409/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 26 mars 1982 om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/82) 6 § 2 mom., 8 § 3 mom. och 11 § 4 mom., av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 1 juni 1984 (415/84), och

ändras 15 § 2 mom., 18 § 1 mom., 22 § 2 och 3 mom. och 23 § 1 mom., samt den finska språkdräkten i rubriken för 22 §, av dessa lagrum 22 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 1 juni 1984, som följer:

15 §
Bokföring av övertidsarbete. Uträkning av förhöjd lön

Överenskoms genom avtal som avses i 22 § 2 mom. att den ordinarie arbetstiden kan förläggas till tiden utom de i 5 och 6 §§ avsedda klockslagen, skall i avtalet nämnas även de grunder enligt vilka förhöjd lön för detta arbete skall uträknas.

18 §
Avlösningssystem

Har arbete ordnats i vakter så som stadgas i denna lag eller har överenskommelse genom avtal som avses i 22 § 2 mom. träffats om att arbete skall ordnas i perioder, skall arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras företrädare överenskomma om huvuddragen i det avlösningssystem som skall iakttas på fartyget. Även i övrigt kan överenskommelse träffas om det avlösningssystem som skall iakttas på fartyget. Arbetsgivaren fastställer det detaljerade avlösningssystemet, sedan han förhandlat om det med arbetstagarna eller deras företrädare.


22 §
Stadgandenas tvingande natur

Genom arbets- eller tjänstekollektivavtal kan likväl överenskommas om något annat än vad 5-7 §§, 8 § 2 mom. samt 11-14, 16 och 17 §§ stadgar. Sådana bestämmelser i arbets- eller tjänstekollektivavtal får arbetsgivare som är bundna av avtal tillämpa även på de arbetstagare eller tjänstemän som inte är bundna av arbets- eller tjänstekollektivavtalet, men i vilkas arbets- eller tjänsteförhållanden bestämmelserna i vederbörande avtal annars skall iakttas.

Sådana bestämmelser i ett arbets- eller tjänstekollektivavtal som avses i 2 mom. får iakttas efter det avtalet upphört att gälla, till dess ett nytt avtal träder i kraft, i de arbets- och tjänsteförhållanden där bestämmelserna skulle få tillämpas, om arbets- eller tjänstekollektivavtalet alltjämt vore i kraft.

23 §
Arbetstidsförteckningar

Arbetsgivaren skall föra förteckning över den ordinarie arbetstidens arbetstimmar, över de övertidstimmar och arbetstimmar på helgdag som avses i lag och i arbets- eller tjänstekollektivavtal som är bindande för arbetsgivaren samt över de ersättningar som betalats för dessa arbetstimmar. Förteckningen skall vid anfordran uppvisas för den som förrättar arbetarskyddsinspektion och arbetstagarnas företrädare, och arbetstagare eller fullmäktig för denne skall på begäran skriftligen lämnas uppgifter om anteckningar som gäller arbetstagaren.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.