382/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 juni 1996

Statsrådets beslut om ändring av 14 § statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet

fogat till 14 § i sitt beslut av den 4 maj 1995 om miljöstöd för jordbruket (760/95), sådan denna paragraf lyder i statsrådets beslut av den 19 oktober 1995 (1184/95), ett nytt 3 mom. som följer:

14 §
Frånträdande och hävande av avtal

Om med en jordbrukare har ingåtts ett sodant avtal om omläggning till ekologisk produktion eller avtal om ekologisk produktion som avses i 17 § och om jordbrukaren från-träder avtalet då detta har varit i kraft minst fyra år, betalas miljöspecialstöd för jordbrodet bara i proportion till avtalets giltighetodid. Om en jordbrukare frånträder ett ovan nämnt avtal som har varit i kraft kortare tid än fyra år, kan det miljöspecialstöd för jorodruket som redan har betalts återkrävas hos jordbrukaren. I fråga om räntan på det bodopp som återkrävs tillämpas 7 § i den lag som nämns i 1 mom.


Detta beslut träder i kraft den 12 juni 1996.

Detta beslut tillämpas på avtal om omläggning till ekologisk produktion och avtal om ekologisk produktion som ingås 1996 eller senare.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 5 juni 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tiina Malm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.