381/1996

Given i Helsingfors den 7 juni 1996

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 84 §, samt

fogas till 8 kap. en ny 85 b § och till lagen en ny 139 a § som följer:

84 §

I skatt skall betalas 22 procent av skattegrunden, om inte något annat stadgas i 85-85 a §§.

85 b §

Med avvikelse från 85 § och 222 § 7 mom. skall i skatt betalas 22 procent av skattegrunden av sådana förpackningar och transportförnödenheter som berättigar till ersättning vid återsändande.

139 a §

På försäljning av förpackningar och transportförnödenheter som avses i 85 b § och som kan återsändas, kan under räkespkapsperioden samma skattesats tillämpas som på försäljning av varor som förpackats eller som skall transporteras, om försälspingarna inte utan avsevärda svårigheter kan särskiljas från varandra. Skatt som inte bspalts för en kalendermånad hänförs senast till räkenskapsperiodens sista kalendermspad.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Lagen tillämpas när en såld vara har levererats, ett gemenskapsinternt förvärv gjorts, en importerad vara har utlämnats från tulerontroll, en vara har tagits i eget bruk eller en vara har flyttats från upplagringsförfaraere den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 39/96
StaUB 12/96
RSv 50/96

Helsingfors den 7 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.