331/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/94) 3 § 1 mom. 5 punkten, 8 §, 9 § 1 mom., 12 § 1 och 3 mom., 25 § 4 mom. och 47 § 5 mom., av dessa lagrum 25 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 22 december 1995 (1700/95) samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till 3 § 1 mom. nya 6-8 punkter, till 14 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 20 a-20 f §§ och före dem en ny mellanrubrik samt till lagen en ny 47 a § som följer:

2 §

Om importen av en vara förutsätter tillstånd av en myndighet men tillstånd inte ännu har beviljats när varan förs in på Finlands tullområde, skall varan uppges för tullmyndigheten även om den importeras direkt från något annat medlemsland i Europeiska gemenskaperna.

3 §

I denna lag avses med


5) tullbrott brott som innebär överträdelse av stadgandena i denna lag eller någon annan lag vars iakttagande tullverket skall övervaka eller som tullverket skall verkställa, eller överträdelse av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa, samt i 46 kap. strafflagen avsett olaga befattningstagande med infört gods, sådant häleri som avses i 32 kap. 1 § 2 mom. strafflagen samt även annan sådan överträdelse av stadganden i vilken ingår import eller export av egendom,

6) teknisk övervakning iakttagande eller avlyssning av på förhand ospecificerad persontrafik eller godstrafik med hjälp av en teknisk anordning samt automatisk upptagning av ljud eller bild,

7) observation fortlöpande eller upprepat inhämtande av information om en viss person eller hans verksamhet,

8) teknisk observation fortlöpande eller

upprepad, med hjälp av en teknisk anordning utförd avlyssning av en viss person och upptagning av ljud (teknisk avlyssning), iakttagande och avbildande av honom (optisk övervakning) samt spårning av hur ett transportmedel eller en vara förflyttar sig (teknisk spårning).


8 §

Tillstånd att inrätta friområde och frilager beviljas av tullstyrelsen på ansökan och på villkor som tullstyrelsen bestämmer. Finansministeriet kan dock i ekonomiskt, regionalpolitiskt eller även på annat sätt betydelsefulla fall överta avgörandet av ärendet.

9 §

Tullfria är vanliga provianteringsförnödenheter för fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik samt bränsle och smörjmedel som fartyget för med sig till Finlands tullområde eller som levereras till fartyget på Finlands tullområde för dess eget bruk. Tullfriheten gäller även varor som konsumeras ombord på fartyget på Finlands tullområde.


12 §

Den som tillhör personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och tredje land får som tullfria hemkomstgåvor föra in varor enligt vad tullfrihetsförordningen stadgar om passag


Finansministeriet kan begränsa rätten att tullfritt föra in hemkomstgåvor i fråga om en person som hör till personalen på ett i 1 mom. avsett transportmedel om personens hemort ligger utanför gemenskapens tullområde.

14 §

Tullmyndigheten får kvarhålla en vara som skall exporteras eller importeras, om det finns grundad anledning till detta för att förebygga eller utreda brott. Att varan kvarhållits skall utan dröjsmål meddelas den myndighet som fattar beslut om tagande i beslag.

Inhämtande av information
20 a §

Om teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation för utredning av brott stadgas i tvångsmedelslagen (450/87).

20 b §

På gränsövergångsställen samt i passagerarterminaler, på hamnområden avsedda för godstrafik, i lagerlokaler avsedda för godstrafik och på andra liknande ställen och i liknande utrymmen som tullverket får övervaka har tullmyndigheten rätt att, efter att på förhand ha meddelat om detta, företa teknisk övervakning för förebyggande av tullbrott och identifiering av personer misstänkta för tullbrott.

20 c §

För att förebygga eller avbryta brottslig verksamhet får en tullman bedriva observation av en person som inte befinner sig i en bostad, om det på grundval av personens uppförande eller något annat finns grundad anledning att misstänka att han gör sig skyldig till tullbrott.

I samma avsikt som i 1 mom. får även bedrivas observation av en person som inte befinner sig på ett hemfridsskyddat område, om det finns grundad anledning att misstänka att han medverkar till ett tullbrott för vilket det stadgade strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.

20 d §

En tullman får bedriva teknisk observation av en person som inte befinner sig på ett hemfridsskyddat område samt av ett transportmedel eller en vara som denne har i sin användning, om det finns grundad anledning att förmoda att observationen kan ge uppgifter som behövs för avvärjande och avslöjande av tullbrott. Avlyssnings- eller övervakningsanordningar får dock inte placeras i det rum där personen vistas eller i ett transportmedel som han använder. Förordnande för en åtgärd skall ges av en tullman som innehar minst tulluppsyningsmans tjänsteställning samt för teknisk avlyssning i mer än tre dygn av chefen för tullstyrelsens bevaknings- och revisionsenhet eller den tjänsteman som är chef för tullstyrelsens förundersökningsenhet eller av chefen för tulldistriktet.

Ett ytterligare villkor för teknisk avlyssning är att av en persons uppförande eller något annat kan dras den slutsatsen att han sannolikt gör sig skyldig till ett tullbrott för vilket det stadgade strängaste straffet är fängelse i minst fyra år, eller till ett narkotikabrott som bör betraktas som tullbrott. För optisk övervakning och teknisk spårning förutsätts på motsvarande sätt att av en persons uppförande eller något annat kan dras den slutsatsen att han sannolikt gör sig skyldig till eller medverkar till ett tullbrott för vilket det stadgade strängaste straffet är fängelse i mer än sex månader.

20 e §

En tullman som har fattat beslut om teknisk observation enligt 20 d § 1 mom. skall genast efter att åtgärden har avslutats därom underrätta den person som varit föremål för observation, om detta inte äventyrar det ändamål för vilket information inhämtas eller förundersökningen av ett brott.

Meddelande behöver inte lämnas om observation eller om vad en dylik åtgärd grundar sig på.

Den tullman som utför teknisk avlyssning enligt 20 d § 1 mom. skall utan dröjsmål upprätta protokoll över åtgärden. Protokollet skall tillställas tullstyrelsen och inrikesministeriet, som årligen avger en berättelse om teknisk avlyssning till riksdagens justitieombudsman.

20 f §

En tullman i minst tulluppsyningsmans tjänsteställning skall utan dröjsmål granska de uppgifter som insamlats genom åtgärder enligt 20 c och 20 d §§ och de upptagningar som erhållits genom teknisk observation enligt 20 d §. Uppgifter som enbart berör utomstående skall utan dröjsmål förstöras efter granskningen, om de inte behövs för utredning av tullbrott.

Det stadgas särskilt genom lag om hur material som avses i 1 mom. skall fogas till tullverkets personregister. Om en uppgift som har erhållits genom teknisk avlyssning hänför sig till något annat tullbrott än det för vars förhindrande eller avbrytande avlyssningen sker, får uppgiften införas i ett personregister bara om den gäller ett tullbrott för vars förhindrande eller avbrytande avlyssning får ske.

Insamlat material och upptagningar som inte fogats till något register eller förundersökningsmaterial skall förstöras senast ett år efter att materialet sannolikt inte längre behövs för det ändamål för vilket det har anskaffats.

25 §

Härutöver får tullstyrelsen eller distriktstullkammaren lämna uppgifter om affärsverksamhet till en myndighet eller ett offentligt samfund som med stöd av sina stadgade uppgifter har behov av att få kännedom om sekretessbelagda fakta. Tullmyndigheten får även lämna andra uppgifter, om de i ett enskilt fall behövs för att undvika hot mot liv eller hälsa, frihetsbrott eller omfattande miljö- eller egendomsskada. Uppgifterna får inte lämnas vidare eller användas utan tullstyrelsens tillstånd för något annat syfte än det för vilket de har lämnats.

Tullbrott och utredning av dem
47 §

En i överenskommelse om gränstullsamarbete avsedd tjänsteman som utför tullåtgärder på finska statens vägnar kan i tullbrottmål delge stämning och i 46 § avsett straffyrkande inom den kontrollzon som avses i avtalet. Inom kontrollzonen kan utan justitiekanslerns åtalsförordnande straffyrkande som gäller tullbrottmål delges även annan än finsk medborgare.

47 a §

Vad 44 § polislagen (493/95) stadgar om rätt för den som tillhör polisens personal att förtiga uppgifter tillämpas även på den som hör till tullverkets personal.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 178/95
FvUB 2/96
RSv 29/96

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Arja Alho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.