366/1996

Given i Helsingfors den 31 maj 1996

Lag om ändring av 46 § naturnäringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 46 § 1 och 6 mom. naturnäringslagen av den 24 augusti 1984 (610/84), sådana de lyder i lag av den 20 december 1991 (1561/91), som följer:

46 §
Statens ansvar för lån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning

Från och med den 1 januari 1993 svarar staten upp till 80 procent för kreditinrättningarnas slutliga förluster av kapital och ränta på lån som före 1992 har beviljats av gårdsbrukets utvecklingsfonds medel med stöd av denna lag, till den del förlusterna beror på gäldenärens insolvens och på att de medel som fås av säkerheterna för lånet inte täcker utestående amorteringar och räntor. Försäljning av säkerheten förutsätts dock inte, om gäldenären eller en tredje person som har ställt säkerhet för skulden vid företagssanering eller skuldsanering för privatpersoner eller vid en liknande reglering får behålla säkerheten. Staten svarar dock inte för förluster som har uppstått före 1993.


För den gottgörelse som skall betalas gäller utöver denna paragraf i tillämpliga delar 27 § 6 och 7 mom. landsbygdsnäringslagen.


Denna lag träder i kraft den 5 juni 1996.

RP 27/96
JsUB 4/96
RSv 39/96

Helsingfors den 31 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.