334/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Lag om ändring av semesterlagen för sjömän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom., 26 §, 27 § 2 mom. och 35 § semesterlagen för sjömän av den 1 juni 1984 (433/84) som följer:

14 §
Naturaförmåner under semester

Om arbetstagaren inte utnyttjar naturaförmånerna under semestern, är han berättigad att för dem få ersättning i pengar, också för söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, jul- och midsommaraftonen, påsklördagen och första maj. Om det inte har avtalats om större ersättning i pengar för naturaförmånerna, beräknas den enligt grunder som arbetsministeriet fastställer efter att ha gett delegationen för sjömansärenden tillfälle att avge utlåtande.

26 §
Undantagslov för utländsk arbetsgivare

Har ett finskt fartyg eller en del av det upplåtits till en utlänning, kan arbetsministeriet, på ansökan av fartygets ägare och efter att ha gett delegationen för sjömanstrenden tillfälle att avge utlåtande, antingen helt eller delvis befria den utländska arbetstivaren från att iaktta stadgandena i denna lag.

Undantagslov enligt 1 mom. kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan undantagslovet beviljas skall om möjligt säkerställas att undantagslovet inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas i denna lag stadgade ställning.

27 §
Villkor för undantagslov

En arbetsgivare eller fartygsbefälhavare som erhållit undantagslov skall utan dröjsmål meddela arbetsministeriet förändringar i de förhållanden som ligger till grund för undantagslovet. Villkor som anslutits till undantagslovet kan ändras, om förändringar i förhållandena har inträffat. Om förändringarna anses äventyra arbetstagarnas ovan avsedda ställning, kan undantagslovet återkallas.


35 §
Laga domstol

I mål som skall avgöras enligt denna lag bestäms den första domstolen enligt 21 kap. 1 och 7 §§ sjölagen (674/94). I övrigt skall

vid rättegång iakttas vad rättegångsbalken stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996.

RP 199/95
ApUB 1/96
RSv 31/96

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.