327/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1996

Statsrådets beslut om bestämmande av gränsen mellan Muhos och Utajärvi kommuner

Statsrådet har med stöd av 1-2, 3-6 och 14 §§ samt 52 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77), av dessa lagrum 3 och 4 §§ sådana de lyder i lag av den 6 november 1992 (980/92), 7 § lagen den 30 mars 1922 om statsrådet (78/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 december 1993 (1120/93), och 5 § 9 punkten i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) bestämt:

1 §

Den förut inte fastställda gränsen i sjön Vaulujärvi mellan Muhos och Utajärvi kommuner börjar vid det på sjöns sydvästra strand belägna röset nr 27 enligt ägobytesförrättning nr 691 mellan skifteslagen Sotkajärvi och Niska, vilken fastställdes den 30 mars 1859, och fortsätter cirka 80 meter i samma riktning som den rå som markeras av rösena nr 28 och 27 enligt nämnda förrättning. Härifrån vänder gränsen mot sydost och löper cirka 205 meter till en punkt från vilken den vänder i rät vinkel mot den gränspunkt nr 26 på Vaulujärvis norra strand som följer av ägobytesförrättning nr 691, varvid längden på detta gränsavsnitt blir cirka 165 meter.

Den förut inte fastställda gränsen i sjön Salminen mellan Muhos och Utajärvi kommuner börjar vid röset nr 21 på sjöns västra strand i enlighet med klyvningsförrättning nr 44125, vilken registrerades den 7 mars 1956, och fortsätter härifrån mot nordost i enlighet med samma klyvningsförrättning nr 44125 till röset nr 22 på sjöns östra strand.

Den förut inte fastställda gränsen i sjön Kivi-Ahveroinen mellan Muhos och Utajärvi kommuner börjar vid en punkt på sjöns västra strand som ligger cirka 200 meter från röset nr 13 enligt ägobytesförrättning nr 691 mellan skifteslagen Sotkajärvi och Niska som fastställdes den 30 mars 1859, och går i den riktning som anges av nämnda röse nr 13 och det vid samma förrättning fastställda röset nr 141. Härifrån fortsätter gränsen över Kivi-Ahveroinen cirka 70 meter till sjöns östra strand i den riktning som anges av rösena nr 13 och 141.

Den förut inte fastställda gränsen i sjön Syväjärvi mellan Muhos och Utajärvi kommuner börjar vid det på sjöns västra strand belägna röset nr 141 enligt den ägobytesförrättning nr 691 mellan skifteslagen Sotkajärvi och Niska som fastställdes den 30 mars 1859, och fortsätter härifrån mot nordost till röset nr 14x enligt ägobytesförrättning nr 691 på sjöns östra strand.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Helsingfors den 18 april 1996

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.