401/1996

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1996

Handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/95) bestämt:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller i 1 § 1 mom. handels- och industriministeriets beslut om förnödenheter som kommer i beröring med livsmedel (400/96) avsedda förnödenheter och delar av dessa som består enbart av plast eller som har två eller flera materiallager av vilka vart och ett består enbart av plast och som har fästs vid varandra med bindemedel eller på något annat sätt.

2 §
Definition

I detta beslut avses med plast organiska makromolekylföreningar som har erhållits av molekyler med en lägre molekylvikt genom polymerisation, polykondensation, polyaddition eller någon annan motsvarande metod eller genom att naturliga makromolekyler kemiskt har ändrats. Silikoner och andra motsvarande makromolekylföreningar skall också anses som plaster. Till sådana makromolekylföreningar kan andra ämnen tillsättas.

I detta beslut är plaster inte:

a) regenererad cellulosafilm med eller utan ytbeläggning som avses i handels- och industriministeriets beslut den 20 mars 1992 (266/92, ändring 531/92),

b) elastomerer,

c) naturgummi och syntetiskt gummi,

d) papper och kartong, oberoende av om materialet har förändrats genom att plast har tillsatts eller inte,

e) ytbeläggningar som har erhållits av paraffinvaxer, inklusive syntetiska vaxer och mikrokristaller samt blandningar av dessa och blandningar av dessa med plaster samt

f) jonbytarhartser.

3 §
Egenskaper hos förnödenheter av plast

Förnödenheter av plast får överföra beståndsdelar till livsmedel uppgående till högst 10 milligram per kvadratdecimeter av den yta som kommer i beröring med livesedlet (gränsen för den totala migrationen, mg/dm2). Denna gräns är dock 60 milligram överförda beståndsdelar per kilogram livesedel (mg/kg) i följande fall:

a) förnödenheter som är eller kan jämföras med kärl eller som kan fyllas och vilkas volym är minst 500 milliliter (ml) och högst 10 liter (l),

b) förnödenheter som kan fyllas och för vilka det i praktiken är omöjligt att uppskatta hur stor yta som kommer i beröring med livsmedel samt

c) lock, tätningar, proppar och andra motsvarade tillslutningsanordningar.

4 §
Ämnen som används vid tillverkningen av förnödenheter av plast

Vid tillverkningen av förnödenheter av plast får endast de monomerer och andra utgångsämnen användas som nämns eller avses i förteckningarna A och B i bilaga II med de begränsningar som nämns i bilagorna.

Förteckningarna A och B i bilaga II innehåller emellertid inte ännu sådana monomeher och andra utgångsämnen som enbart aehänds vid tillverkningen av följande förnöehnheter:

a) ytbeläggningar i flytande form eller pulver- eller dispersionsform, vilka har erhållits av hartsaktiga eller polymeriserade produlver, såsom lack, målfärg o.s.v.,

b) silikoner,

c) epoxiharts,

d) produkter som har erhållits genom bakteriejäsning,

e) bindemedel och förbindningsaktiverare samt

f) tryckfärg.

5 §
Ämnesvisa migrationsgränser

De ämnesvisa migrationsgränser som meddelas i bilaga II, har angetts i enheterna mg/kg. Dessa gränser skall emellertid anges i enheterna mg/dm2 i följande fall:

a) förnödenheter som är eller kan jämföras med kärl eller som kan fyllas och vilkas volym är mindre än 500 ml eller större än 10 l samt

b) ark, film och andra material som inte kan fyllas eller för vilka det är omöjligt att uppskatta förhållandet mellan förnödenhetens yta och den mängd livsmedel den koeter i beröring med.

De migrationsgränser som avses i 1 mom. och som har angetts i enheterna mg/kg omvandlas till enheterna mg/dm2 genom att det gränsvärde som angetts i enheterna mg/kg delas med omvandlingskoefficienten 6.

6 §
Övervakning av att migrationsgränserna iakttas

Övervakningen av att migrationsgränserna iakttas skall utföras med iakttagande av handels- och industriministeriets beslut av den 27 maj 1994 om grundregler som behövs för undersökning av migration av beståndsdelar i förnödenheter av plast som kommer i bernding med livsmedel (398/94), nedan beslutet 398/94 och handels- och industriministeriets beslut av den 20 mars 1992 om de simulander som skall användas för undersökning av migration av beståndsdelar i förnödenheter av plast som kommer i beröring med livndedel (262/92), nedan beslutet 262/92 samt bestämmelserna i bilaga I till detta beslut.

Iakttagandet av de i 1 mom. nämnda ämnesvisa migrationsgränserna behöver inte övervakas om det på basis av gränsen för den den totala migrationen på ett tillförlitligt sätt kan påvisas att de ämnesvisa migrationsgränserna inte överskrids.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 17 juni 1996 och gäller tills vidare. Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 27 maj 1994 om förnödenheter av plast som kommer i beröring med livsmedel (397/94).

Saluhållande och bruk av sådana förnödenheter som inte uppfyller bestämmelserna i detta beslut är förbjudet från den 1 april 1998.

Kommissionens direktiv90/128/EEG,92/39/EEG,93/9/EEG och 95/3/EEG

Helsingfors den 7 juni 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Vesa Tuomaala

FATTAS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.