320/1996

Given i Helsingfors den 20 maj 1996

Lag om ändring av semesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till semesterlagen av den 30 mars 1973 (272/73) en ny 10 a § som följer:

10 a §
Semesterersättning på grundval av flera arbetsförhållanden

Har en arbetstagare i anställning hos en och samma arbetsgivare under en och samma kalendermånad varit i arbete sammanlagt minst 35 timmar fördelade på flera arbetsförhållanden och är han inte annars berättigad till semester eller semesterersättning, betalas till honom i semesterersättning åtta och en halv procent av den lön som han intjänat under kalendermånaden.

Vid bestämmandet av rätten till semester-ersättning enligt denna paragraf beaktas inte de arbetsdagar eller arbetstimmar som berättigar arbetstagaren till semesterersättning enligt 10 §. Vid uträkning av semesterersättningen beaktas inte lönen för dessa arbetsdagar eller arbetstimmar.

Semesterersättningen beräknas på den under kalendermånaden utbetalda eller till betalning förfallna lönen, frånsett förhöjning som utöver grundlönen betalas för nödarbete och för lag- eller avtalsenligt övertidsarbete.

Semesterersättning enligt denna paragraf förfaller till betalning senast under loppet av följande kalendermånad.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1996.

RP 14/96
ApUB 2/96
RSv 36/96

Helsingfors den 20 maj 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.