338/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) 49-52 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 49-51 §§ i förordning av den 7 juni 1995 (849/95) och 52 § delvis ändrad genom sistnämnda förordning samt

ändras 27 § 2 mom. och 46-48 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 27 § 2 mom. i förordning av den 18 juni 1993 (530/93), 46 och 47 §§ delvis ändrade genom förordning av den 8 december 1994 (1122/94) och nämnda förordning av den 7 juni 1995 samt 48 § delvis ändrad genom nämnda förordning av den 8 december 1994, som följer:

27 §
Lågemissionsbil

2. Med en bil i miljökategori I avses en bil i kategori N2, N3, M2 och M3 vars avgas- och partikelutsläpp inte överskrider gränsvärdena enligt 48 § och vars ljudnivå inte överskrider gränsvärdena enligt 54 § 2 mom.

46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från personbilar

1. För en bil i kategori M1 som är avsedd för transport av högst sex personer, föraren medräknad, och vars totalmassa är högst 2,5 ton, är gränsvärdena (g/km) för kolmonoxid- (CO), kolväte- (HC) och kväveoxidutsläppen(NOx) från en otto- eller dieselmotor och för partikelutsläpp (Mp) från en dieselmotor


      CO	HC+NOx	Mp
ottomotor	 2,2	0,5	-
dieselmotor 1,0	0,7	0,08

2. Om en bil med dieselmotor har en motor som är försedd med ett direktinsprutningssystem är gränsvärdet för kolväten och kväveoxider 0,9 g/km och för partiklar 0,10 g/km till den 30 september 1999.

3. Vevhuset och dess ventilationssystem för ottomotorn i en bil skall vara planerat, konstruerat och kunna underhållas så att det inte från vevhuset kan tränga ut skadliga gaser i luften. Gränsvärdet för kolväten som avdunstar från bilens bränslesystem är 2,0 g/test.

4. En bil uppfyller gränsvärdena enligt 1-3 mom., om den är EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 94/12/EG eller E-godkänd enligt reglemente nr 83 B/03.

47 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar

1. För en bil i kategori N1 och en sådan bil i kategori M1 som är avsedd för transport av flera än sex personer, föraren medräknad, eller vars totalmassa är större än 2,5 ton, är gränsvärdena (g/km) för avgasutsläppen från en otto- eller dieselmotor och för partikelutsläppen från en dieselmotor i de kategorier som bestäms enligt den referensvikt (RW) som avses i direktiv 70/220/EEG


          CO	HC+NOx	Mp
    - 1250 kg	2,72	0,97	0,14 
1250 kg - 1700 kg 	5,17	1,4	0,19
1700 kg -     6,9	1,7	0,25

2. Vevhuset och dess ventilationssystem för ottomotorn i en bil skall vara planerat, konstruerat och kunna underhållas så att det inte från vevhuset kan tränga ut skadliga gaser i luften. Gränsvärdet för kolväten som avdunstar från bilens bränslesystem är 2,0 g/test.

3. En bil uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom., om den är EG-godkänd enligt direktivet 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 93/59/EEG, eller E-godkänd enligt reglemente nr 83 B/02.

4. En bil uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom. också om motorn är typgodkänd enligt det direktiv som avses i 48 § 3 mom.

48 §
Avgas- och partikelutsläpp från tunga dieselmotorer

1. Gränsvärdena för avgas- och partikelutsläpp (g/kWh) från en dieselmotor i en bil i en annan kategori än M1 är


 CO	HC	NOx	Mp
 4,0	1,1	7,0 	0,15

2. Om en cylinder i motorn har en cylindervolym som är mindre är 0,7 dm3 och det nominella varvtalet är större än 3 000/min. är gränsvärdet för partikelutsläppen 0,25 g/kWh till den 30 september 1997.

3. En bil uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom. om den är försedd med en dieselmotor som är EG-godkänd enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (88/77/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktiven 91/542/EEG och 96/1/EG, eller E-godkänd enligt reglemente nr 49 B/02.

4. En bil i kategori N1, N2 och M2 uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom. också om bilen är typgodkänd enligt direktiv 70/220/EEG.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

2. Förordningens 46 § gäller bilar somförsta gången tas i bruk den 1 januari 1997 eller därefter.

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.