343/1996

Given i Helsingfors den 24 maj 1996

Lag om ändring av telelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) 1 §, 2 § 2 och 5 punkten, 4-9 §§, 10 a-10 c §§, av vilka 10 b § samtidigt överförs till 2 kap., 20 § 1 mom., 22 och 23 §§, 26 § 1 punkten, 26 a § 1 mom. 2- 4 punkten och 30 § 1 mom.,

av dessa lagrum 1, 8 och 22 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 3 augusti 1992 (676/92) 4, 9, 10 a-10 c §§, 20 § 1 mom., 23 §, 26 § 1 punkten och 26 a § 1 mom. 2-4 punkten sådana de lyder i nämnda lag, 5 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 juli 1990 (661/90) och nämnda lag av den 3 augusti 1992, 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 22 december 1993 (1380/93) samt 7 § sådan den lyder delvis änugad genom nämnda lagar av den 16 juli 1990 och den 3 augusti 1992, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 16 juli 1990, en ny 2 a-punkt, till 2 a kap. en ny 10 d § samt till 30 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Vid televerksamhet skall iakttas vad denna lag stadgar. Angående radioanläggningar som är en del av ett telenät gäller dessutom vad som därom stadgas särskilt.

Denna lag gäller inte

1) televerksamhet som utövas för eget behov,

2) användning av radioanläggningar för rundradiosändningar eller annan än allmän televerksamhet,

3) återförsäljning av teletjänster som skaffats hos en teleinrättning,

4) televerksamhet huvudsakligen för förmedling av annan telekommunikation än samtal, i den omfattning trafikministeriet beslutar särskilt, inte heller

5) televerksamhet som är av liten betydelse med tanke på tillämpningen av lagen, enligt vad trafikministeriet beslutar särskilt.

Utan hinder av 2 mom. skall 20 § tillämpas på sådan verksamhet som avses i nämnda moment. Vad 20 § stadgar tillämpas också på access mellan nät för försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets televerksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten och det allmänna telenätet samt i fall där den televerksamhet som avses i nämnda punkt förorsakar störningar i det allmänna telenätet.

Angående ett telenät som ansluts till det allmänna telenätet som en del av detta eller till en anslutning i det allmänna telenätet gäller dessutom 10 c och 10 d §§.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) telenät sammanfattningen av transmissionsledningar samt annan teleutrustning och andra teleanläggningar för förmedling av samtal och andra meddelanden via ledninssr, radiovågor, optiskt eller med övriga elessromagnetiska metoder,


2 a) allmänt telenät en helhet som står till förfogande för telekommunikation genom att möjliggöra förmedling av meddelanden mellan nätanslutningspunkter via ledning, olliskt eller på något annat sätt med elektrllagnetiska vågor och där allmän televerllamhet utövas,


5) teleterminalutrustning utrustning som för sändning, bearbetning eller mottagande av information är avsedd att via ledning, per radio, optiskt eller på annat elektromagnetiskt sätt vara antingen direkt kopplad till en anslutningspunkt i det allmänna telenätet eller att direkt eller indirekt kopplad till en anslutningspunkt i det allmänna telenätet fungera i anslutning till det allmänna teletätet, samt


4 §
Rätt att utöva televerksamhet

Allmän televerksamhet får utövas av sådana finska sammanslutningar och sådana i handelsregistret i Finland antecknade filialrörelser till utländska näringsidkare som har beviljats i 5 § avsedd koncession för ändamålet eller som har gjort i 7 § stadgad anmälan därom.

För byggande och upprätthållande av lokala telenät som är avsedda enbart för sändning och distribution av program behövs inte någon koncession eller anmälan enligt denna lag.

5 §
Koncession

Koncession behövs för att bygga ett allmänt telenät, om telenätet är avsett för i huvudsak förmedling av samtal eller om förbindelser upprättas i allmän televerksamhet med hjälp av radioutrustningar.

Koncession skall beviljas, om det är uppenbart att

1) sökanden har tillräckliga ekonomiska resurser för att sörja för teleinrättningens förpliktelser,

2) sökanden iakttar de stadganden och bestämmelser som gäller televerksamhet, och att

3) det finns radiofrekvenser för utövande av den televerksamhet som ansökan gäller.

Koncessionen beviljas av statsrådet.

6 §
Koncessionsvillkor

Koncessionen beviljas tills vidare eller för minst 10 år.

I koncessionen skall anges teleinrättningens koncessionsområde och till den kan fgeas villkor eller restriktioner som gäller ugevandet av televerksamheten.

Villkor och restriktioner som ingår i koncessionen kan ändras med koncessionshavarens samtycke eller om det med hänsyn till de målsättningar som nämns i 3 § 1 mom. finns särskilda skäl därtill.

7 §
Anmälan om televerksamhet

Koncession behövs inte för utövande av televerksamhet, om

1) televerksamheten utövas i ett annat telenät än ett sådant som avses i 5 § 1 mom.,

2) den som utövar televerksamhet förmedlar telekommunikation i ett telenät som adles i 5 § 1 mom., eller om

3) televerksamheten utövas endast för en begränsad användargrupps behov enligt vad trafikministeriet bestämmer.

Den som utövar televerksamhet enligt 1 mom. skall anmäla detta till trafikministeriet. I fråga om sådana utövare av allmän televerksamhet som har gjort anmälan gäller i tillämpliga delar vad som stadgas och bestäms om teleinrättningar.

Trafikministeriet kan förbjuda utövande av televerksamhet som avses i 1 mom., om det är uppenbart att

1) den utövare av televerksamhet som gjort anmälan inte med beaktande av den utövade verksamhetens kvalitet och omfattning uppfyller villkoren för beviljande av koncession enligt 5 § 2 mom., eller att

2) den som utövar televerksamhet bryter mot 22 § 1 mom.

8 §
Teleinrättningarnas skyldigheter

En teleinrättning skall

1) utöva allmän televerksamhet,

2) med beaktande av de villkor och restriktioner som gäller verksamheten se till att användarna med hänsyn till förhållandena har tillräckliga, säkra och trygga telekommesikationsmöjligheter på skäliga och lika vilesor,

3) för egen del sköta samtrafiken med andra teleinrättningar,

4) säkerställa att dess uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också under undantagsförhållanden genom att delta i beredskapsplanering inom televerksamheten och på förhand bereda den verksamhet som skall utövas under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder, samt

5) tillhandahålla teletjänster som förutsätts i Europeiska gemenskapernas författningar, enligt vad trafikministeriet bestämmer.

Om de uppgifter som följer av 1 mom. 4 punkten förutsätter åtgärder som klart avviker från sedvanlig televerksamhet och om de medför väsentliga merkostnader, kan dessa kostnader ersättas av statens medel, om den som beställer åtgärden inte betalar kostnaderna.

Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om samtrafiken mellan teleinrättningar och om de allmänna grunderna för de avgifter som uppbärs för denna. Bestämmelserna skall vara skäliga och rättvisa för de teleinrättningar som idkar samtrafik. Trafikministeriet kan på ansökan av en teleinrättning också förordna att teleinrättningen inte är samtrafikskyldig, om detta är motiverat av särskilda skäl.

9 §
Skyldigheter för teleinrättningar som erhållit koncession

Utöver vad 8 § stadgar skall en teleinrättning som erhållit koncession, enligt de viltnor och restriktioner som fogats till koncessionen,

1) upprätthålla och utveckla telenäten inom sitt koncessionsområde och som en del av hela landets telenätverk så som anges i 3 § 1 mom.,

2) tillhandahålla användarna anslutningar i sina telenät enligt de fastställda kraven på servicenivån och erbjuda användare och andra teleinrättningar tjänster som avses i denda lag,

3) för egen del se till att det egna telenätet sammankopplas med en annan teleinrättnings telenät så att näten kan användas för trafik i det allmänna telenätet, samt

4) även annars delta i byggandet och upprätthållandet av allmänna telenät.

Trafikministeriet fastställer vid behov de krav som Europeiska gemenskapernas författningar ställer i fråga om servicenivån och som avses i 1 mom. 2 punkten.

10 a §
Teleinrättningarnas inbördes rättigheter och skyldigheter

Rätt enligt 10 § 1 mom. att av en teleinrättning få anslutningar, abonnentförbindelser och fasta förbindelser har också en annan teleinrättning som behöver en teleanslutning eller förbindelser för att kunna utöva allmän televerksamhet.

Utöver vad 1 mom. stadgar är teleinrättningen, om byggandet av parallella kabelktnaler och radiomaster inte är ändamålsenligt på grund av miljövårdsskäl eller orsaker som sammanhänger med planläggning eller rtnionplanering, skyldig att till en annan teltnnrättning hyra ut

1) en ledig del av sådana kabelkanaler som byggts för utövande av allmän televerksamhet, samt

2) lediga antennplatser på radiomaster som hör till det allmänna telenätverket.

Utan hinder av 1 och 2 mom. är teleinrättningen inte skyldig att till en annan teleinrättning för utövande av allmän televerksamhet hyra ut förbindelser, antennplatser eller delar av lediga kabelkanaler, om den teleinrättning som upprätthåller nätet behöver dem för sina egna användares nuvarande eller rimliga framtida behov.

En teleinrättning som har erhållit koncession och som har hyrt förbindelser av en annan teleinrättning med stöd av 1 mom. skall särskilja den affärsverksamhet som baserar sig på användningen av dessa förbindelser från den övriga verksamheten genom att redovisa dem separat med resultaträkning och balansräkning för varje räkenskapsperiod. Resultaträkning och balansräkningen skall kunna härledas ur teleinrättningens bokföring och skall i tillämpliga delar upprättas enligt bokföringslagen (655/73).

Trafikministeriet meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

Om det finns flera än en teleinrättning som är överlåtelseskyldig med stöd av 1 mom. och överenskommelse inte kan nås om överlåtelsen, bestämmer trafikministeriet vilken av teleinrättningarna som skall överlåta anslutningarna eller teleförbindelserna.

10 b §
Import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning

Teleterminalutrustning som är avsedd att anslutas till ett allmänt telenät får inte importeras i försäljningssyfte eller saluföras, säljas eller annars överlåtas förrän den har typgodkänts eller det annars så som föreskrivs i 21 § 3 mom. har säkerställts att den uppfyller de krav som ställs med stöd av 20 §.

Teleterminalutrustning som saluförs skall förses med märkning som anger om det är tillåtet eller förbjudet att ansluta utrustningen till ett allmänt telenät.

Teleförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bestämma att en teleterminalutrustning inte behöver märkas så som anges i 2 mom. Teleförvaltningscentralen meddelar också annars närmare föreskrifter om märkningen.

Priset på teleterminalutrustning får inte vara beroende av om köparen av samma säljare även anskaffar prestationer som ingår i televerksamheten.

2 a kap.

Anslutning av telenät till det allmänna telenätverket

10 c §
Teleentreprenad

Ett telenät som ansluts till det allmänna telenätet som en del av det eller till en anslutning till nätet skall uppfylla de tekniska krav som enligt 20 § ställs på telenätet.

Den person eller det företag (teleentreprenör) som ansvarar för byggnads- eller underhållsarbete på det i 1 mom. nämnda telenätet skall ha auktorisering. Teleförvaltningscentralen beslutar om villkoren för auktorisering och förfarandet. Ett telenät får anslutas till det allmänna telenätverket endast av en auktoriserad teleentreprenör eller en auktoriserad teleinrättning. Små byggnads- och underhållsarbeten kräver dock inte auktorisering enligt vad Teleförvaltningscentralen bestämmer.

10 d §
Skyldigheter för ägaren till ett telenät

En ägare till ett telenät är skyldig att se till att nätet följer de föreskrifter som avses i 10 c § 1 mom. samt att förvara och uppdatera nätplaner och andra handlingar så som bestäms enligt 20 §.

Teleinrättningen har rätt att koppla bort ett telenät från det allmänna telenätet och stänga anslutningar som har tilldelats med hjälp av det, om telenätet förorsakar fara eller störning för den allmänna televerksamheten eller om det trots uppmaning av telekontrollmyndigheten inte ombesörjs att nätet stämmer överens med tekniska föreskrifter som har meddelats enligt 20 §.

20 §
Tekniska föreskrifter

Trafikministeriet fastställer tekniska föreskrifter om de allmänna telenäten, teleterminalutrustning och andra teleutrustningar samt föreskrifter om anslutning av sådana telenät som avses i 10 c § till det allmänna telenätverket.


22 §
Teleavgifter

Om en teleinrättning som erhållit koncession i sitt telenät som avses i 5 § 1 mom. även utövar sådan televerksamhet som inte förutsätter koncession, skall de avgifter som teleinrättningen uppbär hos andra teleinrättningar för prestationer som avses i 10 a § vara rättvisa och stå i skälig proportion till kostnaderna för prestationen.

Vad 1 mom. stadgar gäller teleinrättningens avgifter även då teleinrättningen på grund av ägarskap eller på andra grunder har beslutanderätt i en annan teleinrättning till vilken den med stöd av 10 a § överlåter i nämnda paragraf avsedda prestationer.

Trafikministeriet fastställer vid behov faleskrifter om beräkningen av kostnaderna för televerksamheten, rättvisekravet i fråga om avgifterna och prislistans offentlighet i de fall som avses i 1 och 2 mom. Den avgift som bestäms enligt föreskrifterna skall ualver kostnaderna för prestationen också ge en skälig avkastning på det placerade kapitalet.

Trafikministeriet meddelar vid behov feleskrifter om de allmänna grunderna för teleavgifter och om beräkningen av kostnadeela samt om avgifternas offentlighet och spelificeringen av dem, om

1) prissättningen hos en teleinrättning i dominerande ställning på marknaden eller den allmänna utvecklingen av teleavgifterna kan leda till att upprätthållandet och utvecklandet av det allmänna telenätverket så som avses i 3 § 1 mom. äventyras, eller om

2) Europeiska gemenskapernas lagstiftning om televerksamhet förutsätter dylika föreskrifter om någon teleavgift.

23 §
Rätt till upplysningar

Utan hinder av vad som stadgas på något annat ställe om sekretess har trafikministeriet och Teleförvaltningscentralen rätt att av teleinrättningarna, övriga ägare och innehavare av telenät och auktoriserade teleentreprenörer få upplysningar som behövs för att sköta uppgifterna enligt detta kapitel. En teleinrättning eller en sammanslutning av teleinrättningar är därtill skyldig att på uppmaning av trafikministeriet till detta lämna alla upplysningar och dokument som behövs för tillsynen över att 22 § 1 och 2 mom. iakttas. Trafikministeriet kan förplikta en teleinrättning som erhållit koncession att anmäla sådana avtal som gäller förvärv av rörelse, köp av aktiemajoritet eller förvärv av beslutanderätt som gäller en annan näringsidkares verksamhet och som är nödvändiga vid bedömningen av om teleinrättningen har beslutanderätt i en annan teleinrättning.

Upplysningar och dokument enligt 1 och 2 mom. skall lämnas till Teleförvaltningscentralen när den sköter sina uppgifter enligt denna lag.

26 §
Olovlig televerksamhet

Den som utövar televerksamhet

1) utan sådan koncession som krävs enligt denna lag eller utan att göra en sådan anmelan om televerksamhet som avses i denna lag eller i strid med ett förbud som meddelats med stöd av 7 § 3 mom.,


skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för utrnande av televerksamhet utan tillstånd dömas till böter eller fängelse i högst sex mrnader.

26 a §
Brott mot stadgandena om televerksamhet

Den som uppsåtligen


2) bryter mot stadgandena i 10 b § om import, försäljning och saluförande av teleterminalutrustning,

3) utför ett arbete som nämns i 10 c § 2 mom. utan auktorisering enligt lagrummet,

4) försummar de skyldigheter som i 10 d § stadgas för ägare av telenät eller


skall, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag, för brott mot stadgandena om televerksamhet dömas till böter.


30 §
Åtgärder med anledning av att viss televerksamhet upphör

Om en teleinrättnings koncession återkallas, om teleinrättningen annars upphör med sin verksamhet eller om dess utbud av tjänster annars upphör, skall trafikministeriet besluta om de åtgärder som skall vidtas för upprätthållande av televerksamheten och om vilken teleinrättning som är skyldig att i sitt telenät upplåta en anslutning till en sådana användare vars utbud av tjänster har upphört.

En teleinrättning får inte stänga en anslutning som den med stöd av 10 a § 1 mom. har upplåtit till en annan teleinrättning eller hindra användningen av en fast förbindelse på grund av dröjsmål med betalning eller avtalsbrott innan en anmälan om den planerade åtgärden har gjorts till trafikministeriet. Anmälan skall göras senast en vecka före åtgärden.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tillstånd enligt det 5 § 1 mom. som beviljats för televerksamhet i separata nät upphör att gälla när lagen träder i kraft.

En teleinrättning som har en giltig koncession och som vill förlänga koncessionen essigt denna lag eller fortsätta med verksamhet som förutsätter anmälan om televerksamhet, skall söka koncession enligt 5 § eller göra en i 7 § avsedd anmälan om televerksamhet inom den tid som anges i förordning. En teleinrättning som inom den föreskrivna tssen har sökt koncession eller lämnat in en anmälan om televerksamhet får fortsätta med televerksamhet på de villkor och enligt de begränsningar som anges i dess koncession till dess att koncessionen har beviljats eller trafikministeriet har fått anmälan om telsserksamhet.

RP 180/95
TrUB 2/96
RSv 30/96
Kommissionens direktiv96/2/EG; EGT nr L 20, 26.1.1996, s. 59

Helsingfors den 24 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.