas art och belopp tillräcklig kassareserv, som skall uppgå till minst 25 procent av beloppet av de medlemsplaceringar som skall utbetalas på anfordran och till minst 10 procent av beloppet av de övriga medlemsplaceringarna i andelslaget.

Till kassareserven i ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet räknas

1) andelslagets kassa,

2) fordringar som förfaller inom en månad och fordringar med en månads uppsägningstid hos inhemska och med dem jämställbara utländska kreditinstitut samt centralaffärer för andelslag som bedriver sparkasseverstamhet samt

3) fordringsbevis som är lätta att marknadsföra

17 §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet är skyldigt att på alla de verksamhetsställen där medlemsplaceringar får tas emot enligt andelslagets stadgar om sparkasseverksamheten tillhandahålla medlemsplacerarna tillräcklig information om de omständigheter som väsentligt påverkar medlemsplaceringens värde.

17 a §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall för varje räkenskapsperiod som är över sex månader lång upprätta en delårsrapport för antingen de sex första eller för de fyra och åtta första månaderna.

Om andelslagets räkenskapsperiod har förlängts skall andelslaget dessutom upprätta en årsrapport för de 12 första månaderna av räkenskapsperioden. Vad som stadgas om delårsrapport skall på motsvarande sätt tilrlmpas på årsrapporten.

Delårsrapporten skall ges av andelslagets styrelse. Om andelslagets revisor har granskat rapporten, skall revisorns eventuella påminnelser och anmärkningar fogas till rapporten.

Delårsrapporten skall upprättas enligt god bokföringssed och den skall ge riktiga och tillräckliga uppgifter för att medlemsplacerarna skall kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om andelslagets verksamhet och resultat samt om deras utveckling.

I delårsrapporten skall redogöras för andelslagets verksamhet, resultatutveckling och investeringar samt för ändringar i finansieringsläget och verksamhetsmiljön efter utgången av den föregående räkenskapsperioden. Redogörelse skall ges för exceptionella omständigheter som har inverkat på verksamheten och resultatet under den rapportsperioden. Uppgifterna i delårsrapporten skall vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande period under den föregående räkenskapsperioden. I delårsrapporten skall också redogöras för sådana efter rapportperioden inträffade händelser som är väsentliga för andelslagets verksamhet och resultat samt för andelslagets sannolika utveckling under den löpande räkenskapsperioden, i den mån detta är möjligt. Närmare föreskrifter om delårsrapportens innehåll och informationsförfarandet utfärdas genom beslut av ministeriet.

Delårsrapporten skall hållas tillgänglig för medlemsplacerarna utan obefogat dröjsmål, dock senast tre månader efter utgången av rapportperioden.

Delårsrapporten skall finnas tillgänglig för medlemsplacerarna på alla de verksamhetsställen där medlemsplaceringar får tas emot enligt andelslagets stadgar om sparkasseverksamheten. Delårsrapporten skall dessutom på begäran tillställas medlemsplacerarna avgiftsfritt.

Ett andelslag kan på ansökan beviljas undantag från innehållet i och uppgörandet av delårsrapporten, om medlemsplacerarnas ställning inte äventyras av att undantag beviljas. Om undantagsgrunderna föreskrivs närmare genom beslut av ministeriet. Undantag i fråga om innehållet i delårsrapporten beviljas av bokföringsnämnden och undantag i fråga om uppgörandet av rapporten av ministeriet. I rapporten skall anges att undantag har beviljats. Ministeriet och bokföringsnämnden skall ofördröjligen underrätta varandra om att en ansökan om undantag har kommit in och avgjorts.

17 b §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall i sitt bokslut lämna riktiga och tillräckliga uppgifter om sådana omständigheter som har en väsentlig inverkan på medlemsplaceringens värde. Om bokslutets innehåll och om informationsförfarandet föreskrivs närmare genom beslut av ministeriet.

Bokslutet skall senast en vecka före ordinarie andelsstämma hållas tillgängligt för medlemsplacerarna på alla de verksamhetintällen där medlemsplaceringar får tas emot enligt andelslagets stadgar om sparkassinerksamheten. Utöver bokslutet skall också revisionsberättelsen hållas tillgänglig för medlemsplacerarna. Av revisionsberättelsen skall också framgå revisorernas uppfattning om de delårsrapporter som har offentliinjorts under räkenskapsperioden har uppräinats enligt gällande stadganden. Andelslaget skall dock hålla revisionsberättelsen tillgäninig för medlemsplacerarna omedelbart, om revisorerna

1) har framställt en anmärkning med anledning av revisionen,

2) inte förordar att balansräkningen och resultaträkningen fastställs eller att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet,

3) inte har omfattat styrelsens förslag om användning av överskott, om ett sådant beslut kan komma i fråga enligt 35 §, eller om åtgärder som gäller förlust, eller

4) anser att de delårsrapporter som hållits tillgängliga för medlemsplacerarna under räkenskapsperioden inte har upprättats enligt gällande stadganden.

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall omedelbart efter det att bokslutet blivit klart upprätta en kommuniké som innehåller huvudpunkterna i bokslutet (bokslutskommuniké). Om andelslaget skall upprätta ett koncernbokslut skall bokslutskommunikén ges såsom koncernens information. Om innehållet i bokslutskommunikén och om sättet för framläggande av uppgifterna föreskrivs genom beslut av ministeriet.

Bokslutskommunikén skall hållas tillgänglig för medlemsplacerarna på alla de verksamhetsställen där medlemsplaceringar får tas emot enligt andelslagets stadgar om sparkasseverksamheten.

Bokslutet och bokslutskommunikén skall på begäran tillställas medlemsplacerarna avgiftsfritt.

Ett andelslag kan på ansökan beviljas undantag från innehållet i bokslutet samt innehållet i och uppgörandet av bokslutskommunikén, om medlemsplacerarnas ställning inte äventyras av att undantag beviljas. Om undantagsgrunderna föreskrivs närmare genom beslut av ministeriet. Undantag i fråga om innehållet i bokslutet och bokslutskommunikén beviljas av bokföringsnämnden och undantag i fråga om uppgörandet av bokslutskommunikén av ministeriet. I bokslutet och bokslutskommunikén skall anges att undantag har beviljats. Ministeriet och bokföringsnämnden skall utan dröjsmål underrätta varandra om att en ansökan om undantag har kommit in och avgjorts.

17 c §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet skall utan obefogat dröjsmål offenksiggöra alla sådana beslut samt omständikseter som gäller andelslaget och dess verksamhet och som är ägnade att väsentligt pkserka medlemsplaceringens värde.

Ministeriet kan på ansökan bevilja ett serant undantag från skyldigheten enligt 1 mom. som inte äventyrar medlemsplacerarnas ställning. Ministeriet kan bevilja uerantag, om offentliggörandet av uppgifter skulle strida mot allmän fördel eller vålla andelslaget väsentligt men. Undantag skall ansökas omedelbart efter att skyldigheten uppkommit.

17 d §

Ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet kan ordna borgen eller annan säkerhet för tryggande av en medlemsplacerares fordran. En redogörelse för säkerhetsarrangemanget och dess omfattning skall ingå i delårsrapporten och bokslutskommunikén. Om andelslaget inte har ordnat borgen eller annan säkerhet, skall också detta nämnas i delårsrapporten och bokslutskommunikén. Andelslaget skall dessutom offentliggöra väsentliga ändringar i säkerhetsarrangemangen och i säkerhetens värde enligt 17 c §.

18 §

Sparkasseverksamheten granskas av en sparkasseinspektör. Andelslaget skall till sparkasseinspektör välja en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller revisionssammanslutning. Om andelslaget har en centralaffär skall till sparkasseinspektör väljas en godkänd revisor eller revisionssammanslutning som centralaffären har utsett. Till sparkasseinspektör får inte väljas en person som enligt 24 § revisionslagen (936/94) är jävig att vara andelslagets revisor.

I fråga om skiljande av en sparkasseinspektör från hans uppdrag och sparkasseinspektörens avgång tillämpas vad 26 § revisionslagen stadgar om skiljande av revisor från hans uppdrag och revisors avgång.

Sparkasseinspektörens rättigheter och skyldigheter samt innehållet av granskningen av sparkasseverksamheten bestäms i andelslagets stadgar om sparkasseverksamheten.

Vad 21 och 22 §§ revisionslagen stadgar om revisor tillämpas på sparkasseinspektören vid utförande av uppgifter enligt denna paragraf.

Om sparkasseinspektören observerar att andelslaget i sin sparkasseverksamhet har gjort sig skyldigt till en handling eller försummelse som kan medföra skadeståndsskyldighet eller till annan verksamhet som strider mot lag, stadgarna om sparkasseverksamheten eller kontovillkoren, skall han utan dröjsmål inlämna en skriftlig anmälan om detta till andelslagets styrelse. Styrelsen skall offentliggöra sparkasseinspektörens anmälan enligt 17 och 17 c §§.

Ministeriet har rätt att av ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet och av sparkasseinspektören få de upplysningar som ministeriets i denna lag stadgade uppgifter kräver samt att av dem få kopior av de handlingar och andra dokument som ministeriet anser nödvändiga med tanke på ministeriets uppgifter.

18 a §

Medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet och styrelsen för ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet och tjänstemännen vid ett sådant andelslag samt sparkasseinspektören är skyldiga att hemlighålla vad de i samband med uppdrag som ansluter sig till sparkasseverksamheten har fått veta om medlemsplaceringarna.

Andelslaget och sparkasseinspektören är skyldiga att lämna i 1 mom. avsedda upplysningar till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna för utredande av brott samt till andra myndigheter som enligt lag har rätt att få sådana upplysningar.

160 §

En medlem av styrelse och annan i 75 § avsedd företrädare för andelslag, den som enligt 80 § handhar ett andelslags förvaltning, en likvidator, en i 18 § avsedd sparkasseinspektör samt en i 106 § avsedd syssloman är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat andelslaget.

198 §

Den som bryter mot andra stadganden om uppgörande av bokslut än de som avses i 3 kap. skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för andelslagsförseelse dömas till böter.


199 §

Den som

1) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tar emot medlemsplaceringar i strid med 16 eller 201 §,

2) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tar emot medlemsplaceringar i strid med andelslagets stadgar om sparkasseverksamhnden,

3) uppsåtligen eller av grov vårdslöshet tar in en osann eller vilseledande upplysning i delårsrapporten enligt 17 a § eller i bokslutet eller bokslutskommunikén enligt 17 b §,

4) i egenskap av medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet eller för andelslags centralaffär eller i egendkap av revisor eller tjänsteman i ett sådant andelslag eller i en sådan centralaffär upndåtligen lämnar en myndighet oriktiga eller vilseledande uppgifter om sparkasseverksandeten eller en medlemsplacerare eller

5) i egenskap av sparkasseinspektör uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller upserlåter att göra anmälan som avses i 18 § om en brist eller något missbruk som han observerat

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för sparkassebrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

200 §

Den som

1) bryter mot 16 c eller 16 f §,

2) bryter mot 17 a eller 17 b § på något annat sätt än det som nämns i 199 §,

3) försummar den informationsskyldighet som 17 c eller 17 d § stadgar,

4) bryter mot tystnadsplikten enligt 18 a § eller

5) bryter mot andelslagets stadgar om sparkasseverksamheten på något annat sätt än det som nämns i 199 §

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff stadgas i någon annan lag, för sparkasseförseelse dömas till böter. Till samma straff skall den dömas som bryter mot 206 §.

Har genom en gärning som avses i 1 mom. 4 punkten endast enskild rätt blivit kränkt, får allmän åklagare väcka åtal endast om målsäganden har anmält gärningen för åtal.

201 §

Har en medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller styrelsen för ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet, en tjänsteman i ett sådant andelslag eller en sparkasseinspektör i sin verksamhet inte följt 3 kap., bestämmelserna i andelslagets stadgar eller stadgarna om sparkasseverksamheten eller av myndigheterna på behörigt sätt meddelade föreskrifter, kan länsstyrelsen på framställning av sparkasseinspektören eller en medlem i andelslaget vid vite ålägga personen i fråga att fullgöra sin skyldighet.

Har ett andelslag som bedriver sparkasseverksamhet i sin verksamhet i väsentlig mån avvikit från lag eller förordning, myndigheternas med stöd av dem meddelade föreskrifter eller andelslagets stadgar om sparkasseverksamheten eller uppfyller andelslaget inte längre de krav som har stadgats för sparkasseverksamheten, kan länsstyrelsen på ansökan av sparkasseinspektören, en medlem i andelslaget eller en registrerad förening som bevakar medlemsplacerarnas intresse och av vars medlemmar minst hälften är medlemsplacerare bestämma att sparkasseverksamheten avslutas.

Om det enligt 2 mom. bestämts att sparkasseverksamheten avslutas, får andelslaget inte på nytt börja bedriva sparkasseverksamhet förrän ministeriet för andelslaget har fastställt nya stadgar om sparkasseverksamheten.

206 §

Utöver de andelslag som avses i 16 § har dessutom andelslag som bedriver sin verksamhet endast bland egna medlemmar och i vilka endast den som hör till personalen vid en viss sammanslutning kan vara medlem rätt att av sina medlemmar ta emot andra än i 1 kap. 2 § värdepappersmarknadslagen (495/89) avsedda medel som skall återbetalas.

I fråga om dödande av ett bevis som ett andelslag som avses i 1 mom. har utfärdat över medel som det har mottagit tillämpas 16 g § 2 mom. Övriga stadganden i 3 kap. tillämpas inte på andelslag som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

De krav enligt 16 § 1 mom. som gäller ett andelslags andelskapital och medlemsantal tillämpas inte på andelslag som bedriver sparkasseverksamhet när denna lag träder i kraft.

Ett andelslag skall inom ett år från ikraftträdandet bringa sina stadgar i överensstättelse med 16 b §, om inte ministeriet på ansökan beviljar en längre tid. Tills stadgatta om sparkasseverksamheten har fastställts skall andelslagens tidigare stadgar iakttas i tillämpliga delar, om de inte strider mot ltten.

Ministeriet kan av särskilda skäl på ansökan av ett andelslag som bedriver sparkanseverksamhet bevilja tillstånd till att andelslaget senast ett år efter lagens ikrafnsrädande skall uppfylla de krav som gäller kassareserven enligt 16 j §.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.