368/1996

Given i Helsingfors den 31 maj 1996

Lag om ändring av 24 och 54 §§ lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) 54 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 21 april 1995 (671/95), samt

fogas till 24 § ett nytt 4 mom. som följer:

24 §
Betalningsplats och -sätt

Arbetsgivaren skall på arbetstagarens begäran utan dröjsmål ge denne ett löneintyg, av vilket framgår beloppet av den lön som betalts till arbetstagaren.

54 §
Straffstadganden

En arbetsgivare eller företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 24 § 4 mom., 26 § 1 mom., 47 § eller 52 § 2 mom. skall för överträdelse av lagen om arbetsavtal dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som stadgas i 47 kap. 7 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 24/96
ApUB 3/96
RSv 37/96

Helsingfors den 31 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.