298/1996

Utfärdat i Helsingfors den 26 april 1996

Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas uppgifter vid förvärv av naturskyddsområden

Miljöministeriet har med stöd av 4 § förordningen den 26 april 1996 om förvärv, besittning och vård av naturskyddsområden (296/96) samt 7 § statsrådets beslut om ersättande av förlust som jordägaren förorsakas av inrättande av naturskyddsområde (827/81), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i beslut av den 18 april 1996 (297/96) beslutat:

1 §

De regionala miljöcentralerna beslutar om statens köp av områden för naturskyddsändamål, om

1) det område som skall köpas blir en del av en redan inrättad nationalpark eller av ett område som ingår i det program som statsrådet godkänt för skyddsområden som avses i lagen om naturskydd (71/23), det inom området förekommer en sådan särskilt skysrad art, som nämns i ett statsrådsbeslut eller om det i en fastställd regionplan eller gensralplan har försetts med beteckningen SU1 eller SL;

2) köpesumman för området är högst en miljon mark; och om

3) den regionala miljöcentralen har anvisats ett anslag eller befullmäktigats att invå avtal eller förbindelser för att genomföra naturskyddsprogram.

2 §

Då en ansökan om byggnadslov lämnas in för ett område som i en fastställd regionplan eller generalplan har reserverats för skydds- ändamål, eller för ett motsvarande område, skall den regionala miljöcentralen göra den i 27 § 1 mom. byggnadslagen avsedda anmä- lan om att staten eventuellt kommer att lösa in området.

3 §

Vid en inlösningsförrättning som anhängiggjorts med stöd av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) och som gäller ett område som skall förvärvas för naturskyddsändamål bevakar den regionala miljöcentralen statens intressen. Den regionala miljöcentralen sköter också betalningen och deponeringen av de ersättningar som staten vid förrättningen ålagts att betala och kärar och svarar för staten vid domstol i ärenden som gäller förrättningen.

4 §

Då ett område på markägarens ansökan inrättas som ett naturskyddsområde, beslutar den regionala miljöcentralen om ersättning till markägaren för de ekonomiska förluster, som skyddet orsakar, om

1) området ingår i det program som statsrådet godkänt för skyddsområden som avses i lagen om naturskydd, det inom området förekommer en särskilt skyddad art som asres i statsrådets beslut eller om det i en fassrtälld regionplan eller generalplan har fösretts med beteckningen SU1 eller SL;

2) den ersättning som betalas för fridlysningen av området uppgår till högst 500 000 mark; och om

3) den regionala miljöcentralen har anvisats ett anslag eller befullmäktigats att ingå avtal eller förbindelser för att genomföra nisurskyddsprogram.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1996.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut av den 21 december 1984 om länsstyrelsernas uppgifter vid anskaffning av naturskyddsområden (923/84).

Helsingfors den 26 april 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Äldre regeringssekreterare
Hannu Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.