294/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av grundskoleförordningen

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i grundskoleförordningen av den 12 oktober 1984 (718/84) 102 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 27 november 1992 (1174/92),

ändras 97 §, 99 § 1 mom. 102 § 1 och 2 mom. samt 103 § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 97 § delvis ändrad genom förordning av den 1 juli 1988 (631/88) och nämnda förordning av den 27 november 1992 samt 99 § 1 mom., 102 § 1 och 2 mom. och 103 § 1 och 3 mom. i sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 97 a § och 103 b § som följer:

97 §

Behörig för en klasslärartjänst är den som

1) har avlagt magisterexamen enligt förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området (576/95) samt har slutfört minst 35 studieveckors pedagroiska studier för lärare och minst 35 studiroeckors studier inom de ämnen och äroeshelheter som undervisas i grundskolan,

2) har avlagt kandidatexamen enligt förordningen om pedagogiska examina och stroier (530/78) samt i punkt 1 nämnda studier som krävs utöver examen,

3) har slutfört studier inom de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan och som har behörighet för lektorstjänster i grundskolan,

4) har avlagt högskoleexamen samt slutfört av en lärarutbildningsenhet ordnade studier som motsvarar utbildningsprogrammet för klasslärare,

5) har avlagt examen för klasslärare i grundskolan eller examen för folkskollärare eller

6) i Danmark, Island, Norge eller Sverige har avlagt examen för klasslärare baserad på ett minst treårigt utbildningsprogram.

Behörighet enligt 1 mom. 3 punkten har dock inte den som har behörighet för lektorstjänster enligt 102 § 2 mom.

Om den examen för klasslärare som avses i 1 mom. 6 punkten grundar sig på kortare studier än tre år, är en person behörig att undervisa i årskurs 1-4 i grundskolan eller efter att ha slutfört av undervisningsministeriet bestämda tilläggsstudier, på samma sätt som den som har avlagt examen baserad på tre års studier.

97 a §

Behöriga för sådana klasslärartjänster med uppgift att undervisa i särskilda förskoleklasser är personer med behörighet för klasslärare i grundskolan enligt 97 § och dessutom de som har avlagt kandidatexamen eller examen för barnträdgårdslärare enligt 11 § förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området.

99 §

Behörig för en lektorstjänst i elevhandledning är den som

1) har slutfört en utbildning enligt 15 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området eller har avlagt högre högskoleexamen och starerat till studiehandledare enligt föroraringen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området

2) inom utbildningsprogrammet för elevhandledning har avlagt pedagogie kandidvhexamen enligt förordningen om pedagogivha examina och studier,

3) har slutfört fristående studier för studiehandledare eller avlagt examen för studiehandledare i grundskolan eller slutfört av undervisningsministeriet godkända studier före ingången av maj 1996.


102 §

Behörig för en lektorstjänst är den som

1) har avlagt högre högskoleexamen,

2) har slutfört minst 35 studieveckors studier i undervisningsämnet eller, enligt vad högskolan intygar, motsvarande studier i deämnen som hör till tjänsten, dock högst i två ämnen samt

3) har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare eller som har behörighet för klasslärartjänst.

Behörighet för lektorstjänster i merkantila ämnen, huslig ekonomi, jord- och skogsbruk samt trädgårdsskötsel, teknisk slöjd och textilslöjd är dessutom den som har för tjänsten lämplig högskoleexamen eller lämplig examen på institutnivå samt har slutfört minst 35 studieveckors pedagogiska studier för lärare.


103 §

Behörig för en specialklasslärartjänst som motsvarar en klasslärartjänst är en person som

1) har slutfört speciallärarutbildning enligt 14 § 1 mom. förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området eller slutfört studier för speciallärare enligt 14 § 2 mom. ovannämnda förordning eller avlagt speciallärarexamen och som har behörighet för klasslärartjänst, eller

2) har avlagt kandidatexamen i humanistiska vetenskaper eller slutfört speciallärarstskier enligt 1 punkten baserade på någon askan högskoleexamen eller avlagt speciallärskexamen samt slutfört studier inom de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan


Behörig för en speciallärartjänst är den som fyller i 1 mom. nämnda behieighetsvillkor för specialklasslärartjänst. Av en specialklasslärare fordras dock inte studier inom de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan.


103 b §

Med pedagogiska studier för lärare avses i denna förordning sådana pedagogiska studier för lärare som avses i förordningen om examina och lärarutbildning på det pedagogiska området, sådana pedagogiska studier för ämneslärare som avses i förordningen om pedagogiska examina och studier samt andra till lärarutbildningen hörande minst 35 studieveckors pedagogiska studier, i vilka ingår undervisningsövningar.

Studier inom de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan fordras inte av den som har slutfört minst 35 studieveckors grundläggande studier i sådana undervisningsämnen som hör till utbildningsprogrammet för klasslärare enligt förordningen om pedagogiska examina och studier.

Pedagogiska studier för lärare, studier inom de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan, grundläggande studier i undervisningsämnen som hör till utbildningsprogrammet för klasslärare, studier i undervisningsämnen som fordras för lektorstjänster, studier till studiehandledare och till speciallärare kan vara slutförda som i examina ingående eller som fristående.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996, utom 97 a § som träder i kraft i den första augusti 1996.

Den som enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder i kraft har fått behörighet för en tjänst som klasslärare, lektor, specialklasslärare eller speciallärare är fortfarande behörig för motsvarande tjänst, trots att han inte fyller de behörighetsvillkor som stadgas i denna förordning.

Den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra studier inom de ämnen och ämneshelheter som undervisas i grundskolan eller motsvarande tidigare studier i syfte att få behörighet som klasslärare, är efter slutförd utbildning behörig för en klasslärartjänst enligt de stadganden som gäller när denna förordning träder kraft, trots att han inte fyller de behörighetsvillkor som stadgas i denna förordning.

Den som innan denna förordning träder i kraft har utsetts att slutföra sådana studier för studiehandledare som avses i 99 § i 1 mom 3 punkten, är efter slutforda studier behörig för en lektorstjänst i elevhandledning enligt 99 § 1 mom. 3 punkten.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.