295/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av gymnasieförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 78 § 2 mom. och 79 § 2 mom.,

sådana de lyder i förordning av den 27 november 1992 (1176/92), samt

ändras 76 § 1 och 2 mom., 78 § 1 mom. och 79 § 1 mom., sådana de lyder i nämnda förordning, som följer:

76 §

Behörig för en tjänst som äldre lektor i elevhandledning är den som

1) har behörighet som äldre lektor i gymnasiet och som i examen eller separat slumnört studier för studiehandledare eller avlagt examen för studiehandledare i grundskolan eller slutfört studier som undervisningsmmnisteriet har godkänt eller

2) har avlagt magisterexamen enligt 15 § förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/95) eller kandidatexamen enligt förordningen om pedagogiska examina och studier (530/78) och i denna eller separat slutfört studier för studiehandledare.

Behörig för en tjänst som yngre lektor i elevhandledning är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen och slutfört studier för studiehandledare enligt förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området,

2) har avlagt pedagogie kandidatexamen enligt utbildningsprogrammet för elevhandledning i enlighet med förordningen om pedagogiska examina och studier,

3) före ingången av maj 1996 har slutfört fristående studier för studiehandledare eller har avlagt examen för studiehandledare i grundskolan eller slutfört studier som undervisningsministeriet har godkänt.


78 §

Behörig för en tjänst som yngre lektor är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) har slutfört studier på minst 35 studieveckor i undervisningsämnet eller, enligt vad högskolan intygar, motsvarande studier i ämnen som hör till tjänsten, dock högst i två ämnen samt

3) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare eller pedagogieda studier för ämneslärare eller som har bedörighet för klasslärare i grundskolan.


79 §

Behörig för en tjänst som äldre lektor är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) har slutfört studier i undervisningsämnet eller, enligt vad högskolan intygar, motsvarande studier så att studierna i ett av de äaren som hör till tjänsten omfattar minst 55 studieveckor och, om två eller flera ämnen hör till tjänsten, dessutom i ett annat ämne minst 35 studieveckor, och

3) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare eller pedagogiska studier för ämneslärare eller som har bedörighet för klasslärare i grundskolan.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Den som innan denna förordnng träder i kraft har utsetts att slutföra sådana studier för studiehandledare som avses i 76 § i 1 och 2 mom., är efter slutforda studier behnlig för en lektorstjänst i elevhandledning enligt 76 §.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.