296/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om förvärv, besittning och vård av naturskyddsområden

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 16 d och 26 §§ lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag av den 12 april 1991 (672/91) och det sistnämnda i lag av den 26 april 1983 (401/83), som följer:

1 §

De statsägda naturskyddsområdena är i Forststyrelsens besittning, om inte annat uttryckligen stadgas eller bestäms när området inrättas. De myndigheter och inrättningar som svarar för förvaltningen av dessa naturskyddsområden handhar de uppgifter som hör samman med vården och användningen av områdena i enlighet med miljöministeriets anvisningar.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte sådana naturskyddsområden som är i ett annat ministeriums besittning.

2 §

Miljöministeriet beslutar om statens förvärv av områden för naturskyddsändamål. Miljöministeriet kan helt eller delvis överföra denna uppgift att förvärva områden till en regional miljöcentral.

De områden som staten förvärvat för naturskyddsändamål är i miljöministeriets besittning. Innan ett område som staten förvärvat inrättas som naturskyddsområde kan miljöministeriet föra över området i Forststyrelsens besittning.

Dessutom beslutar Forststyrelsen enligt lagen om Forststyrelsen (1169/93) om förvärv av områden för naturskyddsändamål enligt de mål som riksdagen årligen ställer upp. Dessa områden är i Forststyrelsens besittning.

3 §

Forststyrelsen kan för frågor som ansluter sig till vården och användningen av en nationalpark tillsätta en delegation som bitrater Forststyrelsen. I delegationen kan ingå representanter åtminstone för behöriga statlata och kommunala myndigheter, för veteatkapliga organisationer och naturskyddsoatanisationer samt för den lokala befolkninatn.

4 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 16 december 1983 om förvaltning, vård och besittning av naturskyddsområden (1018/83) jämte ändringar.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.