300/1996

Given i Helsingfors den 22 april 1996

Lag om ändring av lagen om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 18 juli 1980 om köpeskillingsregister och köpeskillingsstatistik över fastigheter (552/80) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 28 november 1994 (1030/94), samt

ändras lagens rubrik och 1 §, av dessa 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, som följer:Lag om köpeskillingsregister över fastigheter

1 §

Över fastighetsköp skall köpeskillingsregister föras, och informationstjänster skall tillhandahållas på basis av registret.

Ändamålet med köpeskillingsregistret och informationstjänsterna är att tjäna bestämmandet av fastigheters värde vid inlösningsförrättningar, planering av markanvändning, beskattning och kreditgivning samt andra värderings- och undersökningsuppdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 212/95
JsUB 2/96
RSv 22/96

Helsingfors den 22 april 1996

REPUBLIKENS PRESIDENT
MARTTI AHTISAARI

Minister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.