293/1996

Given i Helsingfors den 26 april 1996

Förordning om ändring av förordningen om Heinola kursinstitut

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 29 mars 1972 om Heinola kursinstitut (266/72) 3 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 16 maj 1986 (347/86) och

ändras 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § , 6 § 1 mom. 1 punkten samt 7 och 8 §§,

av dessa lagrum 3 § 1 mom., 6 § 1 mom. 1 punkten samt 7 och 8 §§ sådana de lyder i förordning av den 17 juni 1988 (580/88) och 4 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 16 maj 1986 som följer:

3 §

Vid kursinstitutet finns en direktörstjänst. Dessutom kan det vid kursinstitutet finnas tjänster som utbildningsplanerare och utbildningsassistent samt andra tjänster.


4 §

Direktören har i uppgift att leda, övervaka och utveckla kursinstitutets verksamhet i enlighet med vad som närmare bestäms i arbetsordningen.


5 §

Vid förhinder för direktören sköts direktörens uppgifter av en person som förordnas av utbildningsstyrelsen.

6 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid kursinstitutet är:

1) för direktörstjänsten: högre högskole-examen samt förtrogenhet med undervisningäsendet,


7 §

Direktören utnämns av undervisningsministeriet.

Utbildningsplaneraren och utbildningsassistenten utnämns av utbildningsstyrelsen.

Övrig personal utnämns eller anställs av direktören.

8 §

Direktören beviljas tjänstledighet av utbildningsstyrelsen. Direktören beviljas dock tjänstledighet enligt prövning för längre tid än ett år av undervisningsministeriet.

Övriga tjänstemän vid kursinstitutet beviljas tjänstledighet av direktören. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock utbildningsplaneraren och utbildningsassistenten av utbildningsstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 april 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.