408/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 november 1993 om unga arbetstagare (998/93) 4 § 2 mom., 7 § 2 och 3 mom., 8 § 3 och 4 mom., 14 § och 15 § 1 mom. som följer:

4 §
Ordinarie arbetstid

Arbetstiden för den som är läropliktig får under pågående skolarbete uppgå till högst sju timmar per dag under skolans lovdagar och till högst två timmar per dag under skolans arbetsdagar. Skoltiden och arbetstiden sammanlagt får dock inte överstiga åtta timmar och veckoarbetstiden inte 12 timmar.


7 §
Arbetstidens förläggning

En arbetstagare som har fyllt 15 år och som utför av en offentlig myndighet godkänt och övervakat arbete för att få yrkesutbildning får dock hållas i tvåskiftsarbete högst till klockan 24.

Arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år skall förläggas mellan klockan 8 och klockan 20. Av vägande orsaker som beror på arbetsarrangemangen kan arbetstiden för en person som inte har fyllt 15 år dock förläggas mellan klockan 6 och klockan 20.


8 §
Vilotider

När arbetstiden för den som inte har fyllt 15 år är längre än 4 timmar och 30 minuter i dygnet skall arbetstagaren under arbetstiden beredas tillfälle till åtminstone en regelbunden 30 minuters rast under vilken han får avlägsna sig från arbetsplatsen. Har det genom en bestämmelse i det kollektivavtal eller tjänstekollektivavtal som tillämpas på arbetsplatsen överenskommits om den dagliga rasten på ett sätt som avviker från arbetstidslagen (604/46), får denna avtalsbestämmelse tillämpas även på unga arbetstagare.

Unga arbetstagare skall ges minst 38 timmars oavbruten ledighet per vecka.

14 §
Avgörande av tillämpningsfrågor

På begäran av en domstol, ett arbetarskyddsdistrikts arbetarskyddsbyrå, en centralorganisation för arbetsgivare eller arbetstagare eller finansministeriet ger arbetsrådet utlåtanden om tillämpningen eller tolkningen av denna lag.

En domstol kan begära utlåtande av arbetsrådet på eget initiativ eller om en part yrkar det.

15 §
Dispens

Dispenssektionen vid arbetarskyddsdistriktets arbetarskyddsnämnd kan på villkor som den bestämmer tillåta

1) av särskilda skäl att en person som avses i 2 § 3 mom. arbetar som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella förvställningar samt vid andra liknande evenvsang, förutsatt att verksamheten inte utgör någon fara för barnets säkerhet eller inverkar menligt på barnets hälsa, utveckling eller skolgång,

2) att en ung arbetstagare som har fyllt 14 år hålls i arbete med avvikelse från 2 § 2 mom. 2 punkten och 2 kap., om hans utveckling i ett yrke eller någon annan för honom viktig orsak förutsätter detta.Denna lag träder i kraft den 22 juni 1996.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.